Suonenjoki Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Kasvinsuojeluaineiden tarkastus, 3046
    1976-2025, Poteri Marja, SU
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014-2015, Saksa Timo, SU
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto, 3552
    2012-2016, Saarinen Veli-Matti, SU
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen, 3554
    2012-2016, Riikonen Johanna, SU
Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa, 3555
    2012-2016, Saksa Timo, SU
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto, 3553
    2012-2016, Helenius Pekka, SU
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille, 7615
    2014-2015, Poteri Marja, SU
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon, 640077
    2011-2015, Kostiainen Katri, SU
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito - tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto, 3560
    2012-2016, Saksa Timo, SU
Tulokas- ja vieraslajit sekä kuusen patogeenit, 3580
    2012-2015, Uimari Anne, SU
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta, 7595
    2014-2015, Uimari Anne, SU

Päättyneet hankkeet

ESR Taimikonhoidolla tehoa metsätalouteen S12289, 7557
    2013-2014, Saksa Timo, SU
EVPMC-konferenssi MMM-rahoitus, 7572
    2013, Huitu Otso, SU
Etelä-Suomen metsien uudistaminen -koordinointi, 3275
    2000-2002, Luoranen Jaana, SU
Ilmastonmuutos ja myyrädynamiikka, tohtorikoulutus, 7469
    2011-2013, Huitu Otso, SU
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Konetaimi: Koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju, 7498
    2012-2014, Smolander Heikki, SU
Kuljettajien ja toimihenkilöiden ammattitaidon kehittäminen koneellisessa metsänviljelyssä, 7505
    2012-2013, Smolander Heikki, SU
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen, 50205
    2009-2012, Smolander Heikki, SU
Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojanriskien priorisointimallin kehittäminen ja soveltaminen, 7549
    2013-2014, Uimari Anne, SU
Metsäbiomassan korjuu taimikon käsittelyyn ja kehitykseen vaikuttavana tekijänä, 3496
    2008-2011, Saksa Timo, SU
Metsäkylvöjen osaamiskeskittymä, 7437
    2010-2013, Smolander Heikki, SU
Metsäkylvölaboratorion perustaminen, 7359
    2009, Nygren Markku, SU
Metsänhoidon laadun hallinta, 3445
    2007-2011, Saksa Timo, SU
Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus ja uudet liiketoimintamallit, 3488
    2008-2011, Juntunen Marja-Liisa, SU
Metsänuudistamisen laadun hallinta yksityismetsissä, 3396
    2004-2006, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon, 3450
    2007-2011, Luoranen Jaana, SU
Metsänuudistamisen seurantamenetelmä ja uudistamistuloksen mittaaminen, 3256
    1999-2003, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamistoiminnan laadun seurantajärjestelmä, 3202
    1997-1998, Saksa Timo, SU
Metsätaimipatologian laboratorio, 7511
    2012-2013, Smolander Heikki, SU
Metsätaimituotannon integroidun kasvinsuojelun osaamispaketti, 7518
    2012-2013, Poteri Marja, SU
Metsää kuvaavat mallit, 3004
    1985-1994, Lappi Juha, SU
NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen, 7376
    2009-2013, Saarinen Veli-Matti, SU
Nordgen konferenssi: Viljelläänkö liikaa kuusta - mitkä ovat vaihtoehdot?, 7521
    2012, Poteri Marja, SU
Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin, 7473
    2011-2014, Saksa Timo, SU
Paakkutaimien kesäistutus, 3236
    1998, Smolander Heikki, SU
Paakkutaimien kesäistutus, 3257
    1999-2003, Luoranen Jaana, SU
Pitkäaikaisten otsonialtistusten vaikutukset kasvillisuuteen, 3201
    1997-2001, Sutinen Sirkka, SU
Pohjoismainen metsäpuiden siementutkijoiden verkosto, 50157
    2007-2008, Nygren Markku, SU
Puun ja ruokohelpeen kuitumassan soveltuvuus metsäpuiden taimien kasvualustoiksi, 7592
    2014, Heiskanen Juha, SU
Rikkakasvien kartoitus metsätaimitarhoilla ja ongelmarikkakasvien hallintakeinot, 7465
    2012-2014, Poteri Marja, SU
Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä, 3285
    2000-2003, Lappi Juha, SU
Soluvaurioiden diagnostiikka: kokeelliset altistukset, 3120
    1993-1997, Sutinen Sirkka, SU
Suonenjoen myyrätutkimusyksikkö, 7239
    2006, Smolander Heikki, SU
Taimienkasvatusmenetelmät ja taimitarhahygienia, 3147
    1995-1999, Smolander Heikki, SU
Taimikonhoidon kehittäminen, 3443
    2007-2009, Saksa Timo, SU
Taimikonhoitotutkimus, 7064
    2000, Saksa Timo, SU
Taimituotannon biologiset perusteet ja tekninen kehittäminen, 3022
    1992-1994, Smolander Heikki, SU
Taimituotanto- ja istutusketju, 3296
    2000-2006, Smolander Heikki, SU
Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto, 7408
    2010-2014, Saarinen Veli-Matti, SU
Tukkimiehentäin torjunta-aineiden testaus, 7531
    2012, Poteri Marja, SU
Yksilöiden kunto ja luonnonpopulaatioiden kannanvaihtelut, 640059
    2010-2013, Huitu Otso, SU

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute