Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien monikäyttö » Luonnon virkistyskäyttö » Tietoa ulkoilusta » Ulkoilutilastot 2009, koko maa

Luonnon virkistyskäyttö - Ulkoilutilastot

Sivukartta | Haku

Käsitteet ja lyhenteet

Käytetty käsite Määritelmä
Luonnon virkistyskäyttö Luonnon virkistyskäyttö sisältää kaiken vapaa-ajan viettämistarkoituksessa, luonnonympäristössä tapahtuvan oleskelun ja liikkumisen jalan, hiihtäen, pyöräillen tai moottoriajoneuvolla tarkoituksena liikunta, maisemien ihailu, luonnon harrastaminen, retkeily, telttailu, metsästys, virkistyskalastus, veneily, virkistysluonteinen kotitarvemarjastus ja -sienestys tai muu vapaa-ajan toiminta. Ammattimainen, ansainta mielessä tapahtuva kalastus, metsästys, marjastus ja sienestys tai muu vastaava toiminta ei ole virkistyskäyttöä. Myös loma-asuminen ja matkailu siltä osin, kun niihin liittyy em. virkistystoimintoja, luetaan luonnon virkistyskäytön piiriin. Luonnon virkistyskäyttö sisältää täten kaikki jokamiehenoikeudella luonnossa tapahtuvat ulkoilutoiminnot ja näiden lisäksi virkistysmetsästyksen sekä osan jokamiehenoikeuden ulkopuolelle jäävästä virkistyskalastuksesta. Virkistyskäyttö -termiä käytetään erityisesti puhuttaessa luonnonvarojen käytöstä tai maankäytöstä.
Ulkoilu Käytetään virkistyskäytön rinnalla yleisterminä. Myös tarkentaen: Ulkoilu on ulkona, kodin pihapiirin ulkopuolella tapahtuvaa oleskelua ja liikkumista vapaa-aikana ja virkistäytymistarkoituksessa. Ulkoilu on toimintaa, joka tuottaa virkistystä ulkoilmassa ja jota harrastetaan lihasvoimin. Työ- ja asioimismatkat eivät sisälly ulkoilukäsitteen piiriin. Ulkoilu-termiä käytetään erityisesti kuvailtaessa väestön ulkoilukäyttäytymistä.
Virkistysalue Virkistysalue on rajattu alue, jota käytetään ulkoiluun tai muuhun virkistäytymiseen, ja joka on erityisesti varattu virkistyskäyttöön.
Osallistumisosuus,
Osallistumisprosentti
Osallistumisosuudella tarkoitetaan sitä prosenttiosuutta väestöstä, joka virkistäytyy luonnossa harrastamalla (jotakin) ulkoiluharrastusta vähintään kerran mitatun ajanjakson, tässä 12 kk aikana.
Osallistumisuseus Osallistumisuseudella tarkoitetaan ulkoilukertojen tai harrastuskertojen määrää tiettynä ajanjaksona, tässä 12 kk aikana
Lähiulkoilukerta, lähiulkoilu Lähiulkoiluun sisältyy kotoa käsin tehdyt ulkoilukerrat, jotka tapahtuvat yhden päivän aikana, eivätkä siis vaadi yöpymistä; vrt. luontomatka
Luontomatka Luontomatka on matka, joka sisältää vähintään yhden yöpymisen poissa vakinaisesta asunnosta, ja matka tehdään luonnossa virkistäytymistarkoituksessa.

 

Lyhenne Selite
% os % osallistujista. Osallistujien jakautuminen kunkin taustamuuttujan sisällä, esim. osallistujista 35 % miehiä ja 65% naisia.
% mp Matkapäivistä %: osuus luontomatkapäivistä. Esim. luontomatkapäivistä 31 % kohdistuu Uudellemaalle.
% m Luontomatkoista, %. esim. luontomatkoista 27% kohdistuu Uudellemaalle. Luontomatkojen kokonaismäärä vuodessa määrittyy siten, että 365 jaetaan matkojen välillä. Matkojen väli on aika edellisestä luontomatkasta vastaajan aiottuun seuraavaan luontomatkaan. Kuitenkin niin, että matkojenväli on lyhimmillään 1 vrk.
Ka Keski-arvo on havaintoarvojen summa jaettuna havaintojen määrällä.
Med Mediaani jakaa aineiston kahtia siten, että 50 % havainnoista on mediaania pienenpiä (mediaani mukaan lukien) ja 50 % mediaania suurempia (mediaani mukaan lukien).
  Päivitetty: 28.01.2014 /KBym | Copyright Metla | Palaute