Metla - Viime vuonna loppuneet hankkeet

Metsänkasvatuksen taloudellinen optimointi muuttuvassa ilmastossa, 640066
    2011-2014, Mäkipää Raisa, VA
"Sproutstop" - vesakontorjuntaan jalostettu purppuranahakka, 3510
    2009-2014, Hantula Jarkko, VA
'REMOTE Renewable Energy Training and Demonstration Network for Remote Communities in the NPP Area, 7538
    2012-2014, Sikanen Lauri, JO
Ahvenanmaan yhdistetty inventointihanke, 7558
    2013-2014, Tuominen Sakari, VA
Aluskasvillisuuden, maaperän ravinteisuuden ja puuston rakenteen väliset suhteet Suomen ja Venäjän Karjalan kangasmetsissä, 640093
    2013-2014, Merilä Päivi, OU
Arktisen talvimatkailun muutostrendit, 7550
    2013-2014, Tuulentie Seija, RO
Arktisen tutkimuksen ja seurannan kansainvälinen verkosto (INTERACT), 8538
    2011-2014, Jokinen Mikko, KO
BIOSTEP - Luonnosta lääkeaihioita EAKR, 7578
    2014, Sarjala Tytti, PA
Bioenergy Proliferation and Deploymet (BioPAD), 7539
    2012-2014, Sikanen Lauri, JO
Boreaaliset metsäsammalet typpilaskeuman indikaattoreina, 3516
    2009-2014, Piispanen Juha, OU
CAR-ES network meeting in Finland 20. - 22.10.2014, 7606
    2014, Finér Leena, JO
COST-kokous FACESMAP. FPS COST hanke FP1201. Metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset metsien käsittelyyn ja metsäpolitiikkaan Euroopassa. Uusille metsänomistajille suunnattujen neuvontapalvelujen kehittämistä käsittelevän kansainvälisen verkostokokouksen järjestäminen 14. - 16.5.2014., 7589
    2014, Hujala Teppo, VA
Demometsä, 7605
    2014, Varjo Jari, VA
Development and harmonization of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply, 7388
    2009-2014, Röser Dominik
ESR Taimikonhoidolla tehoa metsätalouteen S12289, 7557
    2013-2014, Saksa Timo, SU
EU EAKR RAE - Rakeistaminen avartaa ekologisuutta A32474, 7565
    2013-2014, Kubin Eero, OU
EU EAKR Valoa viljelmille - LED-tekniikka havupuiden solukkolisäyksessä A32819, 7588
    2014, Aronen Tuija, PU
Euroopan metsäisten alueiden verkostohanke, osahanke Metsäpolut, 7519
    2012-2014, Savonen Eira-Maija, PA
Forest Refine, 7494
    2012-2014, Nurmi Juha, KA
ForestFire - polttavan ajankohtaista tietoa metsäenergiasta, 7522
    2012-2014, Wall Antti, KA
FuBio Joint Research II, 7474
    2011-2014, Ilvesniemi Hannu, VA
Historiikki-kirjan graafinen suunnittelu ja taitto, 7585
    2014, Joutsimäki Marjatta, KP
KHK-inventaarion maaperälaskennan tarkentaminen, 7509
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalouden professuuri, 7450
    2010-2014, Karjalainen Timo
Kasvullinen lisäys - osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi, 7479
    2011-2014, Aronen Tuija, PU
Kasvurytmin, tauti- ja tuhonkestävyysmuuntelun hyödyntämismahdollisuudet metsänjalostuksessa ja geenivaratyössä, 3538
    2010-2014, Kärkkäinen Katri, OU
Keinotekoisen geenireservimetsän perustaminen metsäpuiden geenivarasuojelun uutena työkaluna., 7601
    2014, Kärkkäinen Katri, OU
Kilpailevat metsien käyttömuodot: Päällekkäis- ja erilliskäytön periaatteiden ja politiikkojen tarkastelu Euroopassa, 7502
    2012-2014, Kurttila Mikko, JO
Konetaimi: Koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju, 7498
    2012-2014, Smolander Heikki, SU
Kuivuuden vaikutukset metsien kasvulle ja metsätuhoriskeille muuttuvassa ilmastossa, 8534
    2011-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Kuusen nilan muodostuminen - uusia näkökulmia 3-D anatomiaan ja kemialliseen rakenteeseen, 640072
    2011-2014, Jyske Tuula, VA
Lietteen jalostaminen lannoitteeksi ka energiatuotteiksi sekä lietelannoitteiden hyötykäyttö metsien lannoituksessa, 7552
    2013-2014, Ilvesniemi Hannu, VA
Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojanriskien priorisointimallin kehittäminen ja soveltaminen, 7549
    2013-2014, Uimari Anne, SU
Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä, 7492
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Metlan arkistojen päättäminen, inventointi ja seulonta, 7610
    2014, Suomela Aini-Sisko, KP
Metsien rakenteiden, lajiston ja prosessien palautumiskyky häiriöiden ja ennallistamistoimien jälkeen, 3533
    2010-2014, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Metsien virkistyskäytön kysynnän ennakointi, 3586
    2012-2014, Neuvonen Marjo, VA
Metsien ympäristöpalvelujen arvottaminen ja markkinat, 3542
    2011-2014, Juutinen Artti
Metsiköiden puuntuotoskyky, kasvatus ja puunkorjuu muuttuvissa ympäristöolosuhteissa, 3539
    2010-2014, Mäkinen Harri, VA
Metsä oppimisympäristönä ja seudullisen asiantuntijaosaamisen kokoajana, 7468
    2011-2014, Nikkanen Teijo, PU
Metsäbiomassan käytön ekologiset kestävyyskriteerit, 7594
    2014, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsähakkeen tuotannon laadunhallinta, 7528
    2012-2014, Pasanen Karri, JO
Metsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakunMetsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan, 7512
    2012-2014, Store Ron, KA
Metsänkäsittelyn ja ympäristötekijöiden vaikutus puuaineen kuituominaisuuksiin ja kemialliseen koostumukseen, 3584
    2012-2014, Saranpää Pekka, VA
Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman koordinointi, 3481
    2007-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon perustaminen ja seurantaohjelman laatiminen, 7556
    2013-2014, Finér Leena, JO
Metsäverotarkastelu, 7612
    2014, Leppänen Jussi, VA
Metsään perustuvien arvoketjujen uudistumisen ennakointi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla (MERSU), 7475
    2011-2014, Jylhä Paula, KA
MoTaSU: Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä, 7458
    2011-2014, Kurttila Mikko, JO
Männyn käyttöaluetestaus, 7536
    2012-2014, Pulkkinen Pertti, HA
Männyn selviytymiskyky vuoristonilurituhoalueilla (Dendroctonus ponderosae), 3605
    2013-2014, Nuorteva Heikki, VA
New Ways to Value and Market Forest Externalities, 8533
    2009-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa, 7478
    2011-2014, Saranpää Pekka, VA
Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin, 7473
    2011-2014, Saksa Timo, SU
Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, 7497
    2012-2014, Kubin Eero, OU
Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma, 7445
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Puristus- ja lämpömodifioinnin vaikutus puumateriaalien pintakerroksen ominaisuuksien pysyvyyteen, 7514
    2012-2014, Möttönen Veikko, JO
Puu-ohjelman koordinaatiohanke, 3498
    2008-2014, Heräjärvi Henrik, JO
Puun ja ruokohelpeen kuitumassan soveltuvuus metsäpuiden taimien kasvualustoiksi, 7592
    2014, Heiskanen Juha, SU
Puunkäytön edistäminen rakentamisen arvoverkoissa (PuunkRak), 3577
    2012-2014, Nummelin Tuomas, VA
Puupohjaisten polttoaineiden markkinaseuranta, 3574
    2012-2014, Mutanen Antti, JO
Puusta elinvoimaa, 7493
    2012-2014, Uusitalo Jori, PA
Puutaseskenaariot, 3573
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Päätoimittaja, SMS, 7453
    2011-2014, Korpilahti Eeva, KP
Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana, 7524
    2012-2014, Silvan Niko, PA
Rikkakasvien kartoitus metsätaimitarhoilla ja ongelmarikkakasvien hallintakeinot, 7465
    2012-2014, Poteri Marja, SU
Sienivirusten yhteisödynamiikka, 640075
    2011-2014, Vainio Eeva, VA
Social Enterprises in Community Renewable Energy (SECRE), 7487
    2011-2014, Sikanen Lauri, JO
Soiden ennallistamisen vaikutus fosforin huuhtoutumiseeen, 50271
    2012-2014, Nieminen Mika, VA
Soiden monimuotoisuutta ja monikäyttöä edistävä ennallistaminen ja kunnostus, 3532
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun, VAAKA, 7476
    2011-2014, Tolvanen Anne, OU
Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE), 7486
    2011-2014, Kunnas Susan, RO
Suomalais-venäläinen metsäakatemia 2 - Laajennus ja pilotointi, 7540
    2012-2014, Leinonen Timo, JO
Suomalaisen puunkorjuuyrittäjän riskit Venäjällä, 7582
    2014, Karvinen Sari, JO
Tekes 400/13 Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST), 7562
    2013-2014, Sikanen Lauri, JO
Tekes EAKR 70023/13 Pohjoinen ulottuvuus ja termisten puunesteiden raaka-aineet, ominaisuudet ja teollinen käyttö (NORPYRO), 7573
    2013-2014, Verkasalo Erkki, JO
Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto, 7408
    2010-2014, Saarinen Veli-Matti, SU
Tricholoma matsutake -sienen rihmaston kasvuun vaikuttavat tekijät, 3589
    2012-2014, Vaario Lu-Min, VA
Tukea alueellisille bioenergiahankkeille, 8539
    2011-2014, Karjalainen Timo
Turvetuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen uuden märkäkorjuumenetelmän avulla, 7186
    2005-2014, Silvan Niko, PA
Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY, 7517
    2012-2014, Routa Johanna, JO
USVA - Uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisshjelma, 7545
    2013-2014, Rummukainen Arto, VA
Uhanalaisten metsälajien inventointi ja esiintyminen METSO-ohjelman kohteilla, 7600
    2014, Siitonen Juha, VA
Uudet laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen, 7513
    2013-2014, Varjo Jari, VA
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna, 7457
    2011-2014, Uusitalo Jori, PA
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen, 7548
    2013-2014, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventoinnin toteuttaminen suuralueilla, 7604
    2014, Korhonen Kari Tapani, JO
Vähähiilinen Suomi 2050, 7503
    2012-2014, Kallio Maarit, VA
Yasso07 maahiilimallin implementointi Norjan kasvihuonekaasuinventaarioon., 7477
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute