Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kriteeri 4 Monimuotoisuus

Sivukartta | Haku

Geenivarat (4.6)

Luontaisesti uudistuneeseen männikköön perustettu geenireservimetsä (in situ) Etelä-Suomessa. Tätä tyyppillistä luontaista yhden puulajin metsikköä voidaan hoitaa normaalien metsänhoidon käytäntöjen mukaan edellyttäen kuitenkin, että uudistettaessa käytetään aina juuri tämän metsikön alkuperäistä siementä.

 

Metsäpuiden luontaisten geenivarojen26suojelun tarkoituksena on turvata lajin sisäistä monimuotoisuutta ja siten metsiköiden kykyä sopeutua ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Geneettinen monimuotoisuus otetaan huomioon metsänjalostuksessa ja metsänviljelyaineiston tuotannossa sekä metsänuudistamisessa ja -käsittelyssä.

Metsäpuiden luontaisia geenivaroja ylläpidetään pääpuulajiemme männyn ja kuusen sekä raudus- ja hieskoivun osalta geenireservimetsissä27, jotka on valittu kattavasti edustamaan lajin muuntelua sen levinneisyysalueella. Geenireservimetsäverkosto on jo lähes valmis. Harvinaisempien puulajiemme geenivaroja suojellaan erityisesti tätä tarkoitusta varten perustetuissa geenivarakokoelmissa28. Myös luonnonsuojelualueet turvaavat osaltaan metsäpuiden perinnöllisen monimuotoisuuden säilymistä.

Siemenviljelysten29 tuottamaa jalostettua siementä käytetään pääosin metsäpuiden taimitarhoilla taimien kasvatukseen. Jalostetun siemenen osuus männyn metsäkylvöissä on viime vuosina noussut. Siemenviljelyksien lisäksi siemeniä kerätään metsikkökeräyksinä hakkuiden yhteydessä metsäammattilaisten valitsemista talousmetsistä. Rekisteröityjen siemenkeräysmetsiköiden merkitys on nykyään hyvin pieni. Siemenkeräysmetsiköistä30 kerättyä männynsiementä käytetään lähinnä metsäkylvöihin.

Yhdestä puuyksilöstä muodostettuja kloonimetsiä ei Suomessa ole, sillä perinnöllisen vaihtelun kaventuminen heikentäisi puulajien säilymistä ilmaston muuttuessa.

Taulukko 4.6a Geenivarakokoelmat (ex situ) 2011

Puulaji

 

Kokoelmat

Materiaali

Kpl

Pinta-ala

Metsikköt

Klooneja/Perheitä

Vartteita/Puita

Vaahtera - Acer platanoides

2

1,19

41

262

1836

Saarni - Fraxinus excelsior

3

0,74

17

84

1177

Kataja - Juniperus communis

2

0,44

60

192

1529

Tuomi - Prunus padus

1

0,04

6

11

76

Tammi - Quercus robur

1

0,46

17

132

895

Pihlaja - Sorbus aucuparia

2

0,79

20

69

690

Lehmus - Tilia cordata

1

2,05

81

341

458

Kynäjalava - Ulmus laevis

1

0,81

19

120

225

Vuorijalava - Ulmus glabra

2

1,79

36

92

177

Yhteensä

15

8,31

297

1303

7063

 

Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsägeneettinen rekisteri

 

Taulukko 4.6b. Geenireservimetsät (in situ) 2011

Puulaji

Kpl

Pinta-ala,ha

Mänty

20

3803

Mänty ja koivut

1

187

Kuusi

8

1708

Kuusi ja koivut

1

111

Rauduskoivu

2

299

Hieskoivu

3

274

Lehmus

2

19

Lehmus ja vaahtera

2

15

Saarni

1

30

Tammi

1

22

Yhteensä

41

6468

Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsägeneettinen rekisteri.

 

Taulukko 4.6c. Siemenviljelykset 2011.

 

Siemenviljelykset

Kappaletta

Hehtaaria

Mänty

104

1781,6

Kuusi

28

318,8

Rauduskoivu

2

0,26

Visakoivu

1

0,1

Lehtikuusi

8

59,4

Tervaleppä

2

4,1

Yhteensä

145

2164

 

Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto, EVIRA

 

Linkkejä

 

 

27 Geenireservimetsä (in situ -säilytys eli säilytys alkuperäisellä kasvupaikalla) on eräänlainen elävä geenipankki, jonka annetaan kehittyä evoluution vaikutuksen alaisena. Geenireservimetsä uudistetaan pääsääntöisesti luontaisesti ja sitä hoidetaan normaalin hyvän metsänhoidon mukaisin keinoin.

28 Geenivarakokoelmaan (ex-situ -säilytys eli säilytys alkuperäisen kasvupaikan ulkopuolella) on kerätty aineistoa useasta eri metsiköstä. Kokoelmaan hoidetaan intensiivisesti.

29 Siemenviljelykset ovat metsäpuiden siementen tuotantoa varten perustettuja viljelyksiä. Siemenviljelyksiin on metsänjalostuksen menetelmillä valittu luonnonpopulaatioiden parhaita puuyksilöitä, pluspuita.

30 Siemenkeräysmetsiköt ovat luonnonmetsiköitä, jotka on valittu siemenen keräyksiä varten. Valitut metsiköt ovat puustoltaan hyvälaatuisia ja -kasvuisia sekä puuston iän ja käsittelyhistoriansa puolesta sopivia siementuotantoon

  Updated: 22.02.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback