sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Talous

Metsäpalveluyrityksen talous ja toiminnan tuloksellisuus

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

Metsäpalveluntarjoajien taloutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: palveluorganisaation sisäisen päätöksentekijän ja ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta. Ulkoiseen laskentatoimeen kuuluvan liikekirjanpidon tuottaman tiedon pääkäyttäjiä ovat useimmiten verottaja, yrityksen rahoittajat sekä muut ulkopuoliset sidosryhmät. Sisäinen laskentatoimi tuottaa puolestaan tietoa palveluorganisaation sisäiseen päätöksentekoon.

Metsäpalveluliiketoiminnan ohjaamiseen ei riitä pelkkä liikekirjanpitoon perustuva tavoitteiden asettaminen ja tuloksen mittaus. Asetettujen suorituskykymittareiden tulee kertoa niistä keinoista, millä tavoiteltuun tulokseen ensisijaisesti pyritään. Tämän vuoksi päätöksenteon tueksi tarvitaan tuloslaskennan lisäksi kustannus- ja investointilaskelmia.

Toimintolaskenta

Toimintolaskenta on yksi kustannuslaskennan osa-alue. Toimintoperusteisen kustannuslaskennan keinoin selvitetään, miten palveluntarjoajan eri toiminnot ja tuotteet käyttävät resursseja. Laskenta perustuu palveluntarjoajan toimintojen ja niistä muodostuvien toimintoketjujen ymmärtämiseen. Kustannuslaskenta auttaa etenkin prosessien tehokkuuden sekä tuote- ja asiakaskannattavuuden mittaamisessa. Jos päätöksenteossa halutaan hallita ajallista ulottuvuutta, tarvitaan kustannuslaskennan lisäksi etenkin investointilaskelmissa käytettävää nykyarvomenetelmää.

Palveluliiketoiminnan ohjaamisessa tarvitaan rahamääräisen mittauksen lisäksi myös muunlaista suorituskyvyn mittaamista. Näistä on kerrottu tarkemmin Tiedon hallinta ja analysointi -osiossa.

Metsäpalveluyritysten talouteen ja toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen liittyviä kysymyksiä

 • Millaiset ovat taloudellista suorituskykyä ja kasvua kuvaavat tunnusluvut, esim.
  • Liikevoitto, %
  • Pääoman tuottoaste
  • Liikevaihto
  • Miestyövuodet
 • Millaiset ovat asiakkaita koskevat keskeiset tunnusluvut, esim.
  • Saadut tilaukset, kpl:
   • Metsänomistajat
   • Alihankintatilaukset
  • Uusien asiakkaiden yhteydenottojen määrä
  • Vastatut tarjouspyynnöt kaikista tarjouspyynnöistä
  • Kannattavuus asiakasryhmittäin
 • Millaiset ovat palveluprosesseja kuvaavat tunnusluvut, esim.
  • Eri palvelutuotteiden osuus liikevaihdosta
  • Markkinointikustannukset
  • Kannattavuus palveluittain ja toimijoittain
 • Millaiset ovat henkilöstöä kuvaavat mittarit, esim.
  • Rekrytointiin käytetyt resurssit
  • Ympärivuotisen työvoiman osuus
  • Henkilöstön vaihtuvuus
  • Koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen käytetyt resurssit
  • Työn tuottavuus
  • Kannattavuus käytetyn osaamisen mukaan

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute