sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Metsäpalvelut

Metsäpalvelut

Palveluyrittäjyys suomalaisessa metsätaloudessa

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Taustaa

Vielä 1990 -luvulla metsänomistajat toteuttivat itse yli puolet yksityismetsien metsänviljely- ja taimikonhoitotöistä. Metsänomistajarakenteen muutoksen myötä omatoimisen työn osuus vähentynyt ja yhä useammat metsänomistajat haluavat ostaa metsäomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Metsäpalveluja tarjoavat metsänhoitoyhdistykset, metsäyhtiöt ja yksityiset metsäpalveluyritykset. Metsäpalveluyrityksiksi voidaan määritellä sellaiset yritykset, jotka tuottavat palveluja pääosin metsätaloudelle.

Toimintaympäristön uudet haasteet

Suomen metsätaloudessa on siirrytty kansainvälisen hintatason aikaan ja metsäteollisuuden tuotantorakenne on muuttumassa. Yhteiskunnan huoltosuhteen heikkenemisen vuoksi pitkän aikavälin panostukset metsätalouteen tulevat todennäköisesti pienenemään. Kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy ja työvoimapulan merkit ovat havaittavissa metsäpalveluja tarjoavissa organisaatioissa. Työn tuottavuutta ja kustannustehokkuutta täytyy nostaa metsäalan kilpailukyvyn parantamiseksi.

Mahdollisia keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi ovat toimialan rakenteiden, töiden organisoinnin, koneellistamisen sekä työmenetelmien ja välineiden kehittäminen. Työn organisoinnissa etenkin metsäpalveluyrittäjyyden, toimijoiden yhteistyön, verkostoitumisen ja strategisten kumppanuuksien kehittäminen on ensisijaisen tärkeää.

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Yritystyypit

Metsäpalveluyritykset voivat tarjota palvelujaan metsänomistajille suoraan, kumppanuusverkostojen kautta tai suurempien organisaatioiden alihankkijoina. Yksityisten metsäpalveluyritysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Tähän on vaikuttanut mm. se, että moni metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön markkinoima palvelu toteutetaan metsäpalveluyrityksen toimesta.

Metsänhoitopalveluja tarjoavia yrittäjiä voi luokitella palvelutarjonnan mukaan esim. metsuri-, toimihenkilö- ja koneyrittäjiksi. Metsuri- ja koneyrittäjät tarjoavat suorittavaa työtä, eli useimmiten hakkuu- ja metsänhoitopalveluja.

Toimihenkilöyrittäjät tarjoavat yksittäisten työsuoritteiden lisäksi laajempia suunnittelu- ja palvelukokonaisuuksia. Heillä on monesti metsätalousinsinöörin koulutus. Toimihenkilöpalveluja tarjoavista yrityksistä käytetään myös nimitystä metsätoimisto.

Kuvaaja: Erkki Oksanen, Metla.

Asiakkaat

Metsäpalveluyritysten asiakkaita voivat olla kaikki merkittävimmät metsänomistajaryhmät, eli yksityishenkilöt ja perikunnat, metsäyhtiöiden palveluyritykset, metsähallitus, kunnat, seurakunnat sekä yhteismetsät.

Metsäpalveluyritysten tuottamien palvelujen kysyntää on lisännyt viime aikoina mm. metsäyhtiöiden, alueellisten metsäkeskusten ja Metsähallituksen metsänhoito- ja perusparannustöiden osittainen ulkoistaminen.

Tämän lisäksi metsätalouden ulkopuolisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt. Tällaisia asiakkaita ovat mm. sähköverkkoja ylläpitävät yhtiöt, lämmön- ja energiantuottajat, piha- ja puistometsien omistajat sekä erikoispuutavaran- ja taimien ostajat.

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute