Metla - Käynnissä olevat hankkeet

9. Ekologisen ennallistamisen Euroopan konferenssi, 7586
    2014-2015, Tolvanen Anne, OU
Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä, 640076
    2011-2015, Männistö Minna, RO
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella, 640092
    2014-2018, Juutinen Artti
Arkistojen päättämisprojekti Metla, MTT ja RKTL. Metlan, MTT:n ja RKTL:n arkistojen päättämisprojektien koordinointi suunnittelu ja toteutus., 7590
    2013-2015, Borg Kristiina, KP
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä, 640073
    2011-2015, Tuulentie Seija, RO
Bamboo fuel chip production for renewable energy EEP RECOFTC, 7574
    2013-2015, Sikanen Lauri, JO
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta, 3575
    2012-2016, Sarjala Tytti, PA
Bioenergian tuotanto turvetuotannosta ja metsätalouskäytöstä vapautuvilla, ojitetuilla soilla - suosammalten kasvatus ja hieskoivun-suosammalten synkronoitu yhteisviljely, kenttäoloissa, 3571
    2012-2016, Lumme Ilari, VA
Bioenergiapolitiikan ohjauskeinojen vaikutukset, 3572
    2012-2016, Uusivuori Jussi, VA
Bioetanolin, biohiilen erikoissokereiden ja ligniini- ja hemiselluloosapohjaisten biorefine-tuotteiden valmistus metsistä, pelloilta ja soilta saatavista uusiutuvista raaka-aineista, 3625
    2014-2017, Ilvesniemi Hannu, VA
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta, 7614
    2014-2015, Nurmi Juha, KA
Biomassavarojen arviointimenetelmät ja saatavuus, 3562
    2012-2016, Anttila Perttu, JO
Biotalous puutuotealan mahdollisuutena, 3634
    2014-2017, Hänninen Riitta, VA
Data to Intelligence Tekes 340/12, 7584
    2014-2015, Hynynen Jari, VA
Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden puulajit?, 7607
    2014-2015, Pulkkinen Pertti, HA
EDENext - Vektorilevitteisten tautien biologia Euroopassa, 8537
    2011-2015, Henttonen Heikki, VA
EU 2020 - Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa, 3568
    2012-2016, Kallio Maarit, VA
EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom), 8549
    2013-2016, Anttila Perttu, JO
EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu), 7568
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 - LUODE, 7575
    2013-2015, Alenius Virpi, RO
EU EAKR Metsäpuiden taimituotannon tutkimus- ja koulutusosaamishanke A32541, 7580
    2013-2015, Parviainen Jari, JO
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA), 7569
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö), 8547
    2013-2018, Tolvanen Anne, OU
EU Life Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques, 8548
    2013-2017, Peltoniemi Mikko, VA
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke, 50287
    2013-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Energiapuun tuotannon ja kaupan palvelut ja päätöstukimenetelmät, 3563
    2012-2016, Pasanen Karri, JO
Enerwoods, 7489
    2011-2015, Anttila Perttu, JO
Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely, 3558
    2012-2016, Valkonen Sauli, VA
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2020) seuranta ja vaikutukset, 3602
    2013-2016, Rantala Mirja
FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe, 8544
    2012-2016, Kärkkäinen Katri, OU
ForestEnergy2020, 3564
    2012-2016, Asikainen Antti, JO
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus, 8536
    2010-2015, Finér Leena, JO
Harjoittelijat, 7402
    2010-2015, Keronen Raili, JO
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13, 7577
    2014-2015, Tuominen Sakari, VA
Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri (INAR RI), 7603
    2014-2015, Finér Leena, JO
Innovative and Effective Technology and Logistisc for Forest Residual Biomass Supply in the EU (INFRES), 8545
    2012-2015, Asikainen Antti, JO
Integroitu jyrsijätutkimus, 3629
    2014-2017, Henttonen Heikki, VA
Joensuu Forest Networking Week, JFNW 2013-2015, 50274
    2013-2015, Lier Markus, JO
Juurikäävän biologia ja torjunta, 3582
    2012-2016, Hantula Jarkko, VA
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM, 7596
    2014-2016, Lehtonen Aleksi, VA
Kannonnoston vaikutus metsätuholaisiin, 3565
    2012-2016, Piri Tuula, VA
Kasvihuonekaasudynamiikka ja maaperän ja kasvillisuuden hiilitase ICOS-verkoston yhteistutkimuskohteilla, 7543
    2013-2020, Penttilä Timo, VA
Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi, 3431
    2006-2025, Tuomainen Tarja, VA
Kasvihuonekaasupäästöjen mikrobiologia, 3548
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Kasvinsuojeluaineiden tarkastus, 3046
    1976-2025, Poteri Marja, SU
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014-2015, Saksa Timo, SU
Kilpailukykyiset metsäenergian hankintaketjut pienen mittakaavan lämmöntuotannossa - metsäalan mahdollisuudet Suomessa ja maailmalla, 3566
    2012-2016, Sikanen Lauri, JO
Kirjanpainajan ja muiden kuusen kaarnakuoriaisten riskiarviointi ja -hallinta, 3604
    2013-2016, Neuvonen Seppo, JO
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa), 7561
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Kohti genomista jalostusta - geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa, 3635
    2014-2019, Kärkkäinen Katri, OU
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto, 3552
    2012-2016, Saarinen Veli-Matti, SU
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen, 3554
    2012-2016, Riikonen Johanna, SU
Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa, 3555
    2012-2016, Saksa Timo, SU
Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen, 640091
    2014-2018, Pennanen Taina, VA
Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE, 7546
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR, 7591
    2014-2015, Alenius Virpi, RO
LifeData - Tiedonlouhintapalvelut, 8540
    2011-2015, Kantola Anu, VA
Lisäarvoa heikkotuottoisille turvemaille - uudet metsäbiomassatuotteet, 3611
    2014-2017, Silvan Niko, PA
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET), 8541
    2012-2015, Nikula Ari, RO
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi, 640089
    2013-2016, Nieminen Kaisa, OU
Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kosteusaltistuksessa: rakenteelliset ja kemialliset muutokset, 7602
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
METSO koordinaatio. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008 - 2020) seuranta ja vaikutukset, 3603
    2013-2016, Rantala Mirja
MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi, 7571
    2013-2016, Hujala Teppo, VA
MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly forest use: Restoring Traditions), 7530
    2012-2015, Salo Kauko, JO
Maailman metsät yhteiskunta ja ympäristö III, 3546
    2011-2018, Katila Pia, VA
Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon, 3534
    2010-2015, Ilvesniemi Hannu, VA
Maankäytön skenaariot 2015 - 2035, 7553
    2013-2015, Tuomainen Tarja, VA
Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE), 7452
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä, 3624
    2014-2017, Riala Maria, VA
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu - maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen, 3632
    2014-2018, Packalen Tuula, JO
Metsien inventoinnin menetelmät, 3547
    2011-2015, Kangas Annika, VA
Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä, 3606
    2013-2017, Mäkinen Harri, VA
Metsien käyttö ja ekosysteemipalvelut - forSERVICE, 3623
    2014-2018, Merilä Päivi, OU
Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit, 3626
    2014-2018, Hujala Teppo, VA
Metsien monikäytön talouden professuuri, 7455
    2010-2019, Juutinen Artti
Metsien uudistumisekologian professorin viran hoito ja Nornet-yhteistoiminta, 7394
    2010-2019, Tolvanen Anne, OU
Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet, 3595
    2013-2017, Repo Tapani, JO
Metsiin ja vesiin liittyvän tiedon ja teknologian siirto, 3593
    2013-2017, Finér Leena, JO
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen, 3587
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- ja tuottovaikutukset, 3559
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Metsäalan ennakoinnin koordinaatio, 3585
    2012-2015, Hänninen Riitta, VA
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta, 640088
    2013-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsäenergian kestävän käytön ekologiset perusteet ja käytettävien kriteerien käyttökelpoisuus ja luotettavuus, 3588
    2012-2016, Ilvesniemi Hannu, VA
Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa, 3517
    2009-2015, Kubin Eero, OU
Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordinointi, 3509
    2008-2025, Hynynen Jari, VA
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto, 3553
    2012-2016, Helenius Pekka, SU
Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista, 3551
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151., 640090
    2014-2016, Mäkipää Raisa, VA
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänjalostuksen ja -kasvatuksen ekonomia puutuotteiden näkökulmasta, 3631
    2014-2017, Ahtikoski Anssi, OU
Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, 3413
    2005-2025, Haapanen Matti, VA
Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin, 3556
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsänomistajien vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojien työtä (VERNE), 7613
    2014-2017, Kurttila Mikko, JO
Metsäntutkimuslaitoksen historia, 7583
    2014-2017, Kauhanen Erkki, KP
Metsäpolitiikka, investoinnit, markkinat ja Venäjän metsäsektori, 3628
    2014-2016, Karjalainen Timo
Metsäpuiden geenivarat, 3347
    2002-2025, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden kasvullinen lisäys, 3537
    2010-2016, Aronen Tuija, PU
Metsäpuihin assosioituneet sienet ja niiden hyödyntäminen, 3581
    2012-2017, Pennanen Taina, VA
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3600
    2013-2016, Viitanen Jari, JO
Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman koordinaatio, 3627
    2014-2018, Tolvanen Anne, OU
Metsätalouden mallintaminen ja analyysit, 3002
    1985-2025, Salminen Olli, VA
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta, 7593
    2014-2017, Finér Leena, JO
Metsätilastollinen tietopalvelu, 3006
    1963-2025, Aarne Martti, VA
Metsätuhotietopalvelu, 3047
    1992-2025, Pouttu Antti, VA
Metsäviljelyaineiston käyttöalueiden määrittely, 3590
    2013-2015, Beuker Egbert, PU
Metsäympäristön tilan seuranta, 3511
    2009-2025, Merilä Päivi, PA
Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen, 3622
    2014-2018, Sievänen Tuija, VA
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa, 3620
    2014-2018, Juutinen Artti
Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä, 3601
    2013-2016, Valkonen Sauli, VA
Mosambikin metsäntutkimuksen kapasiteetin vahvistaminen 2012-2014 (FORECAS), 90238
    2012-2015, Västilä Sinikka, VA
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE), 640074
    2011-2015, Mielikäinen Kari
Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot, 640084
    2012-2016, Hantula Jarkko, VA
Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen vähentäminen, 3550
    2012-2016, Matala Juho, JO
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa., 7611
    2014-2015, Uusivuori Jussi, VA
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen turvemaassa: menetelmien kehittäminen ja soveltaminen, 3609
    2013-2016, Laiho Raija, PA
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille, 7615
    2014-2015, Poteri Marja, SU
Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen, 3591
    2013-2017, Uusitalo Jori, PA
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 7525
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi, 7515
    2012-2015, Uusivuori Jussi, VA
Puubiomassojen intensiivituotanto, 3567
    2012-2016, Hytönen Jyrki, KA
Puuenergian hankintayritysten liiketoimintamallit ja menestystekijät, 3569
    2012-2016, Rummukainen Arto, VA
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa - tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät, 3614
    2014-2018, Verkasalo Erkki, JO
Puun ja muiden biomassojen käyttö etanolin, hemiselluloosan ja platform-kemikaalien tuotannossa, 3570
    2012-2016, Ilvesniemi Hannu, VA
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus, 640081
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin, 3616
    2014-2018, Harju Anni, PU
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon, 640077
    2011-2015, Kostiainen Katri, SU
Puun ominaisuuksien modifiointi ja modifioidun puun markkinamahdollisuudet puutuotealalla, 3597
    2013-2015, Möttönen Veikko, JO
Puunkäytön, metsänkäsittelymenetelmien ja omistajuuden vaikutukset alueellisiin hakkuumahdollisuuksiin ja metsävarojen kehitykseen, 3557
    2012-2016, Salminen Olli, VA
Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut, 3596
    2013-2015, Antikainen Jukka, JO
Puutavaran virallinen mittaus. Mittauksestä määrätyt maksut, 7616
    2014-2016, Lindblad Jari, JO
Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät, 3364
    2002-2025, Lindblad Jari, JO
Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen, 3615
    2014-2018, Verkasalo Erkki, JO
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin, 7597
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa, 7608
    2014-2016, Tuomainen Tarja, VA
Reaaliaikainen ja toteutuneeseen säähän perustuva energiapuun kuivumisen ja laadun ennustepalvelu, 3617
    2014-2015, Sikanen Lauri, JO
STARTREE - Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity, 8546
    2012-2016, Kurttila Mikko, JO
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä, 7599
    2014-2015, Karjalainen Timo
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn, 7529
    2012-2015, Katila Pia, VA
Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun, 3621
    2014-2017, Ukonmaanaho Liisa, VA
Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla, 3594
    2013-2017, Hökkä Hannu, RO
TREES4FUTURE, 8542
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö, 8543
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä, 640087
    2013-2017, Rautio Pasi, RO
Tehokas puunhankintalogistiikka osana arvoketjua, 3630
    2014-2017, Jylhä Paula, KA
Tekes 70022/13 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, 7563
    2013-2015, Jokinen Mikko, KO
Terrestrisen hiilen vaikutus järven ravintoverkkoon ja ihmisen terveyteen - haasteita ympäristölainsäädännölle - TERLA, 640083
    2012-2016, Piirainen Sirpa, JO
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth), 640079
    2011-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle, 3561
    2012-2016, Laitila Juha, JO
Tulevaisuuden metsänviljelymateriaalit, 3610
    2013-2017, Pulkkinen Pertti, HA
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito - tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto, 3560
    2012-2016, Saksa Timo, SU
Tulokas- ja vieraslajit sekä kuusen patogeenit, 3580
    2012-2015, Uimari Anne, SU
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin, 3633
    2014-2018, Laiho Raija, PA
Tutkimus- ja kehittämisohjelman Uudet metsä- ja puubiomassaperäiset tuotteet ja palvelut (NEW) koordinaatiohanke, 3599
    2013-2017, Kurttila Mikko, JO
Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTOII), 3576
    2012-2015, Kantola Anu, VA
Työkalu metsikön puiden rakenteen kolmiulotteiseen kuvaamiseen eri sovelluksia varten, 3608
    2013-2016, Sievänen Risto, VA
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus, 3018
    1992-2025, Nikkanen Teijo, PU
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU, 7579
    2014-2015, Hänninen Riitta, VA
Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen, 7534
    2012-2015, Karjalainen Timo
VARMA - Tekes 40024/14, 7587
    2014-2017, Uusitalo Jori, PA
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla, 50272
    2013-2015, Nieminen Mika, VA
Valintamenetelmien kehittäminen, 7460
    2011-2022, Pulkkinen Pertti, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen - menetelmätutkimus, 7598
    2014-2015, Mäkisara Kai, VA
Valtakunnan metsien inventointi 10 (VMI10), 3401
    2004-2025, Korhonen Kari Tapani, JO
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi - RUSennakko EU ESR, 7581
    2014-2015, Leinonen Timo, JO
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien ajankohtaisseuranta, 3598
    2013-2017, Karvinen Sari, JO
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta, 7595
    2014-2015, Uimari Anne, SU
Vihreä Talous ja Politiikka, 640086
    2012-2016, Uusivuori Jussi, VA
Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja virkistysmahdollisuudet, 3613
    2014-2018, Tyrväinen Liisa, RO
Vihreää kemiaa metsästä - innovatiiviset prosessit ja tuotteet, 3618
    2014-2018, Saranpää Pekka, VA
Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments - A Nordic comparative cohort study: RIFABILITY, 7508
    2012-2015, Nurmi Juha, KA
Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö, 3612
    2014-2018, Tuulentie Seija, RO
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja metsäpolitiikan ohjauskeinot, 3607
    2013-2015, Karppinen Heimo, VA
Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille, 3619
    2014-2016, Räty Tarmo, JO

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute