sulje  avaa

Metsänhoitopalvelujen laadun hallinta

> >Metsänhoitotöiden omavalvontamanuaaliin...

Kuvaaja:Erkki Oksanen, Metla.

Metsänuudistamistoiminnassa on saatu hyviä kokemuksia laatujohtamisesta niin metsäteollisuuden omissa kuin yksityismetsissäkin. Laadun hallintajärjestelmissä on korostunut etenkin paikallisten toimijoiden vapaus käyttää omaa harkintaansa ja osaamistaan, mutta samalla myös vastuuta oman työnsä tuloksista.

Pääelementteinä metsänuudistamisen laadun hallintajärjestelmissä ovat olleet laadun kriteerien ja tavoitteiden selkeä määrittely, merkittävimpien tulokseen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen omassa toiminnassa, systemaattiset maastomittaukset ja analyyttisen palautteen saaminen. Laatujohtamisen onkin havaittu olevan kustannustehokas tapa kehittää paikallisten toimijoiden osaamista ja parhaiden käytäntöjen omaksumista, ja tätä kautta metsänuudistamispalvelujen laatua.

Metsänhoitohoitopalvelujen laadun kehittämistarpeet

Metsänuudistamistoiminnan tulosten hyvä laatu ei kuitenkaan vielä takaa kasvupaikan tuotantopotentiaalin täysimääräisesti hyödyntävän tuotantopuuston kehittymistä. Tähän vaikuttavat uudistamistoimintaa suunniteltaessa tehdyt oikeat menetelmävalinnat sekä taimikonhoitotöiden ajoitus ja toteutus, jotka määräävät aina ensiharvennusvaiheeseen yltävän toimenpideketjun kustannustehokkuuden.

Taimikonhoitopalveluja ostavan metsänomistajan näkökulmasta kokonaiskustannuksiltaan edullisemmat toimenpideketjut ovat lisäarvoa tuottavia palveluja. Tämän lisäksi tällaiset palvelut ovat selkeä kilpailuetu palveluntarjoajalle, sillä hän pystyy näin hyödyntämään käytettävissään olevat rajalliset työvoimaresurssit tehokkaammin laatua korjaavien toimenpiteiden vähentyessä.

Motivoivia tekijöitä metsäpalvelujen laadun hallinnan kehittämiseen

Kuvaaja:Erkki Oksanen, Metla.
  • Maanmuokkaajien ja metsureiden osaamistason nousu systemaattisen, mittauksiin perustuvan, palautteen ja tavoitteellisen kehittämistoiminnan myötä. Tämä luo edellytykset palveluntarjoajan kilpailukyvyn kohottamiselle ja maineen mahdolliselle paranemiselle.
  • Kerätyn mittausaineiston myötä avautuu parempi mahdollisuus kohteiden ennakkohhinnoitteluun ja laajempien palvelupakettien hinnoitteluun. Näiden myötä pystytään varmistamaan toiminnan kannattavuus.
  • Kerättyä mittaustietoa analysoimalla on mahdollisuus tarjota parempi toimenpiteiden ajoituksen ennustettavuus operatiivisiin suunnittelupalveluihin.
  • Metsäsuunnittelujärjestelmien päivitymahdollisuus omavalvontamittausten tiedoilla.

Kokemuksia laadun hallinnasta ja omavalvonnasta

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute