sulje  avaa

ICT-pilotit

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen metsäpalveluvekostoissa

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.

Taustaa

Tieto- ja viestintäteknologian (= ICT) soveltaminen metsäpalveluliiketoiminnan ja metsänhoitopalvelujen hallintaan on jäänyt muun yhteiskunnan kehityksestä jälkeen. Etenkin metsänhoitopalvelujen tuotannon ohjauksessa tietotekniikan hyödyntäminen on ollut muita toimialoja vähäisempää.

On kuitenkin huomioitavaa, että uusien tietoteknisten innovaatioiden omaksuminen ei ole itse tarkoitus, vaan uuden teknologian tulee tukea palveluntarjoajien strategiassa määriteltyjä ydintoimintoja. Tieto- ja viestintäteknologia on siis yksi työkalu muiden joukossa tukemassa asiakkaille tuotettavia lisäarvopalveluja. Parhaassa tapauksessa tietojärjestelmien kehityksellä on myös saavutettavissa selkeitä kilpailuetuja.

Merkittävimmät hyödyt tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä saadaan, kun uudet teknologiat otetaan käyttöön tukemaan liiketoimintastrategian mukaisia johtamisjärjestelmän, organisaatiorakenteen ja uusien toimintamallien muutoksia.

Metsäpalveluverkostojen haasteita

Metsäpalveluja tarjoavat suuret toimijat verkottuvat pienempien yrittäjien kanssa joko työvoimapulan vuoksi tai etsiäkseen ulkoistuksesta kustannussäästöjä ja tehokkuutta omiin ydintoimintoihinsa. Pienemmät palveluntarjoajat voivat myös luoda esim. strategisia kumppanuussuhteita muiden toimijoiden kanssa lisätäkseen esim. tarjolla olevaa palveluvalikoimaa, maantieteellistä kattavuutta ja vähentääkseen yksittäisille toimijoille kohdistuvia markkinointiponnistuksia.

Sekä alihankinta- että palveluverkostot luovat kuitenkin uusia haasteita tiedon hallinnalle, päätöksenteolle ja kommunikaatiolle. Mitä pienempien toimijoiden verkostosta on kyse, sitä suuremmat toimijakohtaiset riskit liittyvät tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri- ja tietojärjestelmäinvestointeihin.

Tutkimuskysymyksiä tieto- ja viestintäteknologian pilottiprojekteihin liittyen

Mitkä ovat merkittävimmät ongelmat metsäpalveluverkostojen tiedonhallinnassa, päätöstuessa ja kommunikoinnissa yhteiseen palvelutoimintaan liittyen?

 • Miten nykyisten kustannuksiltaan edullisten ICT -palvelujen, alustojen ja ratkaisujen tarjonta vastaa metsäpalveluverkostojen tarpeita?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden kehittämistarpeet sekä toimintamallien että tietojärjestelmien kehittämisen osalta?

Tapaustutkimusten osa-alueita

Kuvaaja:Ville Kankaanhuhta, Metla.


Tiedonhallinta:

 • Resurssien ja ajan hallinta
 • Toiminnan ohjaus
 • Tietämys, palvelutuotteiden kehittäminen ja laadun hallinta
 • Asiakkuuksien hallinta
Päätöstuki
 • Talous- ja kustannustiedon hallinta
 • Hinnoittelulaskelmat
 • Analyysit (business intelligence)
Kommunikaatio
 • Tiedonsiirto ja viestintä
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa:
  • markkinoinnin tuki ja
  • asiakaspalaute.

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute