Metla - käynnissä olevat ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Kaikki ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Rahoittajat:

Euroopan Unioni |  Euroopan Unioni (epäsuora) |  Suomen Akatemia |  Tekes |  Säätiöt |  Muut rahoittajat

Euroopan Unioni


EDENext - Vektorilevitteisten tautien biologia Euroopassa, 8537
    2011-2015, Henttonen Heikki, VA
EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom), 8549
    2013-2016, Anttila Perttu, JO
EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö), 8547
    2013-2018, Tolvanen Anne, OU
EU Life Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques, 8548
    2013-2017, Peltoniemi Mikko, VA
FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe, 8544
    2012-2016, Kärkkäinen Katri, OU
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus, 8536
    2010-2015, Finér Leena, JO
Innovative and Effective Technology and Logistisc for Forest Residual Biomass Supply in the EU (INFRES), 8545
    2012-2015, Asikainen Antti, JO
LifeData - Tiedonlouhintapalvelut, 8540
    2011-2015, Kantola Anu, VA
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET), 8541
    2012-2015, Nikula Ari, RO
STARTREE - Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity, 8546
    2012-2016, Kurttila Mikko, JO
TREES4FUTURE, 8542
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö, 8543
    2011-2016, Beuker Egbert, PU

Euroopan Unioni (epäsuora)


EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu), 7568
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 - LUODE, 7575
    2013-2015, Alenius Virpi, RO
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA), 7569
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa), 7561
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR, 7591
    2014-2015, Alenius Virpi, RO
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille, 7615
    2014-2015, Poteri Marja, SU
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 7525
    2012-2015, Kunnas Susan, RO
Tekes 70022/13 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, 7563
    2013-2015, Jokinen Mikko, KO
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi - RUSennakko EU ESR, 7581
    2014-2015, Leinonen Timo, JO

Suomen Akatemia


Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä, 640076
    2011-2015, Männistö Minna, RO
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella, 640092
    2014-2018, Juutinen Artti
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä, 640073
    2011-2015, Tuulentie Seija, RO
Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri (INAR RI), 7603
    2014-2015, Finér Leena, JO
Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen, 640091
    2014-2018, Pennanen Taina, VA
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi, 640089
    2013-2016, Nieminen Kaisa, OU
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta, 640088
    2013-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151., 640090
    2014-2016, Mäkipää Raisa, VA
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE), 640074
    2011-2015, Mielikäinen Kari
Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot, 640084
    2012-2016, Hantula Jarkko, VA
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus, 640081
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon, 640077
    2011-2015, Kostiainen Katri, SU
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Soiden hiilen kierron prosessit lämpenevässä ilmastossa, 640067
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä, 640087
    2013-2017, Rautio Pasi, RO
Terrestrisen hiilen vaikutus järven ravintoverkkoon ja ihmisen terveyteen - haasteita ympäristölainsäädännölle - TERLA, 640083
    2012-2016, Piirainen Sirpa, JO
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth), 640079
    2011-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Vihreä Talous ja Politiikka, 640086
    2012-2016, Uusivuori Jussi, VA

Tekes


Data to Intelligence Tekes 340/12, 7584
    2014-2015, Hynynen Jari, VA
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13, 7577
    2014-2015, Tuominen Sakari, VA
VARMA - Tekes 40024/14, 7587
    2014-2017, Uusitalo Jori, PA

Säätiöt


Biodiversiteetti ja terveys, 50253
    2011-2015, Henttonen Heikki, VA
Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi - Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena, 50278
    2013-2015, Uimari Anne, SU
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke, 50287
    2013-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa., 50273
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Kansainvälinen yhteistyö metsägenetiikan ja metsänjalostuksen alalla, 50249
    2010-2015, Aronen Tuija, PU
Käpytuhojen torjunta siementuotannossa, kansainvälinen verkottuminen, 50285
    2013-2015, Ylioja Tiina, VA
Metsänjalostajan oikeuksien haku kuusen erikoismuodoille, prosessin pilotointi, 50282
    2013-2016, Nikkanen Teijo, PU
Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna, 50295
    2014-2015, Verkasalo Erkki, JO
Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen metsäympäristötutkimuksen verkostohanke, 50107
    2005-2015, Finér Leena, JO
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen & puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissa, 50291
    2014-2016, Laiho Raija, PA
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunkimetsien tutkimuksen yhteistyöverkosto, 50180
    2008-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin, 7597
    2014-2015, Heräjärvi Henrik, JO
Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla, 50272
    2013-2015, Nieminen Mika, VA
Viruksesta apu juurikääpäongelmaan?, 50260
    2012-2015, Hantula Jarkko, VA

Muut rahoittajat


Arkistojen päättämisprojekti Metla, MTT ja RKTL. Metlan, MTT:n ja RKTL:n arkistojen päättämisprojektien koordinointi suunnittelu ja toteutus., 7590
    2013-2015, Borg Kristiina, KP
Bamboo fuel chip production for renewable energy EEP RECOFTC, 7574
    2013-2015, Sikanen Lauri, JO
Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen, 50267
    2012-2015, Kurttila Mikko, JO
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta, 7614
    2014-2015, Nurmi Juha, KA
Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden puulajit?, 7607
    2014-2015, Pulkkinen Pertti, HA
Eurooppalaisten laboratorioiden vesinäytteiden vertailukoe (ICP Forests), 7542
    2012-2015, Derome Kirsti, OU
Global Forest Information Service, GFIS -portaalin ylläpito ja kehittäminen, 50129
    2006-2015, Mikkola Eero, KP
Harjoittelijat, 7402
    2010-2015, Keronen Raili, JO
IUFRO World Forests, Society and Environment, 50084
    2004-2018, Katila Pia, VA
Joensuu Forest Networking Week, JFNW 2013-2015, 50274
    2013-2015, Lier Markus, JO
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM, 7596
    2014-2016, Lehtonen Aleksi, VA
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014-2015, Saksa Timo, SU
MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi, 7571
    2013-2016, Hujala Teppo, VA
MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly forest use: Restoring Traditions), 7530
    2012-2015, Salo Kauko, JO
Maankäytön skenaariot 2015 - 2035, 7553
    2013-2015, Tuomainen Tarja, VA
Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE), 7452
    2011-2015, Fritze Hannu, VA
Metsien monikäytön talouden professuuri, 7455
    2010-2019, Juutinen Artti
Metsien uudistumisekologian professorin viran hoito ja Nornet-yhteistoiminta, 7394
    2010-2019, Tolvanen Anne, OU
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsäntutkimuslaitoksen historia, 7583
    2014-2017, Kauhanen Erkki, KP
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta, 7593
    2014-2017, Finér Leena, JO
Mosambikin metsäntutkimuksen kapasiteetin vahvistaminen 2012-2014 (FORECAS), 90238
    2012-2015, Västilä Sinikka, VA
OECD - CRP - SAB, 50240
    2010-2015, Finér Leena, JO
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa., 7611
    2014-2015, Uusivuori Jussi, VA
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi, 7515
    2012-2015, Uusivuori Jussi, VA
Puutavaran virallinen mittaus. Mittauksestä määrätyt maksut, 7616
    2014-2016, Lindblad Jari, JO
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa, 7608
    2014-2016, Tuomainen Tarja, VA
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä, 7599
    2014-2015, Karjalainen Timo
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn, 7529
    2012-2015, Katila Pia, VA
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU, 7579
    2014-2015, Hänninen Riitta, VA
Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen, 7534
    2012-2015, Karjalainen Timo
Valintamenetelmien kehittäminen, 7460
    2011-2022, Pulkkinen Pertti, VA
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen - menetelmätutkimus, 7598
    2014-2015, Mäkisara Kai, VA
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta, 7595
    2014-2015, Uimari Anne, SU
WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biotaloudessa, 50293
    2014-2016, Hytönen Jyrki, KA
Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments - A Nordic comparative cohort study: RIFABILITY, 7508
    2012-2015, Nurmi Juha, KA

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute