Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » KIEMET » Puola

KIEMET – Keski-ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Sivukartta | Haku

Metsävarat


Puolan metsäala on 9,2 milj. ha. Puuntuotannossa hyödynnettävissä olevan metsämaan osuus on 92 %. Metsät ovat keskittyneet tietyille alueille, sijaiten usein köyhimmillä mailla viljavimman maan ollessa maatalouden käytössä. Metsittämällä esim. maatalouskäytön ulkopuolella olevia maita on metsäalaa laajennettu ja pyritään edelleen kasvattamaan. Ensisijaista talousmetsää on 63 % sekä suojeltuja tai suojametsiä 26 %. Metsistä on havupuuvaltaista 55 % ja lehtipuuvaltaista 45 %.

Puuston kokonaistilavuus on 1,9 mrd. m³ ja puuston keskitilavuus 210 m³/ha. Valtion metsissä puuston tilavuus on 240 m³/ha ja muissa metsissä 120 m³/ha. Puuston vuotuinen nettokasvu on 68 milj. m³ ja hehtaarikohtainen nettokasvu 8 m³. Puuston tilavuus on kasvanut metsittämisen ja puunkorjuun rajoitusten myötä.

Puuston muodostavat 57 kotoperäistä puulajia. Yleisimmät lajit ovat mänty, lehtikuusi ja kuusi, jotka yhdessä muodostavat kolme neljäsosaa puuston tilavuudesta. Lehtipuista merkittävimpiä ovat tammi ja koivu. Muihin yleisiin puulajeihin kuuluvat esim. saarni, vaahtera, jalava, pyökki, leppä ja pihta. Havupuiden osuus puustosta on merkittävä teollisuuden aikaisempien raaka-ainetarpeiden vuoksi. Havupuiden monokulttuurit sijaitsevat usein käytetyille puulajeille liian viljavilla mailla. Lehtipuiden osuus metsäalasta on ollut kasvussa mutta osuus on kuitenkin edelleen matala luontaiseen verrattuna.

Metsien keski-ikä on valtion metsissä 60 vuotta ja yksityisesti omistetuissa metsissä 40 vuotta. Puustosta suurin osa on 41–60-vuotiasta. Alle 20-vuotiaan metsän osuus on ollut jatkuvassa laskussa, mihin ovat osaltaan vaikuttaneet metsittämisen väheneminen, markkinahakkuiden rajoitukset ja avohakkuiden määrän väheneminen. Yksityismetsissä nuorimmat ikäluokat kuitenkin vallitsevat. Vanhojen metsien pinta-ala ja niiden puuston tilavuus on ollut selvässä kasvussa valtion metsissä.

Valtion liikelaitos Lasy Państwowe on vastuussa metsien inventoinnista. Yksityismetsistä saatavan tiedon keskeisenä lähteenä on niille laaditut metsänhoitosuunnitelmat, jotka ovat kuitenkin sisällöltään yksinkertaisempia kuin valtion metsien.

  Päivitetty: 11.10.2010 /AnNy | Copyright Metla | Palaute