Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suomen metsät 2012: Kestävän hoidon ja
käytön linjaus ja ohjauskeinot

Sivukartta | Haku

Metsä- ja ympäristöalan organisaatiot vuonna 2012

Ylimpänä metsäviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö, joka johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Ministeriön tehtävänä on luoda edellytykset uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle sekä niistä saatavien hyödykkeiden hyvän laadun turvaamiselle. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa. Ministeriön metsäosaston tehtävänä on Suomen metsäpolitiikan johtaminen ja kehittäminen. Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä Suomen metsäkeskus ovat ministeriön tulosohjauksessa. Metsähallituksen luontopalveluja ohjaa myös ympäristöministeriö.

Suomen metsäpolitiikan johtamisen, metsätalouden ja metsien hoidon kehittämisen ja valtion metsien hoitamisen organisointi maa- ja metsätalousministeriössä.

Suomen metsäkeskus on koko maan kattava metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Tehtävänä on metsien kestävän hoidon ja käytön, metsien monimuotoisuuden säilyttämisen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen. Uusi organisaatiorakenneotettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Suomen metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä – Julkiset palvelut -yksikkö ja liiketoiminnan yksikkö Metsäpalvelut. Näiden toimintojen eriyttäminen on aloitettu vuoden 2012 organisaatiomuutoksessa ja saatetaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Julkiset palvelu-yksikössä on viisi palvelua; metsävara-, metsäalan edistämis-, rahoitus- ja tarkastus-, asiakkuus-, ja hallintopalvelut, ja ne rahoitetaan pääosin valtion budjetin varoin. Toimintaa johdetaan Lahdessa sijaitsevasta keskusyksiköstä. Palvelut asiakkaille tuotetaan Metsäkeskuksen 13 alueella, joista yksi on kaksikielinen.Metsäpalveluiden päätuotteita asiakkaille ovat yksityistien rakentaminen ja kunnostus, suometsien kokonaisvaltainen hoito, metsäsuunnittelu, tiekuntapalvelut sekä siemen- ja taimituotanto. Metsäpalveluilla on kuusi toimialuetta, joiden sisällä toimii lähialuetiimejä. Keskusyksikkö sijaitsee Helsingissä. Metsäpalvelut toimii asiakasrahoitteisesti eikä saa julkisten palvelujen tapaan rahoitusta valtion budjetista.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tehtävänä on metsiin perustuvan biotalouden edistäminen. Tapio uudisti toimintansa myös vuoden 2012 alussa. Toiminta muuttui  asiakasrahoitteiseksi ja markkinaehtoiseksi, ja viimeistään vuoden 2015 alussa Tapiosta on tullut valtion omistama yhtiö. Tapion organisaatiossa asiakaspalvelut tuotetaan viidessä liiketoimintayksikössä, jotka ovat Biotalouden kehittäminen, Metsänhoito ja bioenergia, Ympäristö ja ekosysteemipalvelut, Talous ja politiikka sekä Metsätieto.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin. Sektoritutkimuslaitoksena Metlan työn tulee olla tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä edistää metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä.  Metlan tehtävänä on myös tuottaa tutkimuksen viranomaispalveluja kuten mm. valtakunnan metsien inventointeja ja metsäympäristön tilan seurantaa, metsien ja maankäytön kasvihuonekaasujen laskentaa ja raportointia sekä metsätilastollisia tietopalveluja.

Metsähallitus hoitaa, käyttää ja suojelee hallinnassaan olevilla valtion maa- ja vesialueilla (12 miljoonaa ha) luonnonvaroja ja muuta omaisuutta. Metsähallituksen tulee toimia kestävästi ja tuloksellisesti. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että valtion budjettivaroin hoidettavia julkisia hallintotehtäviä. Valtion omistajapolitiikan mukaan Metsähallitus hoitaa hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaisesti niin liiketoimintojen kuin julkisten hallintotehtävien muodossa. Metsähallituksen organisaatiomallia uudistetaan vastaamaan nykyisiä EU:n  kilpailupolitiikan vaatimuksia siten, että liiketoiminnot tapahtuvat läpinäkyvästi tytäryhtiöissä.

Metsiä ja metsätaloutta sekä puun käyttöä tutkitaan myös yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa mm: Helsingin, Itä- Suomen, Tampereen, Turun, Oulun, Lapin ja Jyväskylän yliopistoissa, Aalto-yliopistossa, Metsätehossa, Työtehoseurassa, Euroopan Metsäinstituutissa, Suomen ympäristökeskuksessa, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa ja Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa. Kaikkiaan metsäntutkimusta tekee Suomessa 650 tutkija, joista lähes puolet työskentelee Metsäntutkimuslaitoksessa. Myös metsäteollisuusyrityksillä on omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Metsänomistajien itsensä rahoittamat ja hallinnoimat metsänhoitoyhdistykset (105 kpl, 1.1.2011) edistävät metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta ja heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista. Metsänhoitoyhdistykset antavat ammattiapua muun muassa metsänhoitoon, puukauppaan ja metsäsuunnitteluun liittyvissä asioissa. Metsänhoitoyhdistykset ovat alueellisesti järjestäytyneet metsänomistajien liitoiksi (8 kpl, 1.1.2011). Liitot puolestaan ovat metsänomistajien valtakunnallisen edunvalvontaorganisaation, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) jäseniä.

Ympäristöhallinto edistää kestävää kehitystä, luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn sekä ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymistä, kehittää ihmisen elinympäristöä ja yhdyskuntarakennetta sekä huolehtii vesivarojen käytöstä ja hoidosta. Ympäristöministeriön toimialaan kuuluu myös metsiin kohdistuvia tehtäviä. Näitä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristön pilaantumisen ja ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen sekä luonnonsuojelualueita koskeva tulosohjaus ja rahoitus.

Ympäristöministeriön alaisena toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) ja aluehallintovirastoja (AVI). ELY-keskukset (13 kpl) toteuttavat ympäristöhallinnon tehtäviä alueellaan ja edistävät siten ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Metsäalalla toimii myös useita metsä- ja puutuoteteollisuuden etujärjestöjä, ammattijärjestöjä sekä kansalaisjärjestöjä.

Linkkejä

  Updated: 21.03.2012 /MLier |  Photo: Erkki Oksanen, Metla, unless otherwise stated | Copyright Metla | Feedback