Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 

Rekreation i naturen - publikationer

Sajtkarta | Sökning

Publikationer och artiklar

 

[ 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]

2011

2010

LVVI-publikationer

 • Karjalainen, E., Sarjala, T. & Raitio, H. 2010. Promoting human health through forests: overview and major challenges. Environmental Health and Preventive Medicine 15(1): 1-8. pdf
 • Neuvonen, M., Pouta, E. & Sievänen, T. 2010. Intention to revisit a National Park and its vicinity: effect of place attachment and quality perceptions. International Journal of Sociology 40(3): 51-70. pdf
 • Neuvonen, M., Pouta, P.,Puustinen, J. & Sievänen, T. 2010. Visits to national parks:Effects of park characteristics and spatial demand. Journal for Nature Conservation 18: 224–229. pdf
 • Neuvonen, M., Sievänen, T. & Korhonen, K. 2010. Efterfrågan på rekreation i kustområdet. Metlan työraportteja 182 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 182. 92 s.
 • Semenzato, P., Sievänen, T., Silveirinha de Oliveira, E., Soares, A.L. & Spaeth, R. 2010. Natural elements and physical activity in urban green space planning and design. In: Nilsson, K., Sangster, M., Gallis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K. & Schipperin. J. (eds.). Forests, Trees and Human Health. Springer Science+Business Media, New York, Dordrecht, Heidelberg, London. p. 245-282.
 • Sievänen, T. 2010. Luonnon virkistyskäytön tutkimus. Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.). Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen. Metlan työraportteja 145: 167-178 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 145: 167-178.
 • Sievänen, T. 2010. Viheralueiden virkistyskäytön kysyntä. Julkaisussa: Kuntien Metsä- ja viherpäivät 27.-28.5.2010. Seminaariluennot. Scandic Hotel Rosendahl, Tampere. Viherympäristöliitto, Orivesi. s. 13-14.
 • Sievänen, T., Neuvonen, M. & Pouta, E. 2010. Nation-wide outdoor recreation demand monitoring. In: Goossen, M., Elands, B. & van Marwijk, R. (eds.). Recreation, tourism and nature in a changing world. The Fifth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Wageningen, The Netherlands, 30 May-3 June 2010. Book of Abstracts. Alterra, Wageningen University and Research centre, Wageningen, The Netherlands. p. 270-272.
 • Vauhkonen, A. 2010. Virkistääkö vapaa-aika? Vapaa-ajan toimintojen koettu virkistävyys ja niihin käytetty aika suomalaisilla. Pro-gradu -tutkielma. Psykologian laitos. Tampereen yliopisto. pdf
 • Vesterinen, J., Pouta, E., Huhtala, A. & Neuvonen, M. 2010. Impacts of changes in water quality on recreation behavior and benefits in Finland. Journal of Environmental Management 91(4): 984-994. pdf

Övriga publikationer

 • Huhtala, M., Kajala, L. & Vatanen, E. 2010 Local economic impacts of national park visitors’ spending: The development process of an estimation method. Metlan työraportteja 149 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 149. 21 s.
 • Puustinen, J., Neuvonen, M. & Sievänen,T. 2010. Kansallispuistossa käyntiin vaikuttavat virkistys- ja matkailupalvelujen tarjontatekijät. Julkaisussa: Koskela, T., Hänninen, R. & Ovaskainen, V. ( toim.) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. Metlan työraportteja 158 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 158: 80-81.
 • Selby, A., Neuvonen, M., Petäjistö, L. & Sievänen, T. 2010. Kansallispuistojen merkitys maaseutumatkailulle. Metlan työraportteja 161 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 161. 49 s.
 • Sievänen, T. (toim.) 2010. Luontomatkailun, luonnontuotealan, virkistyskäytön ja metsäkulttuurin seurantamittarit. Metlan työraportteja 152 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 152. 55 s.

2009

 • Kajala, L., Almik, A., Dahl, R., Diksaite, L., Erkkonen, J., Fredman, P., Jensen, F.S., Karoles, K., Sievänen, T., Skov-Petersen, H. Vistad, O.-I. & Wallsten, P. 2009. Kävijäseuranta luontoalueilla - Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 116. Metsähallitus, Helsinki. 144 s.
 • Landauer, M., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2009. Adaptation of Finnish cross-country skiers to climate change. Fennia 187(2): 99-113.
 • Neuvonen, M., Ovaskainen, V., Pouta, E. Huhtala, M. 2009. Visitors' perceptions of vehicle cost and travel time: Evidence from Teijo Hiking Area, Finland. In: Pröbstl, U. (ed.). 15th International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM Vienna 2009. Book of abstracts. CD. University of Natural Resources and Applied Life S, Vienna. p. 201-202.
 • Neuvonen, M., Sievänen, T. & Korhonen, K. 2009. Rannikkoalueen virkistyskäytön kysyntä. Metlan työraportteja 116 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 116. 92 s.
 • Pouta, E., Neuvonen, M. & Sievänen, T. 2009. Participation in cross-country skiing in Finland under climate change: Application of multiple hierarchy stratification perspective. Journal of Leisure Research 41(1): 91-108.
 • Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2009. Luonnon virkistyskäytön seuranta jatkuu - uudet ulkoilutilastot odotettavissa 2011. Julkaisussa: Peltola, A. (toim.). Metsätilastollinen vuosikirja 2009 - Skogsstatistisk årsbok - Finnish Statistical Yearbook of Forestry. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2009. Metsäntutkimuslaitos, s. 198.
 • Sievänen, T. 2009. Outdoor recreation and everyman's rights in coastal areas in Finland. In: Pröbstl, U. (ed.). 15th International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM Vienna 2009. Book of abstracts. CD. University of Natural Resources and Applied Life S, Vienna. p. 250.
 • Sievänen, T., Demidova, N. & Vasilevskaya, N. 2009. Discussion on needs to develop research on nature-based recreation and tourism in Nothwest Russia. In: ei tietoa (ed.). Ecological tourism: trends and perspectives of development in the global world. Proceedings of International seminar, April 26-27, 2009, St, Petersburg, Russia. Pietarin valtiollinen metsäakatemia, Pietari. p. 9-11. (Hankkeet: 3462)
 • Tyrväinen, L. & Korpela, K. 2009. Luonnosta terveyttä onnistuneella kaupunkisuunnittelussa: Julkaisussa: Faehnle, M., Bäcklund, P. & Laine, M. (toim.) Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa. Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus 2009(6): 57-71.

2008

 • Bell, S., Simpson, S., Tyrväinen, L., Sievänen, T. & Pröbstl, U. (eds.) 2008. European forest recreation and tourism: A handbook. Taylor and Francis Group Plc., London. 229 p. + appendices.
 • Karjalainen, E. & Sievänen, T. 2008. Energiapuun korjuun vaikutus maiseman laatuun ja virkistyskäyttöön. Julkaisussa: Kuusinen, M. & Ilvesniemi, H. (toim.). Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Tapion ja Metlan julkaisuja (saatavissa www.metsavastaa.net/energiapuu/raportti). s. 53-56.
 • Sievänen, T., Arnberger, A., Dehez, J., Grant, N., Jensen, F.S. & Skov-Petersen, H. (eds.) 2008. Forest Recreation Monitoring - a European Perspective. Metlan työraportteja 79 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 79. 245 p.
 • Sievänen, T. & Karjalainen, E. 2008. Luku 4.1. Luonnon virkistyskäyttö. Teoksessa Tapion taskukirja. 25. uudistettu painos. s. 231-240.
 • Tyrväinen, L. & Sievänen, T. 2008. Virkistyskäytön ja luontomatkailun tarkastelu eri vaihtoehtoskenaarioissa sekä skenaario virkistyskäytön ja luontomatkailun muutoksista ja kehittämistarpeista. Julkaisussa: Uusivuori, J., Kallio, M. & Salminen, O. (toim.). Vaihtoehtolaskelmat Kansallisen metsäohjelman 2015 valmistelua varten. Metlan työraportteja 75 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 75: 87-94.

2007

LVVI-artiklar:

 • Neuvonen, M., Sievänen, T., Tönnes, S. & Koskela, T. 2007. Access to green areas and the frequency of visits - A case study in Helsinki. Urban Forestry & Urban Greening 6(4): 235-247.
 • Pouta, E., Neuvonen, M. & Sievänen, T. 2007. Prognosis and scenarios of outdoor recreation. In: Sievänen, T., Tapaninen, S. & Virtanen, E. (eds.). Integrative Science for Integrative Management. IUFRO Division VI Symposium, 14.-20.8.2007, Saariselkä, Finland. Abstracts. Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi. p. 12-13.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2007. Recreational home users - Potential clients for countryside tourism? Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 7(3): 223-242.

Övriga artiklar:

 • Huhtala, M. 2007. Assessment of the local economic impacts of national park tourism: the case of Pallas-Ounastunturi National Park. Forest, Snow and Landscape Research 81(1/2): 223-238.
 • Kajala, L., Almik, A., Dahl, R., Diksaite, L., Erkkonen, J., Fredman, P., Jensen, F.S., Karoles, K., Sievänen, T., Skov-Petersen, H., Vistad, O.I. & Wallsten, P. 2007. Visitor monitoring in nature areas - a manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries. TemaNord 2007:534. Swedish Environmental Protection Agency, 205 p.
 • Puustinen, J., Pouta, E., Neuvonen, M. & Sievänen, T. 2007. Kansallispuistojen kävijämäärää selittävät tekijät. Julkaisussa: Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. (toim.). Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 52: 161-173. (pdf) (Hankkeet: 3420, 3462)
 • Selby, A., Sievänen, T., Neuvonen, M., Petäjistö, L., Pouta, E. & Puustinen, J. 2007. Kansallispuistoverkoston matkailullinen luokittelu. Metlan työraportteja 61 / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 61. 41 s.
 • Sievänen, T. 2007. Preface. In: Sievänen, T., Tapaninen, S. & Virtanen, E. (eds.). Integrative Science for Integrative Management. IUFRO Division VI Symposium, 14.-20.8.2007, Saariselkä, Finland. Abstracts. Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi. p. 3. (Hanke: 3462)
 • Sievänen, T., Tapaninen, S. & Virtanen, E. (eds.) 2007. Integrative Science for Integrative Management. IUFRO Division VI Symposium, 14.-20.8.2007, Saariselkä, Finland. Abstracts. Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi. 75 p.
 • Tyrväinen, L., Silvennoinen, H., Korpela, K. & Ylen, M. 2007. Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Julkaisussa: Tyrväinen, L. & Tuulentie, S. (toim.). Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52 / Working Papers of the Finnish Forest Res. Inst. 52: 57-77. (pdf) (Hanke: 3462)

2006

 • Huhtala, M. 2006. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset. Metlan työraportteja 35.
 • Pouta, E., Neuvonen, M. & Sievänen, T. 2006. Determinants of nature trip expenditures in Southern Finland - implications for nature tourism development. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 6(2): 118-135.
 • Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2006. Recreational wild berry picking in Finland - Reflection of a rural lifestyle. Society and Natural Resources 19: 285-304.
 • Neuvonen, M., Sievänen, T., Tönnes, S. & Koskela, T. 2006. Access to green areas and the frequency of visits - a case study in Helsinki. In: Nilsson, K. & Busse Nielsen, A. (eds.). Urban Forestry for Human Health and Wellbeing. COST E39 Research Conference, ASEM 2nd Symposium on Urban Forestry. Copenhagen 28 June - 1 July, 2006. Abstract Book. Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, KVL. p. 39-40.
 • Pouta, E., Neuvonen, M. & Sievänen, T. 2006. Adaptation of cross-country skiing behavior to changing climate. In: Beardmore, B., Englund, K. & Haider, W. (eds.). Social Sciencs in Resource Management: Global Challenges & Local Responses. ISSRM 2006, 12th International Symposium on Society and Resource Management, Vancouver, BC, Canada, June 3-8. Book of Abstracts. CD-Rom. (www.issrm2006.rem.sfu.ca). Simon Fraser University, Vancouver. p. 253.
 • Sievänen, T. & Pouta, E. 2006. Ongelle mökkirantaan ja virtuaalimerelle haijahtiin (sisältää tietoikkunan Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. Kolme tapaa tavoitella ulkoilun tulevaisuutta, s. 21). Hyvinvointikatsaus 2: 19-23.
 • Sievänen, T., Neuvonen, M. & Pouta, E. 2006. Changes in nature-based recreation caused by climate change. In: Beardmore, B., Englund, K. & Haider, W. (eds.). Social Sciencs in Resource Management: Global Challenges & Local Responses. ISSRM 2006, 12th International Symposium on Society and Resource Management, Vancouver, BC, Canada, June 3-8. Book of Abstracts. CD-Rom. (www.issrm2006.rem.sfu.ca). Simon Fraser University, Vancouver. p. 300.
 • Sievänen, T., Neuvonen, M. & Pouta, E. 2006. Finnish boaters and their outdoor activity choices. In: Hall, M. & Härkönen, T. (eds.). Lake tourism. An integrated approach to lacustrine tourism systems. Aspects of Tourism 32: 149-164.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2006. Tietoikkunatekstejä: Aktiiviset kalastajat (s. 3), Marjastus ja mökkeily kuuluvat yhteen (s. 13), Mökki on portti luontoon (s. 15), Sienestystaidot tarttuvat ja karttuvat iän ja koulutuksen myötä (s. 18), Veneilijöitä kaikille tuulille (s. 23). Hyvinvointikatsaus 2.

2005

 • Neuvonen, M. 2005. Influences of measurement timing on the accuracy of outdoor activity estimates. In: ISSRM 2005. The 11th International Symposium on Society and Resource Management. Balancing resource extraction, protection experiences. June 16-19, 2005, Östersund, Sweden. Book of abstracts. ISSRM, ETOUR, Mid-Sweden University, p. 160.
 • Neuvonen, M., Sievänen, T. & Pouta, E. 2005. Virkistyskalastajien harrastajaprofiilit. Julkaisussa: Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.). Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Metlan työraportteja 20: 35-45.
 • Pouta, E. & Sievänen, T. 2005. Choice of agricultural land as a recreation environment. In: Abstracts of International Conference of Multifunctionality of Landscapes. Analysis, Evaluation, and Decision Support. May 18-19, 2005, Justus-Liebig-University, Giessen, Germany. p. 15.
 • Pouta, E. & Sievänen, T. 2005. Recreation and tourism on agricultural land - choice of a destination type. In: ISSRM 2005. The 11th International Symposium on Society and Resource Management. Balancing resource extraction, protection experiences. June 16-19, 2005, Östersund, Sweden. Book of abstracts. ISSRM, ETOUR, Mid-Sweden University, p. 62-63.
 • Sievänen, T. 2005. Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tulevaisuudenkuvia. Julkaisussa: Koivula, E. & Saastamoinen, O. (toim.). Näkökulmia luontomatkailuun ja sen tulevaisuuteen. Joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 165: 62-80.
 • Sievänen, T. 2005. Lähivirkistysalueet hyvinvoinnin lähteinä - ja hyvinvoinnin indikaattoreina? Prosum 2: 6-9.
 • Sievänen, T., Neuvonen, M., Paronen, O. & Pouta, E. 2005. Miksi ulkoilu ei maistu? Latu ja Polku 1: 18-19.
 • Sievänen, T., Neuvonen, M., Paronen, O. & Pouta, E. 2005. Perceived constraints in participation in outdoor recreation. In: Gallis, C.Th. (ed.). Forest, Trees, and Health and Well-being. Proceedings of the 1st European COST E39 Conference 13-15 October 2005, Thessaloniki, Greece. Medical & Scientific Publishers, Thessaloniki. p. 255-261.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2005. The Finnish fishermen and their outdoor activity choices. In: ISSRM 2005. The 11th International Symposium on Society and Resource Management. Balancing resource extraction, protection experiences. June 16-19, 2005, Östersund, Sweden. Book of abstracts. ISSRM, ETOUR, Mid-Sweden University, p. 79.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2005. Visitor attractions of nature conservation areas in Finland. In: Innes, J.L., Edwards, I.K. & Wilford, D.J. (eds.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. Abstracts. International Forestry Review 7(5): 270.
 • Sievänen, T., Tervo, K., Neuvonen, M., Pouta, E., Saarinen, J. & Peltonen, A. 2005. Nature-based tourism, outdoor recreation and adaptation to climate change. Finnish Environment Institute Mimeographs 341. 52 p.
 • Valkeapää, A., Neuvonen, M., Paronen, O. & Sievänen, T. 2005. Työmatka on osa ulkoilevaa elämäntapaa. Liikunta & Tiede 42(4): 29-32.

2004

 • Huhtala,A.& Pouta, E. 2004. The welfare incidence of subsidized recreation services in Finland. In: The Scandinavian Society of Forest Economics (SSFE), May 12-15, 2004 in Järvenpää, Finland. [10 p.].
 • Huhtala Maija, Anu Takku, Eija Pouta & Ville Ovaskainen (2004). Matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen retkeily- ja hiihtomatkoilla. (Factors affecting the choice of hiking or skiing resort in Northern Finland). Terra 116 (4): 241-253.
 • Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2004. Characteristics of nature trips in rural southern and northern Finland: implications to rural development. In: MacLellan, R., Baum, T., Goldsmith, A., Kokkranikal, J., Losekoot, E., Miller, S., Morrison, A., Nickson, D., Taylor, S. & Thopson, K. (eds.). Proceedings of Tourism: State of the Art II, 27-30 June 2004, Glasgow, UK. The Scottish Hotel School, University of Strathclyde. CD-rom. 13 p.
 • Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2004. Profiling recreational users of national parks, national hiking areas and wilderness areas in Finland. In: Sievänen, T., Erkkonen, J., Jokimäki, J., Saarinen, J., Tuulentie, S. & Virtanen, E. (eds.). Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2. Policies, Methods and Tools for Visitor Management. Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20, 2004, Rovaniemi, Finland. p. 357-364.
 • Pouta, E., Sievänen, T. & Neuvonen, M. 2004. Virkistyskäyttöön varustettujen valtion alueiden käyttäjät ja käytön määrä eri väestöryhmissä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2004: 193-206.
 • Neuvonen, M. Paronen, O., Pouta, E. ja Sievänen, T: 2004. Harvoin ulkoilevat ja ulkoilua rajoittavat tekijät. Liikunta ja tiede 6/2004: 27-34.
 • Sievänen, T. 2004 Suojelu- ja virkistysalueiden kävijäseurannat kehittämisen kohteena (pdf 483 kb). Metsäntutkimus 3/2004: 7-9
 • Sievänen, T., Pouta, E. ja Neuvonen, M. Participation in Mushroom Picking in Finland (pdf 80 kb). 2004. In Ito, T. & Tanaka, N. (eds.) Social Roles of Forests for Urban Population. Forest Recreation, Landscape, Nature Conservation, Economic Evaluation and Urban Forest.Japan Society of Forest Planning Press. p. 122-137.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2004. Regional variation in outdoor recreation in Finland. In: Saarinen, J. & Hall, C.M. (eds.). Nature-based tourism research in Finland: Local contexts, global issues. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 916: 151-163.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. 2004. The recreation activity profiles of vacation home users in Finland (pdf 240 kb). In: MacLellan, R., Baum, T., Goldsmith, A., Kokkranikal, J., Losekoot, E., Miller, S., Morrison, A., Nickson, D., Taylor, S. & Thopson, K. (eds.). Proceedings of Tourism: State of the Art II, 27-30 June 2004, Glasgow, UK. The Scottish Hotel School, University of Strathclyde. CD-rom. 14 p.

2003

 • Liimatainen, Maija 2003. Luontomatkoihin osallistuminen ja retkeilyaluevalintaan Pohjois-Suomessa vaikuttavat tekijät. Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, ympäristöekonomia, pro gradu -tutkielma. 62 s. +liitteet.
 • Sievänen, T. ja Neuvonen, M. 2003. Boaters' Profiles as Outdoor Recreationists. In Härkönen, T. (edit.) International Lake Tourism Conference, 2-5-July, Savonlinna, Finland. Publications of the Savonlinna Institute for Regional Development and Research n:o 5. p.73-83.
 • Sievänen, T. ja Neuvonen, M. ja Pouta, E. 2003. Veneilijöiden harrastajaprofiilit. Liikunta ja Tiede 2003. 5-6/2004:44-51.
 • Sievänen, T., Pouta, E. ja Neuvonen, M. 2003. Ulkoilutilastot maakunnittain. Metinfo Metsätietopalvelu. 10.2. 2003. http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/
 • Sievänen, T., Pouta, E. ja Neuvonen, M. 2003. Luonnon virkistyskäytön alueelliset yhtäläisyydet ja erot. Terra 115:4, 259-273.
 • Sievänen, T. and Pouta, E. 2003. The summer cottage - a gate to nature. In: Burros, S. (ed.) Proceedings of Collaboration and Partnership in Forestry, All Division 6 IUFRO Meeting, Valdavia, Chile 2002. 11 s.
 • Sievänen, T. 2003. Suomalaiset ovat ulkoilukansaa - Ulkoilulajit ja -paikat vaihtelevat alueittain (pdf 356 kb) Metsäntutkimus 2/2003, s. 3-5.

2002

 • Erkkonen. J. and Sievänen, T. 2002. Standardisation of Visitor Surveys- Experiences from Finland. In Arnberger, A, Brandenburg, C., and Muhar, A. (eds.) Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. MMV-Conference Proceedings January 30-February 02, 2002, Bodenkultur University Vienna, Austria, p. 252-257.
 • Erkkonen, J. ja Sievänen, T. 2002. Kokemuksia kävijätutkimusten yhtenäistämisestä luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla. Teoksessa Saarinen, J. & Järviluoma, J. (toim.). Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866: 121-133.
 • Koskela, T., Pouta, E., Sievänen, T. ja Horne, P. 2002. Valtion alueiden virkistyskäyttö. Teoksessa Teoksessa Saarinen, J. & Järviluoma, J. (toim.). Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866:109-119.
 • Mikkola. J, ja Sievänen, T. 2002. Kalastus osana suomalaisten luonnon virkistyskäyttöä. Julkaisussa Manninen, K. (toim.). Veden satoa 2002 – vesiviljely matkailun tukena. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen XXVI vesiviljelypäivät. Kala-ja riistaraportteja nro 244. s.17-24.
 • Ovaskainen, V. Horne, P., Pouta, E. ja Sievänen, T. 2002. Luonnon virkistyskäytön taloudellinen arvo ja taloudelliset vaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja 1/2002., s. 59-65.
 • Pouta, E. ja Sievänen, T. 2002. Eteläsuomalaiset luontomatkailijat ja luontomatkojen suuntautuminen. (Southern Finns as nature tourists and their choice of destination regions). Terra 114:3, 149-157.
 • Sievänen, T. (toim.) 2002. Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 834. 20 s.
 • Sievänen, T. 2002. Suomalaisten kalastusharrastus. Apaja. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti. 1/2002, s.6.
 • Sievänen, T. ja Pouta, E. 2002. Kesämökki - portti luontoon. Teoksessa Teoksessa Saarinen, J. & Järviluoma, J. (toim.). Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866: 177-190.
 • Sievänen, T., Pouta, E. ja Neuvonen, M. 2002. Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 885. 28 s. +liitteet.
 • Himanen, S. 2002. Hyötyä ja hyvää mieltä lähimetsässä ulkoilusta (pdf 118 kb) Metsäntutkimus 1/2002 s. 6-7

2001

 • Erkkonen, J. ja Sievänen, T. 2001. Kävijätutkimusopas. Metsähallituksen julkaisuja Sarja B No 62. 63 s. ja liitteet
 • Sievänen, T. (toim.) 2001: Luonnon virkistyskäyttö 2000. Summary: Outdoor recreation 2000. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 802. 204 s. +liitteet.
 • Sievänen, T. (toim.) 2001. Luonnon virkistyskäytön laajuus ja arviointi (Luku 2.). Teoksessa Kangas; J ja Kokko A. (toim.). ‘Metsien eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen MEK –tutkimusohjelman loppuraportti.’ Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800.
  • Sievänen, T. Virkistyskäytön käsitteet ja tutkimus, s.40-43.
  • Sievänen, T. ja Pouta, E. Virkistyskäytön tutkimusmenetelmät, s.43-52.
  • Pouta, E. ja Sievänen, T: Virkistyskysyntä Suomessa, s.52-62.
  • Kopperoinen, L., ja Shemeikka, P.. Virkistysmahdollisuuksien tarjonta, s.62-76.
  • Hänninen, S. Suomalaisen liikunnan tietopankki, s. 74-75.
  • Sievänen, T. Pouta, E. ja Kopperoinen, L. Virkistymahdollisuuksien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, s.76-80.
  • Erkkonen, J., Horne, P. ja Sievänen, T. Virkistysalueiden kävijälaskennat ja kävijätutkimukset, s.81-89

2000

 • Erkkonen, J. 2000. Evon ja Syötteen alueiden kävijät 1998 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.Sarja A nro 115, 54 s
 • Pouta, E. ja Sievänen, T. 2000. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventontitutkimus. Luonnontuote 1/2000, s.15.
 • Pouta, E., Sievänen, T. & Heikkilä, M. 2000. National outdoor recreation demand and supply in Finland: an assessment project. Research note. Forestry, Vol 73, No 2, pp.103-105.
 • Saastamoinen, O., Lovén, L. ja Sievänen, T. 2000. Nature-based tourism in forested North-Europe – case of Finland. In Lovén, L. (eds.). Responsible Nature Tourism. Proceedings of the conference at Koli National Park, Finland, 3.-4. February 2000. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 792. pp-7-17.
 • Sievänen, T. 2000. The characteristics of recreation environment favoured by Finnish people. In: Detsch, R., Zander, J. & Utschick, H. (eds.). Landnutzungsplanung und Naturschutz Aktuelle Forschungsberichte Festschrift zur Emeritierung von Professor Dr. Ulrich Ammer. Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin. p. 168-172.
 • Sievänen, T. 2000. LVVI -tutkimuksen sadonkorjuu. MaaseutuMatkailu, syksy 2000, s.15-16.
 • Sievänen, T. ja Pouta, E. 2000. Luonnon virkistyskäytöstä ennakkotuloksia. Metsätilastollinen vuosikirja 2000. 1s.
 • Sievänen, T., Pouta, E. & Kopperoinen, L. 2000. National outdoor recreation demand and supply assessment study in Finland. In: Jandl, R., Devall, M., Khorchidi, M., Schimpf, E., Wolfrum, G. & Krishnapillay, B. (eds.). Forests and Society: The Role of Research. XXI IUFRO World Congress, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia. Volume 3, Poster abstracts. IUFRO and Forest Research Institute Malaysia, Wien. p. 324-325.
 • Sievänen, T., de Vries, S., Scrinzi, G. & Floris, A. 2000. The recreational functions of European forests. In: Krishnapillay, B. et al. (ed.). Forests and Society: The Role of Research, XXI IUFRO World Congress, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia. Volume 1, Sub-plenary sessions. p. 453-463.

1999

 • Erkkonen, J. 1999. Syötteen alueen kävijätutkimus. Raportti. 24 s. +liitteet
 • Erkkonen, J. 1999. Evon retkeilyalueen kävijätutkimus. Raportti. 23s. + liitteet.
 • Erkkonen, J. 1999. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kävijätutkimus. Raportti. 22 s. + liitteet.
 • Kopperoinen, L., Sievänen, T. ja Hänninen, S. 1999. Luonnon virkistyskäyttöä selvitetään. Ympäristö 1/1999. s. 26-27.
 • Ovaskainen,V ja Horne, P. 1999. Miten arvioida maksuttomien virkistyspalvelujen hyötyjä? Metsänhoitaja 6/1999.
 • Ovaskainen, V., Horne, P. & Sievänen, T. 1999. Virkistyspalvelujen arvostus ja rahoitusperiaatteet. Julkaisussa: Hänninen, R. (toim.). Metsäsektorin suhdannekatsaus
 • 1999-2000. s. 48-49.
 • Ovaskainen,V., Horne, P. ja Sievänen,T. 1999. Funding Alternatives and Valuation of Public Land Recreation Services.In Hänninen,R. (eds.). Finnish Forest Sector Economic Outlook 1999-2000. s.49-50.
 • Ovaskainen, V., Sievänen,T. ja Horne, P.1999. Metsästä on moneksi – Helsingissä tutkitaan luonnon virkistyskäyttöä. Metsäntutkimus 3/1999. s.11-12.
 • Pouta, E, ja Sievänen,T. 1999. LVVI-kysyntätutkimus. Väestökyselyn analyysisuunnitelma. Metla. Moniste. 50 s. + liitteet
 • Rinne, P. 1999. Luontomatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuhmossa. Joensuun yliopisto. Metsätieteellinen tiedekunta. Tiedonantoja 93. 107 s.
 • Sievänen,T. 1999. LVVI-tutkimus tuottaa ulkoilutilastoja. Metsätilastollinen vuosikirja 1999. 1 s.
 • Sievänen,T. & Pouta, E. 1999. Luonnon virkistyskäytön skenaariot. Teoksessa: Nuutinen,T. & Suokas, A. (toim.). MELA99 ja metsätalouden suunnittelu. MELA-käyttäjäpäivä ja tutkimusseminaari 11.-12.5.1999, Majvik, Kirkkonummi. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 752, s. 106-114.
 • Sievänen,T & Tyrväinen, L. 1999. Luontomatkailun kysyntä ja tarjonta Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 1/1999, s. 102-105.
 • Valtakunnallinen tietopankki luonnon virkistyskäytöstä syntymässä. Kuntalehti 16/1999:45.

1998

 • Erkkonen, J. 1998. Kävijätutkimuksille kehitetään standardimalleja. Puistoväki 4/1998. s. 14-15
 • Pouta, E., Sievänen,T. and Heikkilä, M. 1998. National Outdoor Recreation Demand and Supply Assessment. In AISF-EFI International Conference on Forest Management in Designated Conservation & Recreation Areas 7-11 October 1998, Florence, Italy. University of Padua Press. p.61-73.
 • Sievänen, T. (toim.) 1998. LVVI -tutkimus, esitutkimusraportti. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 702, 109 s.
 • Sievänen, T. ja Heikkilä, M. 1998. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI). Teoksessa Saarinen, J & Järviluoma, J. (toim.). Kestävyys luonnon virkistys- ja matkailukäytössä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 671, s. 69-74.
Uppdaterad: 22.10.2012 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback