sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Prosessit

Metsäpalvelujen suunnittelu, tuotanto sekä toimitusketjut

Taustaa

Kuvaaja: Erkki Oksanen, Metla.

Liiketoiminnassa prosessilla tarkoitetaan toisiinsa liittyvien tehtävien tai toimintojen ketjua, jotka yhdessä tuottavat liiketoiminnan kannalta hyödyllisen lopputuloksen. Prosessit voidaan määritellä myös toimintoketjuiksi, joiden avulla tuotteiden tai palvelujen tarjoaja muuttaa saamansa panokset tuotoiksi asiakkaalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että prosessi saa organisaation sisäiseltä tai ulkoiselta toimittajalta lähtötietoja, syötteitä ja materiaalia, jotka eri vaiheiden lopputuloksena jalostuu ennalta määritellyksi asiakkaan haluamaksi suoritteeksi.

Yritykset ovat perinteisesti toimineet toiminnallisesti, eli funktionalistisesti organisoituneina. Eri osastoilla tai toiminnoilla ovat olleet omat tehtävänsä ja tavoitteensa. Organisaatiossa olikin omat osastot esim. myynnille ja markkinoinnille, tuotekehitykselle, raaka-aineiden hankinnalle, tuotannon eri vaiheille sekä erilaisille hallinnollisille palveluille. Ongelmana tässä lähestymistavassa oli, että tuotantoa tarkastellaan näin joka osastolla oman toiminnan näkökulmasta, eikä lopputuotteen ja asiakkaan näkökulmasta. Tuotantokustannusten optimointi yhden tuotantovaiheen näkökulmasta ei välttämättä ole edullisinta asiakkaan tarvitseman lopputuotteen ja tuotannon kokonaiskustannusten näkökulmasta.

Systeemiajatteluun pohjautuvaa prosessiajattelua hyödynnetään mm. laatujohtamisessa (quality management) ja toimitusketjujen hallinnassa (supply chain management). Tämän lisäksi prosessijohtamisen teoriaa hyödynnetään monessa organisaatiossa jakamalla toiminta ydinprosesseihin (esim. tuotekehitys, tuotanto ja asiakaspalvelu) sekä tukiprosesseihin (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto).

Prosessit metsäpalvelujen tuotannossa

Kuvaaja: Erkki Oksanen, Metla.

Metsäpalvelujen tuotannossa prosessiajattelu toimii hyvin, vaikka monesti puhutaankin käsitteellisesti toimenpide- tai esim. uudistamisketjuista. Metsänhoitopalvelujen kehittämisessä ollaan siirtymässä asiakkaalle lisäarvoa tuottavien työlajien ketjujen tarkasteluun. Tällöin tarkastellaan esim. tietylle kasvupaikalle parhaiten soveltuvien toimenpiteiden ketjuja, joiden kokonaistaloudellisuutta tai kustannustehokkuutta tarkastellaan tiettynä ajankohtana. Huomioiden metsätaloudessa vallitsevat tuotantopuuston pitkät kiertoajat tällainen ajankohta voi olla esim. metsänuudistamis- ja taimikonhoitotöiden osalta ensiharvennusvaihe.

Metsänhoitopalvelujen laadun kehittämisen näkökulmasta tulevaisuudessa korostuvat palveluprosessien suunnittelu, toiminnan vaihtelun hallinta sekä toiminnan jatkuva kehittäminen.

Toimitusketjujen hallintaa tarvitaan esim. metsänviljelyn taimien hankinnan, varastoinnin ja toimitusten suunnittelussa, kontrolloinnissa ja kehittämisessä. Myöskään kone- ja työntekijäresurssien hallinta aikataulutuksineen ei ole vähäpätöinen haaste.

Metsäpalvelujen suunnittelu- tuotanto- ja toimitusprosesseihin liittyviä kysymyksiä

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.
 • Palvelujen suunnittelu
  • Miten palveluja sekä niiden tuotanto- ja toimitusprosesseja suunnitellaan?
  • Miten uudet teknologiat (esim. ICT) huomioidaan palvelujen sekä tuotanto- ja toimitusprosessien suunnittelussa?
  • Miten suunnittelussa huomioidaan laatu, toimitusaika, toimitusvarmuus, saadut aiemmat kokemukset, uudet suunnittelumenetelmät, tuottavuus, kustannukset ja muut tehokkuustekijät?
  • Miten tuotanto- ja toimitusprosessien suunnittelussa otetaan huomioon keskeiset organisaation suorituskykyyn liittyvät tekijät?
  • Miten suunnittelua, tuotantoa ja toimitusprosesseja koordinoidaan ja testataan?
  • Miten ennaltaehkäistään tapahtuvia laatuvirheitä ja miten virheitä korjataan?
 • Tuotannon ja toimitusprosessien hallinta
  • Mitkä ovat keskeisimmät tuotanto- ja toimitusprosessit ja niiden suorituskykyvaatimukset?
  • Miten suorituskykyvaatimusten täyttyminen varmistetaan?
  • Mitkä ovat tuotanto- ja toimitusprosessien ohjauksessa ja kehittämisessä käytetyt tärkeimmät tunnusluvut?
  • Miten suoritetaan suorituskyvyn mittauksen tarkistusmittaukset, testaukset sekä mahdolliset auditoinnit?
  • Miten ohjataan tarkistus- ja testauskustannuksia?
  • Miten toimitus- ja tuotantoprosesseja kehitetään paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi? Entä miten saatua tietoa hyödynnetään muun organisaation kehittämiseksi?
 • Muut liiketoimintaprosessit, esim. tutkimus- ja kehittämistoiminta, tiedon ja tietämyksen hallinta, alihankkijayhteistyö ja verkostoituminen, projektien hallinta sekä myynti ja markkinointi:
  • Miten keskeisiä liiketoiminnan kasvuun ja menestymiseen tähtäävää toimintaa hallitaan?
  • Miten asetetaan vaatimukset toiminnalle asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien osalta?
  • Miten toiminta suunnitellaan ja miten asetetut vaatimukset kyetään täyttämään?
  • Mitkä ovat keskeiset tunnusluvut joita seurataan?
  • Miten toimittajilta ja asiakkailta saatuja tunnuslukuja hyödynnetään muun toiminnan hallinnassa ja kehittämisessä?
  • Miten tunnuslukujen keruuseen liittyvät kustannukset minimoidaan?
  • Miten muita liiketoimintaprosesseja kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja suunnan muuttuessa?
 • Tukiprosessit: taloushallinto ja rahoitus, tilojen ja laitteiden kunnossapito, henkilöstöhallinto ja lakiasiat
  • Miten hallitaan prosesseja, joilla tuetaan päivittäistä tuotantotoimintaa ja henkilöstöä?

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute