sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Johtaminen

Metsäpalveluliiketoiminnan johtaminen ja strateginen suunnittelu

Taustaa

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Metsäpalveluorganisaatioiden johtamisen haasteet ovat jo nykyisin, mutta etenkin tulevaisuudessa moninaiset. Palveluntarjoajien organisaatiorakenteet tulevat olemaan entistä joustavampia ja monimuotoisempia. Palveluita tuotetaan yhä enemmän useiden palveluntarjoajien muodostamissa verkostoissa yhdistettynä metsänomistajien omaan toimintaan.

Palveluntarjoajien työntekijät tulevat tarvitsemaan enenevässä määrin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia sekä työkaluina että kommunikointivälineinä. Tämän lisäksi yhteistyö- ja viestintätaitojen sekä eri toimintakulttuurien ymmärtämisen vaatimukset kasvavat. Palveluja tullaan mitä todennäköisimmin tuottamaan työryhmissä tai tiimeissä, joiden jäsenillä voi olla hyvinkin erilaiset koulutus-, osaamis- ja kulttuuritaustat.

Tulevaisuuden työtehtävissä tulevat korostumaan osaaminen ja sen kehittäminen, vastuu omista tehtävistä sekä vastuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Palvelulaboratorion näkökulmia metsäpalveluliiketoiminnan johtamiseen

 • Suunnittelu:
  • Strateginen suunnittelu:
   • Toimintaympäristö
   • Resurssit ja osaaminen
   • Strategiaprosessit
  • Operatiivinen suunnittelu ja budjetointi:
   • Hankinnat
   • Palvelutuotanto
   • Toimitusketju
   • Tietojärjestelmät
 • Organisointi
  • Organisaatiorakenteet
  • Organisaatiokulttuuri, virallinen ja epävirallinen organisaatio
  • Kommunikointi
 • Johtamisjärjestelmät, koordinointi ja kontrollointi
  • Kokonaisvaltainen liiketoiminnan mittaaminen, strategia -ja tulosjohtaminen
  • Laatujohtaminen ja prosessit
  • Toimitusketjujen hallinta
  • Toiminnanohjaus ja muut tietojärjestelmät
 • Johtajuus ja henkilöstöjohtaminen
  • Psykologia
  • Muutosjohtaminen
  • Osaamisen ja tietämyksen hallinta
 • Tuotekehitys ja projektinhallinta
  • Toiminnan- ja
  • tuotteiden kehittäminen

Metsäpalveluliiketoiminnan johtamiseen liittyviä kysymyksiä

 • Johtajuus:
  • Miten johtajat toiminnallaan ohjaavat metsäpalveluyritystä?
 • Suorituskyvyn seuraaminen ja arviointi:
  • Miten johtajat seuraavat ja arvioivat palveluorganisaation suorituskyvyn kehittymistä?
 • Yhteiskunnallinen vastuu ja sidosryhmille annettava tuki
  • Miten palvelutuotteiden sekä toiminnan vaikutukset otetaan huomioon?
  • Miten tuetaan ja vahvistetaan toiminnan kannalta keskeisten yhteisöjä?
 • Strategian kehittäminen ja tavoitteet
  • Miten metsäpalveluorganisaatio asettaa strategiset tavoitteet, esim.:
   • kilpailuasema ja
   • suorituskyvyn vahvistaminen?
 • Strategian toteuttaminen
  • Miten strategiset tavoitteet muutetaan toimintasuunnitelmiksi?
  • Toimintasuunnitelmat ja keskeiset tunnusluvut?
  • Asetetut tavoitteet tunnuslukujen valossa?

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute