Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kriteeri 1 Metsävarat

Sivukartta | Haku

Tyypillinen, Etelä-Suomessa kasvava varttunut mänty-kuusi-koivu sekametsä.

Metsäalan säilyttäminen ja lisääminen (B.1)

Metsätalousmaan käyttöön kohdistuu maankäytöllisesti hyvin erilaisia, mutta samanaikaisesti toteutettavia tavoitteita, tarpeita ja toiveita. Metsiä halutaan käyttää puuntuotantoon, virkistykseen, luonnonsuojeluun, matkailuun ja asuinympäristön maisemanhoitoon. Usein nämä tavoitteet voidaan sovittaa yhteen monikäyttöperiaatteella, ilman tarvetta erotella alueet erilleen eri toimintoja ja tavoitteita varten. Metsätalousmaata on tarve hyödyntää myös muun muassa rakennusmaana, liikenneväylinä ja asutuksen reuna-alueina.

Eri maankäyttömuotojen osuudet ovat kuitenkin muuttuneet vain vähän. Rakentaminen ja liikenneväylien tekeminen sekä pellonraivaus ovat vähentäneet hieman metsätalousmaan määrää, mutta toisaalta peltojen ja turvetuotannosta poistettujen suopohjien metsitykset ovat lisänneet sitä. Kansalliset ohjelmat ja lainsäädäntö Maankäyttömuodon muutoksia ei ole Suomessa lainsäädännöllä rajoitettu. Metsätalousmaa voidaan ottaa muuhun kuin metsätalouskäyttöön ja ennestään puuttomia alueita voidaan metsittää.

Maankäyttöä suunnitellaan ja ohjataan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa kaavoituksessa. Yleispiirteisessä maakuntakaavassa ja kuntakohtaisessa yleiskaavassa on määritelty maa- ja metsätalouden käyttöön osoitetut alueet tarvittaessa virkistyskäyttöön, maisema-alueisiin ja ympäristöarvoihin viittaavin lisämäärein.

Metsälaki (1997) säätää Suomessa metsän pysymisen metsänä myös hakkuun jälkeen: uudistushakkuun jälkeen hakatulle alueelle on saatava kohtuullisessa ajassa taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Laki koskee kaikkia talousmetsiä. Metsäkeskukset valvovat lain noudattamista. Keskeinen lain valvonnan väline on ennen hakkuuta tehtävä metsänkäyttöilmoitus, joka sisältää tiedot suunnitelluista hakkuista.

Metsälaissa säädetään myös suojametsäalueista, joilla metsää tulee hoitaa ja käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen ja siten, ettei toimenpiteillä aiheuteta metsärajan alenemista. Lailla kestävän metsätalouden rahoituksesta yksityismetsänomistajille myönnetään valtion tukea. Laki luo edellytyksiä lisätä ja säilyttää metsäalaa, sillä rahoitusta myönnetään ennestään puuttomien alojen ja luonnontuhoalueiden metsittämiseen.

Linkkejä

 

 

  Updated: 18.06.2013 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback