Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kestävän hoidon ja
käytön linjaus ja ohjauskeinot

Sivukartta | Haku

Tiedollinen ohjaus

Metsäntutkimuslaitoksessa on tutkimustyöhön perustuen luotu ministeriön edellyttämiä ns. viranomaispalveluja metsätalouden ohjaamiseksi. Tällaisia ovat mm. metsien ja metsätalouden tilaa kuvaavat seurantajärjestelmät kuten valtakunnan metsien inventointi VMI, metsiä koskeva kasvihuonekaasujen raportointi, metsätilastot ja metsien terveydentilan seuranta.

Suomen ympäristökeskus toteuttaa uhanalaisten lajien seurannan sekä huolehtii Suomen biologisen monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjestelmästä (Lumonet). Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt suorittavat toistuvasti talousmetsien luonnonhoidon laadun arviointeja ja laativat niistä tilastoja.

Yliopistollista metsäopetusta annetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ja ammatillista metsäopetusta useissa ammattikorkeakouluissa ja metsäoppilaitoksissa eri puolilla maata. Metsänomistajille tarkoitettua koulutusta järjestävät muun muassa yksityismetsätalouden organisaatiot, metsäoppilaitokset sekä kansalais- ja aikuisopistot.

Metsänhoitoyhdistykset ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt tarjoavat metsänomistajille metsäneuvontaa. Metsäneuvonta voi olla henkilökohtaista tai ryhmissä tapahtuvaa taikka erilaisten näyttelyjen, kilpailujen ja retkeilyjen yhteydessä annettavaa joukkoneuvontaa. Ryhmäneuvontaa antavat lisäksi metsäoppilaitokset. Metsäteollisuusyritykset puolestaan järjestävät asiakasmetsänomistajilleen retkeilyjä ja asiakasiltoja.

Suomessa on lukuisia metsäalan lehtiä, joissa alan asiantuntijat ja metsäorganisaatiot välittävät tietoa metsistä kiinnostuneille, ennen muuta metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Laajalevikkisimmät näistä ovat Maaseudun Tulevaisuus ja Metsälehti. Suomen metsäyhdistyksen (SMY) yhtenä tehtävänä on aktiivinen viestintä ajankohtaisista metsäalan kysymyksistä sekä ylläpitää perustietotarjontaa Suomen metsistä ja metsätaloudesta. Viestintää varten Suomen metsäyhdistys on perustanut forest.fi-internet palvelun,ja meneillään olevan kansainvälisen metsän vuoden kampanjana on laadittu ”metsä puhuu” –sivusto.

Yksityismetsien tilakohtainen metsäsuunnitelma on tärkeä väline pitkäjänteisen metsätalouden harjoittamiseen. Metsäsuunnitelma on maastokäyntiin perustuva selvitys tilan metsävaroista ja vaihtoehtolaskelma hakkuumahdollisuuksista ja metsänhoitotyötarpeista. Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia tekevät lähinnä Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt ja metsänhoitoyhdistykset. Metsähallitus, metsäteollisuusyritykset ja muut suuria metsäalueita omistavat yhteisöt ovat tehneet hallitsemiinsa tai omistamiinsa metsiin vastaavanlaiset suunnitelmat omista lähtökohdistaan.

Metsäsertifiointi on markkinaosapuolten vapaaehtoinen väline, joka täydentää kestävän metsätalouden toteuttamista ja sitouttaa metsätalouden toimijat sovittuihin metsänhoidon ohjeisiin ja standardeihin. Metsäsertifioinnissa riippumaton osapuoli myöntää todistuksen (kestävän metsätalouden sertifikaatin) siitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi sovitun standardin mukaisesti. Kansainvälisesti merkittävimmät sertifiointijärjestelmät ovat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ja FSC (Forest Stewardship Council).

Suomeen on luotiin 1990-luvun aikana perhemetsätalouteen soveltuva metsäsertifiointijärjestelmä (Finnish Forest Certification System, FFCS), joka hyväksyttiin vuonna 2000 PEFCmetsäsertifiointijärjestelmään. Suomen PEFC metsäsertifiointistandardit on päivitetty kaksi kertaa vuonna 2000 saadun hyväksynnän jälkeen. Suomen metsistä 95 % (22 milj. ha) on sertifioitu PEFC -järjestelmän perusteella. Suomessa FSC-järjestelmän sertifiointistandardit valmistuivat ja hyväksyttiin käytettäväksi kansainvälisen FSC:n toimesta vuonna 2010. FSC -järjestelmällä sertifioitujen metsien määrän odotetaan kasvavan lähivuosina Suomessa.

 

Linkkejä

  Updated: 21.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback