sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Tiedonhallinta ja analysointi

Metsäpalveluorganisaatioiden suorituskyvyn mittaus ja analysointi sekä tietojen hallinta

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan mittaaminen

Kuvaaja: Erkki Oksanen, Metla.

Metsäpalveluliiketoiminnan ohjaamisessa tarvitaan rahamääräisen mittauksen lisäksi myös muunlaista mittausta. Taloudelliset mittarit kertovat nimittäin yleensä viiveellä eri toimenpiteiden seurauksista. Mittaamalla myös tuotannon resursseissa, tuotantoprosesseissa, toimitusketjussa ja asiakasrajapinnassa tapahtuvia muutoksia saadaan päätöksentekoa ja ohjaustoimenpiteitä tukevaa tietoa.

Näin pystytään ohjaamaan ja kehittämään nykyisen toimintamallien mukaista palvelutuotantoa. Tämän lisäksi systemaattisesti kerätyn palautteen avulla pystytään kyseenalaistamaan ja luomaan täysin uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja. Vallitsevien toimintamallien kyseenalaistaminen tuleekin huomioida etenkin palveluntarjoajien strategiaa luotaessa ja päivitettäessä.

Tietojen varastointi ja liiketoimintatiedon hallinta

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Tietovarastot koostuvat eri tietojärjestelmistä koostetuista tiedoista. Tällaisia tietojärjestelmiä ovat esim.

 • asiakashallintajärjestelmät ja rekisterit,
 • toimitusketjun hallinta- ja paikkatietojärjestelmät,
 • toiminnanohjausjärjestelmät (talous- ja henkilöstöhallinto, tilaustenkäsittely ja tuotannonohjaus)
 • tilastolliset laadun hallintajärjestelmät
 • ulkoiset tietolähteet ja jopa ei-strukturoitujen tietojen hallintajärjestelmät.

Liiketoimintatiedon hallintajärjestelmät, eli business intelligence ja analytics -ratkaisut, ovat kehittyneitä päätöksenteon tukijärjestelmiä. Niiden tavoitteena on ennustusvoimaisemman tiedon tuottaminen käyttäjille tilanteisiin, joissa päätökset on tehtävä epätäydellisen tiedon vallitessa. Metsänhoitopalvelujen laboratorio pyrkii tuottamaan tutkimustietoa ja kokemuksia päätöstukijärjestelmien kehitystyöstä metsäpalvelujen tarjoajien käyttöön.

Suorituskyvyn mittaamiseen, analysointiin ja tietojen hallintaan liittyviä kysymyksiä

 • Miten kehitetään ja ylläpidetään tehokasta järjestelmää palveluntarjoajan suorituskyvyn mittaamiseksi ja analysoimiseksi?
  • Miten tunnusluvut valitaan ja sovitetaan yhteen?
  • Miten päätöksentekoa tukevaa tietoa kerätään?
  • Miten mittausjärjestelmä pidetään ajan tasalla liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa?
 • Miten suorituskykyä analysoidaan?
  • Mitä analyysejä tehdään ja miten?
  • Miten tulokset viestitään eri toimijoille?
  • Miten analyysien tulokset yhdistetään keskeisimpiin strategisiin tavoitteisiin, liiketoiminnan tuloksiin ja toiminnan kehittämissuunnitelmiin?
 • Miten tietojen käyttökelpoisuus varmistetaan?
  • Mitkä ovat tarkoituksenmukaisimmat tavat päästä tietoihin käsiksi toiminnan eri tasoilla?
  • Miten tietojen laatu ja tietoturva varmistetaan:
   • Luotettavuus
   • Tarkkuus
   • Yhtenäisyys
   • Ajankohtaisuus
   • Luottamuksellisuus
  • Miten varmistetaan tarvittavien tietojen ajanmukaisuus, vertailukelpoisuus ja saatavuus liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa?
 • Miten varmistetaan laitteistojen ja ohjelmistojen ajanmukaisuus?
  • Miten varmistetaan tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen käyttäjäystävällisyys sekä luotettavuus?
  • Miten tietojen hallintaan liittyvät laitteistot ja ohjelmistot pidetään ajan tasalla tekniikan kehittyessä ja liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa?

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute