sulje  avaa
Metla > Metinfo > Metsänhoitopalvelut > Kehittämisalueet

Henkilöstö

Työntekijöiden motivointi, osaamisen kehittäminen sekä hyvinvointi ja tyytyväisyys

Henkilöstöhallinnon tulevaisuuden haasteet

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.

Motivoitunut henkilöstö on metsäpalveluyrityksen merkittävin voimavara. Puute osaavasta työvoimasta on myös yksi suurimmista esteistä liiketoiminnan kasvulle ja kehittymiselle. Kasvuyrityksille työvoimaan liittyvä haaste on kaksijakoinen. Toisaalta ongelmana on löytää uutta, osaavaa, henkilöstöä. Toisaalta ongelmana on osaavan työvoiman pysyvyyden varmistaminen. Kilpailu työvoimasta muiden toimialojen kanssa tulee kiristymään. Tämän lisäksi työvoiman palkkatasossa ja työn tuottavuuden sekä imagon parantamisessa tulee olemaan haasteita tulevaisuudessa.

Metsäpalveluorganisaation johtaminen ja esimiesasema ovat haasteellisia roolimuutoksia kasvuhakuisille metsäpalvelujen tarjoajille.
On havaittu, että metsäpalvelujen tarjoajat tarvitsevat lisää osaamista työnantajana toimimiseen ja henkilöstöhallintoon. Keskeisiä kehittämisalueita ovat työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemus, työehtosopimukset, työlainsäädäntö ja työsuojelukysymykset.

Metsäpalvelujen tarjoajien henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen vaatii erityishuomiota tulevaisuudessa. Ensimmäinen kehittämiskohteista on ympärivuotisen työllisyyden takaaminen henkilöstölle. Tämä korostuu etenkin metsuritöissä.

Toinen haastava kehittämiskohde on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Työnantajien tulee entistä paremmin huolehtia henkilöstön osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. Työkykyä ylläpitävät toimet ja osaamisen kehittäminen tulee räätälöidä työntekijöiden tarpeiden mukaisesti.

Henkilöstön motivointiin, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä

Kuvaaja: Ville Kankaanhuhta, Metla.
 • Miten motivoida henkilöstöä ja organisaatiota saavuttamaan hyvä suorituskyky:
  • organisaation toimintatavat ja työtehtävät
  • palkkaus-, palkkio- ja tunnustusjärjestelmät
  • uralla etenemismahdollisuudet
  • työntekijöiden tukeminen
  • tehokas viestintä, tietämyksen ja taitojen vaihto.
 • Miten henkilöstön osaamista kehitetään?
  • Miten osaamisen kehittämisellä edesautetaan toimintasuunnitelmien toteutumista?
  • Miten henkilöstön koulutuksessa yhdistetään henkilöstön oppimistarpeet ja organisaation tavoitteiden toteutuminen?
  • Miten hyödynnetään esimiesten ja alaisten näkemykset koulutukseen liittyvistä tarpeista ja odotuksista?
  • Miten koulutuksessa huomioidaan esim. tulevat teknologiset, toimintatapa- ja liiketoiminnan muutokset organisaatiossa?
  • Miten kannustetaan uusien tietojen ja osaamisen hyödyntämiseen?
 • Miten organisaatiossa pidetään yllä henkilöstön tyytyväisyyttä, hyvinvointia ja motivaatiota edistävää työympäristöä ja ilmapiiriä?
  • Mitkä ovat keskeiset henkilöstön hyvinvointiin, tyytyväisyyteen ja motivaatioon vaikuttavat tekijät?
  • Miten henkilöstöä tuetaan erilaisilla etuuksilla, palveluilla sekä toimintaperiaatteilla?
  • Millaisia tunnuslukuja tai mittareita henkilöstön hyvinvoinnin, tyytyväisyyden ja motivaation mittaamiseksi käytetään?
  • Miten em. mittaustulokset liitetään keskeisiin toiminnan tuloksiin parannustoimenpiteiden määrittelemiseksi?

 

Päivitetty: 16.02.2016 /VKan   |  Kuvat: Metlan kuva-arkisto, ellei toisin mainita  |  © Metla  |  Palaute