Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kestävän hoidon ja
käytön linjaus ja ohjauskeinot

Sivukartta | Haku

Oikeudelliset puitteet ja lainsäädäntö

Metsän hävittämiskielto on ollut suomalaisen metsälainsäädännön perusajatuksena ensimmäisestä, vuoden 1886 metsälaista lähtien. Viimeisin metsälainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin 1990-luvun puolivälissä. Silloin uudistettiin käytännöllisesti katsoen koko metsälainsäädäntö sekä luonnonsuojelulaki.

Metsälaissa (1997) puuntuotannon rinnalle nostettiin biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen vaatimus. Aiempi metsänparannuslaki muutettiin laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta. Perinteisten metsänhoitotöiden lisäksi valtion rahoitusta voitiin ohjata metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen, luonnonhoitotöihin ja metsäenergian korjuuseen. Metsälainsäädännön uudistuksen tuloksena muutettiin myös Metsähallitusta, metsäkeskuksia ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevia lakeja.

Toimintaympäristön muuttuessa metsälakiin on tehty muutoksia 2000-luvulla. Vuoden 2011 alusta metsälakiin sisällytettiin perustuslaista johtuvia metsänomistajien oikeusturvaa koskevia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä, sekä muutamia metsänuudistamiseen liittyviä asiasisällöllisiä muutoksia ja teknisiä korjauksia. Vuoden 2012 aikana metsälaki ja -asetus sekä metsänhoidon suositukset uudistetaan ja selkiytetään. Metsänomistajien metsien hoidolle asettamat tavoitteet otetaan paremmin huomioon ja samalla lisätään metsänomistajien päätösvaltaa. Metsälakiin ja -asetukseen sisältyvää metsien käsittelyä koskevaa yksityiskohtaista säätelyä myös vähennetään.

Vuoden 2012 alusta astuu voimaan laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Lain tavoitteena on parantaa metsätietojen hyödynnettävyyttä ottaen yhtä aikaa huomioon tietojen julkisuusperiaate ja yksityisyyden suoja. Laissa säädetään tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä, tietojen käytöstä ja luovuttamisesta sivullisille sekä tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta.

Metsätalouden harjoittamiseen vaikuttavia säädöksiä ovat lisäksi laki metsänviljelyaineiston kaupasta, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta sekä laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Vuoden 2012 aikana Maa- ja metsätalousministeriö uudistaa metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä sekä puutavaran mittauslakia ennen muuta energiaksi korjattavan puubiomassan osalta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa puolestaan säädellään muun muassa kaavoituksesta. Asema- ja yleiskaavoja laadittaessa sovitetaan yhteen metsien eri käyttömuotoja alue- ja kuntatasolla. Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi (2000) yhtenäistää EU:n vesiensuojelua. Vuonna 2004 hyväksyttyyn lakiin vesienhoidon järjestämisestä sekä kolmeen vesilainsäädäntöä koskevaan muuhun lakiin on sisällytetty vesipuitedirektiivissä edellytetyt vesipolitiikan linjaukset Suomessa.

Työsuhteiden solmimista sekä työsuojelua ja -turvallisuutta ohjataan lainsäädännöllisesti kattavasti. Metsätaloutta koskee lisäksi erityislainsäädäntö, joka liittyy muun muassa puunkorjuutyöhön.

Linkkejä

 

  Updated: 13.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback