Metla - Hankkeet aihepiireittäin

Tutkimusaiheet:

Informaatio, laboratorio, tutkimusmetsät ja tilastot
Kansainväliset metsäasiat
Kasvupaikkojen kuvaus ja luokitus
Metsien inventointi
Metsien monikäyttö
Metsien terveydentila, taudit ja tuholaiset
Metsäekosysteemi ja ympäristömuutokset
Metsägenetiikka ja metsänjalostus
Metsäluonnon monimuotoisuus
Metsämaa ja sen hoito
Metsän kasvatus
Metsän uudistaminen
Metsäpolitiikka
Metsäsektorin pienyritykset ja työvoima
Metsäsuunnittelu
Metsätalouden kannattavuus
Metsätalouden ympäristövaikutukset
Metsäteollisuus ja sen tuotteet
Metsätilastot
Puukauppa
Puun jalostus- ja energiakäyttö
Puunkorjuu ja kaukokuljetus
Puuntutkimus ja puutavaran mittaus
Taimituotanto
Tietojärjestelmät

Informaatio, laboratorio, tutkimusmetsät ja tilastot


DGT-(Diffusive gradients in thin films) menetelmien soveltaminen määritettäessä ravinteiden ja raskasmetallien biosaatavuutta maaperässä, 3515
    2009-2011, Nieminen Tiina, VA
Euroopan metsätietopalvelun kehittäminen (NEFIS), 800603
    2003-2005, Saarikko Jarmo, ES
Kolimedia, 7040
    1999-2000, Lovén Lasse
Maaperän orgaanisen aineen tutkimusmenetelmät (SOM), 3379
    2003-2007, Kitunen Veikko, VA
Metsäpuiden geenivarat, 3347
    2002-2025, Rusanen Mari, VA
Metsää kuvaavat mallit, 3004
    1985-1994, Lappi Juha, SU
Paljakan ympäristönäytepankin näyttelytoiminnan suunnittelu ja toteutus, 7020
    1998-2000, Pohjola Seppo, MU

Kansainväliset metsäasiat


Analyysi Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektoreiden viimeaikaisesta kehityksestä ja tutkimuksen painopisteiden määrittely, 3382
    2004, Ilavsky Jan
Bioenergia- ja metsäteollisuustuotteidenmarkkinat: kansainvälinen toimintaympäristö ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (lyhenne: Metsäbiotalous), 3495
    2008-2011, Hetemäki Lauri, VA
Capfor - Osaamisen kehittäminen metsänhoidossa, 7393
    2010-2012, Mery Mery Gerardo
Euroopan metsät ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, 3527
    2009-2012, Kallio Maarit, VA
Forest Reserves Research Network (EU-COST), 8124
    1996-1999, Parviainen Jari, JO
IUFROn erityishanke Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö, 3348
    2002-2006, Mery Mery Gerardo
Idän Metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu, 7106
    2002-2005, Karjalainen Timo
Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalousmaiden tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu, 3368
    2003, Karjalainen Timo
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3424
    2006-2009, Viitanen Jari, JO
Kehitys kohti kestävää ja kilpailukykyistä metsäsektoria siirtymätalousmaissa, 3460
    2007-2009, Karjalainen Timo
Kehitysmaiden kestävä metsätalous ja ympäristökysymykset, 3016
    1987-1996, Palo Matti
Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla, 3238
    1998-2002, Pajuoja Heikki
Korjuumenetelmien vertailu - vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen, 8508
    2006-2008, Karvinen Sari, JO
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö, 3243
    1999-2001, Palo Matti
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -II, 3461
    2007-2010, Mery Mery Gerardo
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö., 3175
    1996-1998, Palo Matti
Maapalloistuva metsäsektori -mahdollisuudet ja uhkat Suomelle, 3330
    2002-2003, Palo Matti
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin, 3384
    2004-2007, Karjalainen Timo
Metsäsektorin rakenteelliset muutokset ja metsäpolitiikan painopisteet valituissa Keski ja Itä-Euroopan maissa -esitutkimus, 3405
    2005-2006, Ilavsky Jan
Metsäsertifiointi ja kestävä metsätalous Venäjän Karjalassa, 3290
    2000-2001, Kolström Taneli, JO
Mosambikin metsäntutkimuksen kapasiteetin vahvistaminen 2012-2014 (FORECAS), 90238
    2012-2015, Västilä Sinikka, VA
Muuttuva Venäjä - metsä- ja talouspolitiikan sekä liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset Venäjällä ja Suomessa, 3504
    2008-2010, Karjalainen Timo
Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla, 8512
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä - painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet, 7337
    2008-2012, Karjalainen Timo
Puuston kasvu- ja biomassamallien ja ravinteiden käytön estimoinnin kehittäminen, 8098
    1996-1997, Starr Michael
Puuvarojen käyttö ja ympäristönsuojelu Suomessa ja ulkomailla, 3132
    1994-1997, Palo Matti
Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia - Finnish Business Opportunities, 7205
    2005-2007, Karjalainen Timo
Resource Technology Conference'98 (RT'98), 3200
    1997-1998, Varmola Martti, RO
Suomalais-venäläinen metsäakatemia 2 - Laajennus ja pilotointi, 7540
    2012-2014, Leinonen Timo, JO
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien ajankohtaisseuranta, 3598
    2013-2017, Karvinen Sari, JO
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätietopalvelu, 3464
    2007-2009, Välkky Elina
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsätietopalvelu, 3406
    2005-2006, Karvinen Sari, JO

Kasvupaikkojen kuvaus ja luokitus


Kasvupaikan moniulotteisen kuvauksen perusteet, 3210
    1997-1999, Ojansuu Risto, VA
Luonnonmetsän ominaisuuksien palautuminen kaskeamisen ja metsänkäsittelyn jälkeen, 3248
    1999-2002, Poikolainen Jarmo, MU
Metsä- ja suokasvillisuuden monimuotoisuuden ylläpitämisen puuntuotannolliset vaikutukset, 3253
    1999-2001, Reinikainen Antti
Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen ilmentäjinä - esitutkimus, 3397
    2004-2006, Tonteri Tiina, VA
Metsäkasvillisuus ja kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen, 3469
    2007-2012, Tonteri Tiina, VA
Metsäkasvupaikkojen luokitus, 3074
    1992-1997, Reinikainen Antti
Vesitalouden vaikutus puiden kasvuun ja kasvupaikkojen puuntuotoskykyyn Etelä-Suomen kangasmailla, 3332
    2002-2006, Karlsson Kristian, KA

Metsien inventointi


Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi, 3431
    2006-2025, Tuomainen Tarja, VA
Kehitysmaiden kestävä metsätalous ja ympäristökysymykset, 3016
    1987-1996, Palo Matti
Käyttöpuun ja sen jakauman kuvaus tulevia hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa, 7022
    1999-2000, Packalen Tuula, JO
METLAn tutkimusalueiden käytön tiedonhallinta ja suunnittelusysteemi, 3039
    1991-1994, Juvakka Markku
Metsien inventointimenetelmien tutkimus ja kehitys, 3241
    1998-2005, Tomppo Erkki
Metsävaratiedon hankinta ja estimointi suunnittelua varten, 3343
    2002-2007, Korhonen Kari Tapani, JO
Metsävaratietopalvelu, 3242
    1998-2004, Pekkarinen Anssi, VA
Metsävarojen seuranta, 3240
    1998-2005, Tuomainen Tarja, VA
Metsää kuvaavat mallit, 3004
    1985-1994, Lappi Juha, SU
Monitoring and Assessment of Resources in Europe - Forest (MARIE-F), 8183
    1996-1999, Tomppo Erkki
Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen ja vuosien välinen kasvunvaihtelu, 3392
    2004-2008, Nöjd Pekka, VA
Pysyvien kasvukoealojen mittaus ja tietohuolto, 3020
    1976-2000, Salminen Hannu, RO
Spektrometri-ilmakuvauksen käyttö juurikääpä- ja tervasrosotartunnan seurannassa kuusikoissa ja männiköissä, 806402
    1996-1999, Kurkela Timo
VMI-koealatiedon ja laserkeilausaineiston yhdistäminen metsäsuunnittelua varten, 7216
    2006-2007, Korhonen Kari Tapani, JO
Valtakunnan metsien inventoinnin menetelmät, 3428
    2006-2010, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventointi, 3001
    1921-1997, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventointi, 8001
    1995-1997, Tomppo Erkki
Valtakunnan metsien inventointi 10 (VMI10), 3401
    2004-2025, Korhonen Kari Tapani, JO
Vanhan myönnön loppu, 671769
    2000, Tomppo Erkki

Metsien monikäyttö


Erämaiden käyttö ja hoito, 3165
    1995-1999, Sepponen Pentti
Erämaiden merkitys ja käyttö, 3114
    1987-1994, Sepponen Pentti
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Hirvieläinten yhteiskunnallinen tavoitetaso ja vaikutukset metsätalouteen, monimuotoisuuteen ja metsäekosysteemien hoitoon -esitutkimus, 3410
    2005, Aarnio Jukka
Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain, 3429
    2006-2011, Matala Juho, JO
Kasvifenologinen seuranta, marja- ja sienisatoennusteet, 3179
    1996-2003, Kubin Eero, MU
Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa -esitutkimus, 3395
    2004-2006, Huhta Esa, KO
Laiduntajien vaikutusten mallintaminen ravinteiden kiertoon subarktisissa ekosysteemeissä, 640022
    2006-2008, Stark Sari
Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi, 3462
    2007-2013, Sievänen Tuija, VA
Luonnontuoteteollisuuden raaka-aineet mikrobitorjunnassa (LUMI), 7246
    2007, Varmola Martti, RO
Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä, 7492
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Maisemalaboratorio - LIFE, 8501
    2004-2009, Huhta Esa, KO
Maiseman huomioon ottaminen metsänuudistamisessa, 3254
    1999-2002, Löfström Irja, HE
Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä, 3295
    2000-2006, Tyrväinen Liisa, RO
Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä, 3463
    2007-2013, Tuulentie Seija, RO
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu - maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen, 3632
    2014-2018, Packalen Tuula, JO
Metsien monikäytön suunnittelu ja ekonomia, 3113
    1990-1994, Kangas Jyrki
Metsien suojelun paikallistaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset syrjäisellä maaseudulla, 7254
    2007-2008, Vatanen Eero
Metsien virkistyskäyttö ja aineettomat arvot, 3017
    1989-1994, Reunala Aarne
Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous, arvottaminen ja elinkeinoedellytykset, 3472
    2007-2010, Ovaskainen Ville, VA
Metsäluonnon monimuotoisuuden arvottaminen, 3160
    1995-1999, Naskali Arto, RO
Metsämaisema ja virkistyskäyttö, 3164
    1995-1999, Sievänen Tuija, HE
Metsätalouden sosiaalinen kestävyys, 3214
    1997-2001, Hytönen Marjatta, HE
Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset, 7334
    2008-2010, Karjalainen Eeva, KP
Moderniteetin vaatimukset poronhoidolle: yhdentyminen ja kestävä kehitys Euroopan subarktisilla ja boreaalisilla alueilla, 832701
    2001-2004, Helle Timo
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa, 3620
    2014-2018, Juutinen Artti
Männynherkkutatin itiöemien muodostukseen vaikuttavat tekijät ja niiden keinollinen säätely, 3346
    2002-2007, Sarjala Tytti, PA
Poronhoidon ja suojelun vaikutukset Mallan luonnonpuistossa, 3312
    2001-2003, Jokinen Mikko, KO
Poronhoito ja muuttuva ympäristö, 3362
    2002-2006, Helle Timo
Porotalouden ympäristövaikutukset, 3152
    1995-1999, Helle Timo
Soiden monimuotoisuutta ja monikäyttöä edistävä ennallistaminen ja kunnostus, 3532
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus, 3420
    2005-2009, Selby Ashley
Terveyttä ja hyvinvointia metsästä, 3377
    2003, Raitio Hannu, PA
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin, 3633
    2014-2018, Laiho Raija, PA
Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt, 3287
    2000-2006, Sievänen Tuija, VA
Virkistyspalveluiden arvottaminen, 3162
    1995-1999, Ovaskainen Ville, HE
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö, 3400
    2004-2008, Hyppönen Mikko

Metsien terveydentila, taudit ja tuholaiset


"Sproutstop" - vesakontorjuntaan jalostettu purppuranahakka, 3510
    2009-2014, Hantula Jarkko, VA
Feromonit mäntypistiäiskantojen seurannassa ja torjunnassa (FAIR1-CT95-0339), 804701
    1996-1999, Varama Martti
Forest response of environmental stress ant timberlines: sensitivity of northern, alpine and menditerranean forest limits to climate, 806401
    1996-1999, Jalkanen Risto, RO
Haapatutkimukset, 3205
    1997-2001, Lähde Erkki
Haavan patologia, 7025
    1999-2003, Kasanen Risto
Haihtuvien orgaanisten halogeeniyhdisteiden esiintyminen ja vaikutukset metsäekosysteemissä, 3169
    1995-1998, Norokorpi Yrjö
Hantavirukset (myyräkuumevirukset) Euroopassa: molekyylivirologia, epidemiologia ja torjuntakeinot, 8071
    1997-2000, Henttonen Heikki, VA
Havupuiden polyamiinit, 3388
    2004-2006, Sarjala Tytti, PA
Havupuiden tuhohyönteisten populaatioekologia, 3063
    1990-1995, Annila Erkki
Hirvieläinten ravinnonkäyttö ja taimikoiden tuhoriskiin vaikuttavat tekijät, 3070
    1992-1998, Heikkilä Risto
Hyönteisten aiheuttamien männyn neulastuhojen puuntuotannolliset vaikutukset ja niiden huomioonottaminen metsäverotuksessa, 3100
    1983-1994, Annila Erkki
Juuri- ja tyvilahotutkimukset, 3086
    1970-1996, Korhonen Kari
Karjalan metsien terveydentila, 3094
    1991-1997, Lumme Ilari, VA
Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriö, 3297
    2000-2004, Rikala Risto
Kasvun, puuaineen laadun ja resistenssiominaisuuksien vertailu ja valinta haavalla ja hybridihaavalla, 3333
    2002-2006, Beuker Egbert, PU
Kaupunkipuiden vauriot ja laho, 7071
    2001-2003, Hallaksela Anna Maija
Lahottajasienitutkimukset, 3206
    1997-2001, Lipponen Katriina
Lahottajasienten merkitys metsänuudistamisessa, 3234
    1998-2002, Piri Tuula, VA
Lahottajasienten metsätaloudelle aiheuttamien riskien tunnistaminen ja hallinta, 3336
    2002-2006, Piri Tuula, VA
Leader-hanke Suometsät kuntoon, 7047
    2000-2001, Raitio Hannu, PA
Länsi-Suomen metsien terveydentila, 3093
    1992-1997, Raitio Hannu, PA
Maaperän kosteusvaihtelun ja typen saatavuuden vaikutus kuusikon (Picea abies Karst.) ravinnetilaan ja kasvuun, 3375
    2003-2006, Lumme Ilari, VA
Metsien elinvoimaisuus, 3088
    1992-1994, Lindgren Martti, VA
Metsien elinvoimaisuus, 3144
    1995-2004, Lindgren Martti, VA
Metsien ja metsäalueiden monimuotoisuus -ohjelman koordinointi, 3166
    1995-2000, Annila Erkki
Metsien terveydentilan tutkimusohjelman koordinointi, 3119
    1993-1999, Mälkönen Eino
Metsien tuhohyönteisten aiheuttamien riskien arviointi ja hallinta muuttuvassa ympäristössä, 3438
    2007-2012, Neuvonen Seppo, JO
Metsän patogeenien ja tuholaisten molekyylibiologia, 3298
    2000-2006, Hantula Jarkko, VA
Metsänsuojelun tietämysjärjestelmä, 3116
    1992-1995, Saarenmaa Hannu
Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon, 3450
    2007-2011, Luoranen Jaana, SU
Metsäpuiden biotrofisten patogeenien geneettinen diversiteetti ja epidemiologia, 3139
    1994-1999, Hantula Jarkko, VA
Metsäpuiden kestävyysjalostus, 3181
    1996-2001, Rousi Matti, PU
Metsäpuiden tuhonkestävyys, 3361
    2002-2006, Rousi Matti, PU
Metsätautien etiologia ja epidemiologia, 3299
    2000-2006, Lilja Arja
Metsätuhotietopalvelu, 3047
    1992-2025, Pouttu Antti, VA
Metsäympäristön radioekologia, 3101
    1991-1993, Raitio Hannu, PA
Mykorritsasiirroksen vaikutus kuusentaimien elinvoimaisuuteen, 3300
    2000-2006, Pennanen Taina, VA
Myyrien kannanvaihtelut ja myyrätuhojen torjunta, 3071
    1970-2000, Henttonen Heikki, VA
Myyrätuhotutkimus, 3505
    2008-2013, Henttonen Heikki, VA
Männyn ja kuusen patogeenisienien sopeutuminen paikalliseen ilmastoon sekä kaukokulkeutuminen, 3437
    2007-2012, Müller Michael, VA
Neulasaikasarjat ympäristön tilan kuvaajina, 3294
    2000-2006, Jalkanen Risto, RO
Neulasseurantamenetelmä ja latvan oheneminen (neulaskato) männyissä, 806403
    1997-2000, Jalkanen Risto, RO
Nisäkkäiden aiheuttamat metsätuhot muuttuvassa ilmastossa, 3493
    2008-2012, Henttonen Heikki, VA
Porotalouden ympäristövaikutukset, 3152
    1995-1999, Helle Timo
Puiden terveydentila rakennetussa kaupunkiluonnossa, 7148
    2004-2005, Hallaksela Anna Maija
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin, 3616
    2014-2018, Harju Anni, PU
Puunkorjuun vaikutus metsikön tilaan, 3033
    1992-1994, Siren Matti, VA
Raskasmetallikartoituksen toistaminen v. 2000 bioindikaattoriaineiston avulla, 3293
    2000-2002, Kubin Eero, MU
Raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avulla, 3091
    1992-1999, Kubin Eero, MU
Ravinnedynamiikka ja biomassan allokaatio eri puulajeille: typpilaskeuman ja kuivuuden vaikutus, 3204
    1997-2002, Lumme Ilari, VA
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Spektrometri-ilmakuvauksen käyttö juurikääpä- ja tervasrosotartunnan seurannassa kuusikoissa ja männiköissä, 806402
    1996-1999, Kurkela Timo
Tuhohyönteisten kannanvaihtelut ja vaikutukset puustoon sekä tuholaiskantojen ennustaminen ja torjunta, 3372
    2003-2006, Neuvonen Seppo, JO
Uudet mahdollisuudet juurikäävän torjunnassa, 3467
    2007-2011, Hantula Jarkko, VA
Valtakunnan metsien inventointi, 8001
    1995-1997, Tomppo Erkki
Verso- ja lehtitautitutkimukset, 3064
    1987-1999, Kurkela Timo
Vesi- ja ravinnetalouden vaikutus männyn alttiuteen erityyppisille tuhoille, 8207
    1997-2001, Kytö Maarit, VA
Ympäristötekijöiden vaikutus puun kasvuun, 3208
    1997-1999, Mielikäinen Kari

Metsäekosysteemi ja ympäristömuutokset


Abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutukset hiilen ja typen assimilaatioon ja valon sidontaan puuvartisilla kasveilla, 3146
    1995-1998, Vapaavuori Elina
Abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutukset metsäpuiden elintoimintoihin, kasvuun ja kasvun allokaatioon puu- ja metsikkötasolla, 3186
    1998-2003, Vapaavuori Elina
Advance-10k (Kasvun vaihtelu), 8042
    1996-1999, Timonen Mauri, RO
Arktisten maaekosysteemien tutkimus ja seuranta, 3402
    2004-2008, Derome John
Bioenergiaa hakkuutähteistä - vaikutukset maaperään ja puustoon, 3474
    2007-2011, Tamminen Pekka
Boreaalisen metsäekosysteemin toipuminen pitkäaikaisesta raskasmetallilaskeumasta, 3203
    1997-2000, Helmisaari Heljä-Sisko
Boreaaliset metsäsammalet typpilaskeuman indikaattoreina, 3516
    2009-2014, Piispanen Juha, OU
Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, kasvillisuuden ja makrosienten kehitykseen aiemmin talouskäytössä olleissa metsissä -esitutkimus, 3404
    2005-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot, 3385
    2004-2008, Kubin Eero, MU
Forest response of environmental stress ant timberlines: sensitivity of northern, alpine and menditerranean forest limits to climate, 806401
    1996-1999, Jalkanen Risto, RO
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
HMS-tutkimusohjelman koordinointi, 3325
    2001-2006, Sievänen Risto, VA
Havupuiden polyamiinit, 3388
    2004-2006, Sarjala Tytti, PA
Hiilen ja ravinteiden dynamiikka kangasmailla ympäristötekijöiden muuttuessa, 3528
    2009-2012, Salemaa Maija, VA
Hiilen varastot ja virrat kangas- ja turvemailla, 3324
    2001-2006, Helmisaari Heljä-Sisko
Ihmistoiminnan vaikutus metsien hiilitaseeseen ja monimuotoisuuteen, 3422
    2006-2011, Mäkipää Raisa, VA
Ilman epäpuhtauksien vaikutus metsäekosysteemin toimintaan, 3095
    1992-1997, Helmisaari Heljä-Sisko
Ilmastomuutos ja juuret: Roudan ja tulvan vaikutus puiden kasvuun, 3489
    2008-2012, Repo Tapani, JO
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäkasvien levinneisyysalueisiin ja kasviyhteisöjen rakenteeseen Suomessa, 3490
    2008-2011, Ilvesniemi Hannu, VA
Ilmastonmuutoksen vaikutukset turvemaiden hiilen ja typen kiertoon, 3491
    2008-2012, Sarjala Tytti, PA
Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 7224
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Itä-Lapin metsävaurioprojekti, 3092
    1990-1997, Varmola Martti, RO
Kangasmaiden viljavuus ja sen hoito, 3209
    1997-2001, Mälkönen Eino
Kangasmetsien ravinnedynamiikka ja ravinteisuuden hoito, 3340
    2002-2008, Helmisaari Heljä-Sisko
Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset, 3475
    2007-2011, Kubin Eero, MU
Kasvifenologinen seuranta, marja- ja sienisatoennusteet, 3179
    1996-2003, Kubin Eero, MU
Kasvun vaihtelu, 3042
    1992-1996, Mielikäinen Kari
Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa -esitutkimus, 3395
    2004-2006, Huhta Esa, KO
Koivun sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon, 3440
    2007-2012, Rousi Matti, VA
LAPBIAT, 8511
    2006-2010, Huhta Esa, KO
LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen, 8025
    2003-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Laiduntajien vaikutusten mallintaminen ravinteiden kiertoon subarktisissa ekosysteemeissä, 640022
    2006-2008, Stark Sari
Lehtipuiden kasvatus, 3026
    1992-1997, Lähde Erkki
Lustia - lustotutkimuksen laboratoriohanke, 3380
    2003, Timonen Mauri, RO
Länsi-Suomen metsien terveydentila, 3093
    1992-1997, Raitio Hannu, PA
Maan lämpötilan vaikutus metsäpuiden hiilen ja typen allokaatioon ja veden kuljetukseen, 3311
    2001-2003, Repo Tapani, JO
Maan lämpötilan vaikutus puiden juuriin, versoon ja maaperämikrobeihin, 3221
    1997-2000, Finér Leena, JO
Maaperän kosteusvaihtelun ja typen saatavuuden vaikutus kuusikon (Picea abies Karst.) ravinnetilaan ja kasvuun, 3375
    2003-2006, Lumme Ilari, VA
Metsien hiilinielu ja Kioton sopimuksen toteuttamisen taloudelliset kustannukset, 3306
    2000-2003, Mäkipää Raisa, HE
Metsien hiilitase, 3399
    2004-2005, Mäkipää Raisa, VA
Metsien hiilivarastojen dynamiikan mallit, 3323
    2001-2006, Sievänen Risto, VA
Metsien rinnakkaistuotteet, 3112
    1975-1996, Salo Kauko, JO
Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen ilmentäjinä - esitutkimus, 3397
    2004-2006, Tonteri Tiina, VA
Metsäekosysteemien pitkäaikainen seuranta, 3153
    1995-2008, Derome John
Metsäekosysteemin typensietokyky, 3096
    1992-1997, Smolander Aino, VA
Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa, 3517
    2009-2015, Kubin Eero, OU
Metsäkasvillisuus ja metsikkökarike ympäristöindikaattorina, 3089
    1992-1994, Jukola-Sulonen Eeva-Liisa
Metsämaan mikrobiologinen monimuotoisuus ja toiminta, 3366
    2003-2010, Fritze Hannu, VA
Metsän terveyslannoitus, 3097
    1990-1997, Mälkönen Eino
Metsän terveyslannoitus, 8097
    1995, Mälkönen Eino
Metsänhakkuiden vaikutus elohopean ja muiden raskasmetallien huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla -esitutkimus, 3412
    2005-2006, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsänraja-alueiden ekologia ja käytön suunnittelu, 3138
    1994-1998, Tasanen Tapani
Metsänraja-alueiden ekologia, hoito ja käyttö, 3246
    1999-2003, Sutinen Marja-Liisa, KO
Metsäpuiden kestävyysjalostus, 3181
    1996-2001, Rousi Matti, PU
Metsäpuiden tuhonkestävyys, 3361
    2002-2006, Rousi Matti, PU
Metsäpuiden vasteet muuttuvaan ympäristöön, 3390
    2004-2007, Vapaavuori Elina
Metsät 2050, 3439
    2007-2012, Pulkkinen Pertti, VA
Metsätyössä käytettävien öljyjen aiheuttamat ongelmat metsäkoneissa ja ympäristössä., 7051
    2000-2001, Lauhanen Risto
Muuttuvat metsäpaloregiimit pohjoisissa havumetsissä, 640043
    2008-2011, Wallenius Tuomo
Myyräkantojen vaihtelu ja myyrätuhojen torjunta, 3168
    2000-2007, Henttonen Heikki, VA
Mäntypistiäisten integroitu tuholaistorjunta: feronomiansat joukkoesiintymien ennustamisessa ja kontrolloinnissa, 672280
    2000, Lyytikäinen-Saarenmaa Päivi
NTM-aikasarjat ympäristö-, metsien terveydentila-, metsäekosysteemi- ja ilmastotutkimuksissa sekä puun kehityksen visualisoinnissa, 3435
    2007-2012, Jalkanen Risto, RO
Neulasseurantamenetelmä ja latvan oheneminen (neulaskato) männyissä, 806403
    1997-2000, Jalkanen Risto, RO
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen turvemaassa: menetelmien kehittäminen ja soveltaminen, 3609
    2013-2016, Laiho Raija, PA
Pitkäaikaisten otsonialtistusten vaikutukset kasvillisuuteen, 3201
    1997-2001, Sutinen Sirkka, SU
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640055
    2009-2012, Stark Sari
Puiden hiili- ja typpitalous, 3050
    1992-1994, Vapaavuori Elina
Puiden rakenne ja toiminta - mallien kehittäminen, 3508
    2008-2011, Sievänen Risto, VA
Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen ja vuosien välinen kasvunvaihtelu, 3392
    2004-2008, Nöjd Pekka, VA
Puuntuhkan ja sen sisältämien raskasmetallien ympäristövaikutukset, 3216
    1997-2002, Fritze Hannu, VA
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa, 3425
    2006-2007, Hökkä Hannu, RO
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa -esitutkimus, 3409
    2005, Hökkä Hannu, RO
Raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avulla, 3091
    1992-1999, Kubin Eero, MU
Raskasmetallilaskeuma ja bioindikaattorit, 3373
    2003-2008, Piispanen Juha, MU
Rauduskoivun kasvu kohotetussa hiilidioksidi- ja otsonipitoisuudessa: fotosynteesikoneiston mukautuminen, vauriot sekä askorbaatin ja terpeenien aiheuttama puolustus, 8186
    1998-2001, Vapaavuori Elina
Ravinnedynamiikka ja biomassan allokaatio eri puulajeille: typpilaskeuman ja kuivuuden vaikutus, 3204
    1997-2002, Lumme Ilari, VA
Ravinnetaseet kangasmailla, 3518
    2009-2012, Nieminen Tiina, VA
Roudan sulamisajankohdan vaikutus metsäpuiden juurten ja verson kasvuun ja elintoimintoihin, 3394
    2004-2007, Repo Tapani, JO
SUO tutkimusohjelman koordinointi, 3269
    1999-2005, Ahti Erkki
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-Suomessa, 3408
    2005-2009, Tolvanen Anne, MU
Soiden monimuotoisuutta ja monikäyttöä edistävä ennallistaminen ja kunnostus, 3532
    2010-2014, Tolvanen Anne, OU
Soluvaurioiden diagnostiikka: kokeelliset altistukset, 3120
    1993-1997, Sutinen Sirkka, SU
Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät -vaihe I, 3305
    2000, Sievänen Risto, VA
Suomen metsien kasvun lisääntymisen syyt ja seuraukset, 3436
    2007-2012, Mielikäinen Kari
Suomen metsäsektorin hiilitase, 3150
    1995-1998, Tahvonen Olli
Suometsien ravinnetalous ja lannoitusvaikutukset, 3486
    2008-2011, Pietiläinen Pekka
Suon diversiteetin ja toiminnan muutos primaarisukkession aikana, 3470
    2007-2011, Merilä Päivi, PA
Suonpohjien soistaminen, 7115
    2002-2005, Kukko-oja Kari
Säteilyriskien hallinta metsätaloudessa, 3314
    2001-2006, Aro Lasse, PA
Tekopohjaveden muodostaminen: imeytystekniikka, maaperäprosessit ja veden laatu, 7006
    1998-2002, Helmisaari Heljä-Sisko
Tulen hallinta ja tulen käytön strategiat, 3497
    2008-2010, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Tuli metsäsukkession hoidossa, 7062
    2000-2003, Salo Kauko, JO
Turpeen typen vapautumiseen vaikuttavat tekijät ja typen merkitys puuston kehitykselle, 3262
    1999-2003, Sarjala Tytti, PA
Typen ja fosforin ravinnekierron ekologisten ja sosioekonomisten vaikutusten analysointi poliittisen päätöksenteon tarpeisiin., 7082
    2001-2003, Raitio Hannu, PA
UV-säteily ja metsänrajan kasvit, 3228
    1998-2000, Sutinen Marja-Liisa, RO
Vesitalouden vaikutus puiden kasvuun ja kasvupaikkojen puuntuotoskykyyn Etelä-Suomen kangasmailla, 3332
    2002-2006, Karlsson Kristian, KA
Ympäristön yhdennetty seuranta: puusto- ja maaperätutkimukset pysyvillä koealoilla, 3098
    1987-1999, Starr Michael
Ympäristötekijöiden ja perimän vaikutus puukuitujen muodostumiseen ja ominaisuuksiin, 3519
    2009-2012, Mäkinen Harri, VA
Ympäristötekijöiden vaikutus puun kasvuun, 3208
    1997-1999, Mielikäinen Kari

Metsägenetiikka ja metsänjalostus


Biotekniikka metsägenetiikan ja metsänjalostuksen tutkimuksessa, 3389
    2004-2009, Aronen Tuija, PU
Haavan kehittämisyhteistyö, 7041
    2000-2001, Pulkkinen Pertti, VA
Havupuiden polyamiinit, 3388
    2004-2006, Sarjala Tytti, PA
Jalojen lehtipuiden geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen, 3123
    1993-1999, Rusanen Mari, VA
Jalostetun metsänviljelyaineiston tuotannon ja käytön tehostaminen, 3457
    2007-2011, Nikkanen Teijo, PU
Jalostetun viljelyaineiston vaikutus metsänuudistamisen tulokseen, 3235
    1998-2002, Velling Pirkko
Jalostus- ja siementuotantopopulaatiot, 3076
    1950-2001, Nikkanen Teijo, PU
Jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus jalostetussa metsänviljelyaineistossa, 3334
    2002-2006, Nikkanen Teijo, PU
Kapea kuusi kuituviljelypuuna, 3351
    2002-2005, Pulkkinen Pertti, VA
Kasvun, puuaineen laadun ja resistenssiominaisuuksien vertailu ja valinta haavalla ja hybridihaavalla, 3333
    2002-2006, Beuker Egbert, PU
Kohti genomista jalostusta - geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa, 3635
    2014-2019, Kärkkäinen Katri, OU
Koivun sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon, 3440
    2007-2012, Rousi Matti, VA
Ligniinin biosynteesin tutkimus metsäpuilla siirtogeenitekniikan keinoin ja ligniinimuokattujen puiden ekologiset interaktiot, 7150
    2004-2005, Aronen Tuija, PU
Lisääntymisbiologian vaikutus metsiköiden geneettiseen rakenteeseen, 3393
    2004-2007, Rusanen Mari, VA
Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa -koordinointi, 3442
    2007-2012, Vapaavuori Elina
Metsänjalostuksen geneettiset perusteet, 3051
    1967-1997, Koski Veikko
Metsänjalostuksen kehittäminen, 3273
    2000-2001, Pulkkinen Pertti, VA
Metsänjalostuksen koordinointi ja jalostuksen strateginen suunnittelu, 3271
    2000-2001, Mikola Jouni
Metsänjalostuksen menetelmät ja jalostusaineiston testaus, 3052
    1975-1999, Velling Pirkko
Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, 3413
    2005-2025, Haapanen Matti, VA
Metsänviljelyaineiston kaupan viranomaistehtävät, 3044
    1947-2003, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden geenivarat, 3347
    2002-2025, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden geenivarat ja metsägeneettinen rekisteri, 3274
    2000-2001, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden jalostus biotekniikan keinoin, 3055
    1992-1996, Häggman Hely
Metsäpuiden kasvullinen lisäys, 3537
    2010-2016, Aronen Tuija, PU
Metsäpuiden kestävyysjalostus, 3181
    1996-2001, Rousi Matti, PU
Metsäpuiden lisääntymisdynamiikan vaikutus geneettiseen monimuotoisuuteen, 3302
    2000-2003, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden perintöaineksen tutkimus ja säilytys biotekniikan menetelmin, 3198
    1997-2003, Aronen Tuija, PU
Metsäpuiden tuhonkestävyys, 3361
    2002-2006, Rousi Matti, PU
Metsät 2050, 3439
    2007-2012, Pulkkinen Pertti, VA
Männyn populaatiorakenteen vaikutus jalostusvyöhykkeisiin ja valintaindeksiin, 3350
    2002-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen perusta, 3365
    2004-2009, Kärkkäinen Katri, MU
Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen perusta, 3371
    2003, Kärkkäinen Katri, VA
Puiden suvullisen lisääntymisen sopeutuminen ilmaston muutokseen, 3231
    1998-2002, Luomajoki Alpo
Puulajien jalostus, 3272
    2000-2001, Lepistö Martti
Puulajien jalostus ja siemenviljelytoiminnan ohjaus, 3344
    2002-2004, Haapanen Matti, VA
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin, 3616
    2014-2018, Harju Anni, PU
Rauduskoivun ilmastoon sopeutuminen ja maantieteellinen vaihtelu, 3232
    1998-2004, Viherä-Aarnio Anneli, VA
Siemen- ja taimimateriaalin kontrolloituun tuotantoon vaikuttavat tekijät, 3349
    2002-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Siemenviljelyn kehittämisyhteistyö, 7042
    2000-2004, Pulkkinen Pertti, VA
Sään- ja lahonkestävän puutavaran ympäristösuorituskyky, 3512
    2009-2013, Venäläinen Martti, PU
TREESNIPS - SNP merkkigeenien kehittäminen sopeutumismuuntelun tutkimiseen, 836501
    2002-2007, Kärkkäinen Katri, MU
Tuhohyönteisten kannanvaihtelut ja vaikutukset puustoon sekä tuholaiskantojen ennustaminen ja torjunta, 3372
    2003-2006, Neuvonen Seppo, JO

Metsäluonnon monimuotoisuus


Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä, 640076
    2011-2015, Männistö Minna, RO
Biodiversiteetti ja metsien käytön talous, 3215
    1997-2000, Tahvonen Olli
Boreaaliset metsäsammalet typpilaskeuman indikaattoreina, 3516
    2009-2014, Piispanen Juha, OU
Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, kasvillisuuden ja makrosienten kehitykseen aiemmin talouskäytössä olleissa metsissä -esitutkimus, 3404
    2005-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset, 3523
    2009-2012, Koskela Terhi, VA
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuunnittelussa, 3369
    2003-2007, Leskinen Pekka
Hirvieläinten yhteiskunnallinen tavoitetaso ja vaikutukset metsätalouteen, monimuotoisuuteen ja metsäekosysteemien hoitoon -esitutkimus, 3410
    2005, Aarnio Jukka
Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain, 3429
    2006-2011, Matala Juho, JO
Hoitamattomuuden vaikutus talousmetsien rakenteeseen ja kehitykseen, 3281
    2000-2002, Lähde Erkki
Ihmistoiminnan vaikutus Pechoran alueen monimuotoisuuteen, 830701
    2000-2003, Nikula Ari, RO
Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 7224
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Jalojen lehtipuiden geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen, 3123
    1993-1999, Rusanen Mari, VA
Kasvillisuuden monimuotoisuus metsäekosysteemin tilan ja muutoksen ilmaisijana, 3121
    1993-1998, Reinikainen Antti
Kestävyyden kriteerit ja luonnonkäyttömuotojen yhteensovittaminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa -esitutkimus, 3395
    2004-2006, Huhta Esa, KO
Kustannustehokas metsän ennallistaminen, 3418
    2005-2009, Ollonqvist Pekka
Kuusikoiden uudistaminen ja kasvillisuuden monimuotoisuus, 3376
    2003-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen, 8025
    2003-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Lannoituksen vaikutus metsikön radiocesiumjakaumaan, 8196
    1997-1999, Raitio Hannu, PA
Lisääntymisbiologian vaikutus metsiköiden geneettiseen rakenteeseen, 3393
    2004-2007, Rusanen Mari, VA
Luonnon- ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot, 3317
    2001-2006, Siitonen Juha, VA
Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä (GreenBelt), 805701
    2004-2008, Tolvanen Anne, MU
Luonnontilaisten metsien kehitys, 3124
    1993-2000, Isomäki Antti
Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit, 3524
    2009-2012, Valkonen Sauli, VA
Metsien monimuotoisuuden suojelu monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa, 3419
    2005-2009, Kurttila Mikko, JO
Metsien rakenteen ja käsittelyn vaikutukset monimuotoisuuteen, 3122
    1993-1999, Annila Erkki
Metsien rinnakkaistuotteet, 3112
    1975-1996, Salo Kauko, JO
Metsä- ja suokasvillisuuden muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään, 3222
    1997-2003, Reinikainen Antti
Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen ilmentäjinä - esitutkimus, 3397
    2004-2006, Tonteri Tiina, VA
Metsäluonnon monimuotoisuuden arvottaminen, 3160
    1995-1999, Naskali Arto, RO
Metsäpuiden geenivarat, 3347
    2002-2025, Rusanen Mari, VA
Metsäpuiden lisääntymisdynamiikan vaikutus geneettiseen monimuotoisuuteen, 3302
    2000-2003, Rusanen Mari, VA
Monimuotoisuus talousmetsien uudistamisessa, 3158
    1995-1999, Siitonen Juha, VA
Paikkatietojärjestelmät metsäekosysteemien hoidossa ja osallistuvassa suunnittelussa - esitutkimus, 3159
    1995, Valsta Lauri
Porotalouden ympäristövaikutukset, 3152
    1995-1999, Helle Timo
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-Suomessa, 3408
    2005-2009, Tolvanen Anne, MU
Suon diversiteetin ja toiminnan muutos primaarisukkession aikana, 3470
    2007-2011, Merilä Päivi, PA
Tulen hallinta ja tulen käytön strategiat, 3497
    2008-2010, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsässä, 3303
    2000-2006, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Tuli metsäsukkession hoidossa, 7062
    2000-2003, Salo Kauko, JO
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus, 3018
    1992-2025, Nikkanen Teijo, PU
Yksityismetsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot, 3416
    2005-2009, Naskali Arto, RO

Metsämaa ja sen hoito


Bioenergiaa hakkuutähteistä - vaikutukset maaperään ja puustoon, 3474
    2007-2011, Tamminen Pekka
Boreaalisen metsäekosysteemin toipuminen pitkäaikaisesta raskasmetallilaskeumasta, 3203
    1997-2000, Helmisaari Heljä-Sisko
DGT-(Diffusive gradients in thin films) menetelmien soveltaminen määritettäessä ravinteiden ja raskasmetallien biosaatavuutta maaperässä, 3515
    2009-2011, Nieminen Tiina, VA
Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä metsänkasvatus turvemailla, 3225
    1998, Kaunisto Seppo
Hiilen ja ravinteiden dynamiikka kangasmailla ympäristötekijöiden muuttuessa, 3528
    2009-2012, Salemaa Maija, VA
Kangasmetsien ravinnedynamiikka ja ravinteisuuden hoito, 3340
    2002-2008, Helmisaari Heljä-Sisko
Kangasmetsien ravinteisuuden hoito, 3080
    1958-1996, Mälkönen Eino
Kaskialueen kuusikoiden kasvuhäiriö, 3297
    2000-2004, Rikala Risto
Kasvatusmetsien integroidun aines- ja energiapuun korjuun puuntuotannolliset vaikutukset ja kannattavuus, 3473
    2007-2011, Nurmi Juha, KA
Kunnostusojitustarve ja -tekniikka, 3031
    1982-1996, Lauhanen Risto
Metsäekosysteemin typensietokyky, 3096
    1992-1997, Smolander Aino, VA
Metsämaan luokitus metsätalouden tarpeisiin Pohjois-Suomessa, 3141
    1994-1998, Mäkitalo Kari, RO
Metsämaiden viljavuus ja happamoituminen, 3090
    1992-1994, Tamminen Pekka
Metsän terveyslannoitus, 3097
    1990-1997, Mälkönen Eino
Metsän terveyslannoitus, 8097
    1995, Mälkönen Eino
Metsänkasvatus suopohjilla: Ravinnetaloudelliset näkökohdat, 3195
    1997-1999, Kaunisto Seppo
Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla, 3194
    1997-2001, Karlsson Kristian, KA
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen turvemaassa: menetelmien kehittäminen ja soveltaminen, 3609
    2013-2016, Laiho Raija, PA
Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravinnedynamiikka, 3386
    2004-2008, Pietiläinen Pekka
Pienmetsäkoneitten kehittely, 3219
    1997-2001, Takalo Sauli
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640055
    2009-2012, Stark Sari
Puulaji ja metsämaan ominaisuudet, 3468
    2007-2012, Smolander Aino, VA
Puulajin merkitys metsämaan viljavuudessa, 3252
    1999-2006, Smolander Aino, VA
Puuntuhkan ja sen sisältämien raskasmetallien ympäristövaikutukset, 3216
    1997-2002, Fritze Hannu, VA
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa -esitutkimus, 3409
    2005, Hökkä Hannu, RO
Päätehakkuun vaikutus kangasmetsän vesi-, hiili- ja ravinnevirtoihin ja -varastoihin, 3310
    2001-2003, Piirainen Sirpa, JO
Ravinnetaseet kangasmailla, 3518
    2009-2012, Nieminen Tiina, VA
Ravinteiden menetys kuusikoiden biomassan korjuussa, 7084
    2001-2003, Helmisaari Heljä-Sisko
Soiden ja kangasmaiden ainetaseet ja ilmaston muutos, 3069
    1990-1997, Karsisto Marjut
Suonpohjien ja suopeltojen metsitys, 3277
    2000-2003, Hytönen Jyrki, KA
Suonpohjien jälkikäyttö puuntuotantoon, 3084
    1979-1996, Kaunisto Seppo
Turvemaiden ravinnetalous ja kestävä puuntuotanto, 3081
    1939-1997, Kaunisto Seppo

Metsän kasvatus


Advance-10k (Kasvun vaihtelu), 8042
    1996-1999, Timonen Mauri, RO
Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi, 7192
    2005-2008, Rantala Juho
Arvopuun kasvatus ja hankinta Keski-Suomessa, 7248
    2007-2008, Malinen Jukka
Economics, Wood Quality and Productivity of Nature Oriented Silviculture in Coniferous Forests in Europe (EPOS), 3289
    2000, Parviainen Jari, JO
Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä metsänkasvatus turvemailla, 3225
    1998, Kaunisto Seppo
Epätasaisen metsikkörakenteen vaikutus puuston kehitykseen ja tuotokseen, 3279
    2000-2007, Valkonen Sauli, VA
Eri-ikäisen metsikön kasvattaminen, 3030
    1990-2000, Valkonen Sauli, VA
Haapatutkimukset, 3205
    1997-2001, Lähde Erkki
Hakkuiden vaikutus ravinnetilaan ja puuston kehitykseen ojitetuilla soilla, 3261
    1999-2003, Penttilä Timo, VA
Harvennetaan suometsät tulevaisuuden tukkipuustot, 7055
    2000-2001, Finér Leena, JO
Harvennus puuntuotannon ohjauskeinona, 3280
    2000-2005, Niemistö Pentti, PA
Hoitamattomuuden vaikutus talousmetsien rakenteeseen ja kehitykseen, 3281
    2000-2002, Lähde Erkki
Kasvun vaihtelu, 3042
    1992-1996, Mielikäinen Kari
Koivun kasvun ja laadun ennustaminen, 3226
    1998-2002, Niemistö Pentti, PA
Kunnostusojituksen puuntuotannolliset perusteet, 3212
    1997-2000, Ahti Erkki
LIGNUM-malli ja sen sovellukset, 3342
    2002-2007, Sievänen Risto, VA
Lehtipuiden kasvatus, 3026
    1992-1997, Lähde Erkki
Lyhyen kiertoajan metsänkasvatusmenetelmät, 3043
    1991-1994, Hytönen Jyrki, KA
Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit, 3524
    2009-2012, Valkonen Sauli, VA
Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla, 3430
    2006-2007, Hynynen Jari, VA
Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi, 3452
    2007-2011, Hynynen Jari, VA
Metsikön ja puiden varhaiskehityksen mallittaminen ja taimikonkäsittelyn puuntuotannolliset vaikutukset, 3025
    1992-1996, Varmola Martti, RO
Metsikön käsittelyn perusteita koskeva kokoomateos tutkimustuloksista, 3191
    1997-2001, Mattila Eero
Metsikön rakenne, kilpailudynamiikka ja puuntuotoskyky kasvumalleissa, 3283
    2000-2005, Ojansuu Risto, VA
Metsäbiomassan korjuu taimikon käsittelyyn ja kehitykseen vaikuttavana tekijänä, 3496
    2008-2011, Saksa Timo, SU
Metsänhoidon laadun hallinta, 3445
    2007-2011, Saksa Timo, SU
Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset -koordinointi, 3278
    2000-2006, Hynynen Jari, VA
Metsänkasvatus ja harvennusvaihtoehdot, 3127
    1993-1994, Mielikäinen Kari
Metsänkasvatusvaihtoehdot ja metsien ekologinen kestävyys, 3128
    1993-1994, Parviainen Jari, JO
Metsänkäsittelyn vaikutus harvennusmetsän kasvuun, tuotokseen ja tuottoon, 3028
    1970-1997, Niemistö Pentti, MU
Metsänuudistamistuloksen ja varhaiskehityksen mallittaminen, 3370
    2003-2006, Miina Jari, JO
Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus, 3421
    2006, Hannelius Simo
Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla, 3194
    1997-2001, Karlsson Kristian, KA
Näringsrika restprodukter i ett skogligt kretslopp, 7110
    2002-2008, Karlsson Kristian, KA
Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravinnedynamiikka, 3386
    2004-2008, Pietiläinen Pekka
Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla, 8512
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Peltojen metsitysmenetelmät, 3040
    1990-1995, Hytönen Jyrki, KA
Poiminta- ja pienaukkohakkuun käytön mahdollisuudet sekä vaikutukset puuntuotantoon ja metsikön kasvatuksen kannattavuuteen, 3507
    2008-2011, Valkonen Sauli, VA
Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen ja vuosien välinen kasvunvaihtelu, 3392
    2004-2008, Nöjd Pekka, VA
Puun kasvunvaihtelu lyhyellä aikavälillä, 3301
    2000-2003, Nöjd Pekka, VA
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa, 3425
    2006-2007, Hökkä Hannu, RO
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa -esitutkimus, 3409
    2005, Hökkä Hannu, RO
Puuston kasvu- ja biomassamallien ja ravinteiden käytön estimoinnin kehittäminen, 8098
    1996-1997, Starr Michael
Puuston kasvun alueellisuus, 3029
    1991-1996, Gustavsen Hans
Puuston kehityksen ennustaminen, 3027
    1990-1994, Hynynen Jari, VA
Puuston kehityksen ennustaminen, 3154
    1995-1999, Hynynen Jari, VA
Puuvarojen käyttöasteen ja metsänparannuksen vähentymisen vaikutukset Pohjanmaalla, 3142
    1994-1998, Piiroinen Marja-Leena
Roudan sulamisajankohdan vaikutus metsäpuiden juurten ja verson kasvuun ja elintoimintoihin, 3394
    2004-2007, Repo Tapani, JO
Suomen metsien kasvun lisääntymisen syyt ja seuraukset, 3436
    2007-2012, Mielikäinen Kari
Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot, 3266
    1999-2003, Packalen Tuula, JO
Suometsien kasvu ja tuotos, 3032
    1992-1999, Penttilä Timo, RO
Suometsien kasvu- ja kasvatusmallit, 3265
    1999-2003, Hökkä Hannu, RO
Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile., 7187
    2005-2007, Hökkä Hannu, RO
Suometsien puuntuotantoketjut, 3487
    2008-2011, Penttilä Timo, VA
Suometsätalous -tutkimusohjelman koordinointi, 3449
    2007-2011, Penttilä Timo, PA
Suontutkimuksen pysyvät kenttäkokeet ja aineistotietokannat, 3267
    1999-2003, Heinonen Riitta
Taimikon syntymisen ja alkukehityksen mallittaminen, 3451
    2007-2011, Miina Jari, JO
Taimikonhoidon kehittäminen, 3443
    2007-2009, Saksa Timo, SU
Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen, 3423
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen -esitutkimus, 3391
    2004-2005, Valkonen Sauli, VA
Tehostetut puunkasvatusmenetelmät, 7079
    2001, Kukkola Mikko, VA
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin, 3633
    2014-2018, Laiho Raija, PA
Turvemaiden ravinnetalous ja kestävä puuntuotanto, 3081
    1939-1997, Kaunisto Seppo
UV-säteily ja metsänrajan kasvit, 3228
    1998-2000, Sutinen Marja-Liisa, RO
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus, 3018
    1992-2025, Nikkanen Teijo, PU
Vesitalouden vaikutus puiden kasvuun ja kasvupaikkojen puuntuotoskykyyn Etelä-Suomen kangasmailla, 3332
    2002-2006, Karlsson Kristian, KA

Metsän uudistaminen


"Sproutstop" - vesakontorjuntaan jalostettu purppuranahakka, 3510
    2009-2014, Hantula Jarkko, VA
Eri-ikäisen metsikön kasvattaminen, 3030
    1990-2000, Valkonen Sauli, VA
Etelä-Suomen metsien uudistaminen -koordinointi, 3275
    2000-2002, Luoranen Jaana, SU
Hieskoivikoiden uudistaminen Pohjanmaan ojitusalueilla, 3247
    1999-2003, Tillman-Sutela Eila
Jalostetun viljelyaineiston vaikutus metsänuudistamisen tulokseen, 3235
    1998-2002, Velling Pirkko
Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset, 3475
    2007-2011, Kubin Eero, MU
Kasvinsuojeluaineiden tarkastus, 3046
    1976-2025, Poteri Marja, SU
Koivun sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon, 3440
    2007-2012, Rousi Matti, VA
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto, 3552
    2012-2016, Saarinen Veli-Matti, SU
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen, 3554
    2012-2016, Riikonen Johanna, SU
Kotimaisten havu- ja lehtipuiden taimettuminen ja kasvu erityyppisillä moreenimailla Pohjois-Suomessa, 3199
    1997-1999, Sutinen Marja-Liisa, RO
Kuusikoiden uudistaminen ja kasvillisuuden monimuotoisuus, 3376
    2003-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Kylvön ja maanmuokkauksen kehittäminen, 3237
    1998-2003, Kinnunen Kaarlo
Luontaisen taimettumisen ekologiset perusteet ja ennustettavuus, 3233
    1998-2003, Saarinen Markku, PA
Metsikön käsittelyn perusteita koskeva kokoomateos tutkimustuloksista, 3191
    1997-2001, Mattila Eero
Metsäbiomassan korjuu taimikon käsittelyyn ja kehitykseen vaikuttavana tekijänä, 3496
    2008-2011, Saksa Timo, SU
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto, 3553
    2012-2016, Helenius Pekka, SU
Metsämaan luokitus metsätalouden tarpeisiin Pohjois-Suomessa, 3141
    1994-1998, Mäkitalo Kari, RO
Metsän luontainen uudistaminen, 3023
    1972-1994, Valtanen Jukka
Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista, 3551
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsän uudistaminen ja metsittäminen turvemailla, 3387
    2004-2007, Saarinen Markku, PA
Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3433
    2006-2011, Rantala Juho
Metsänhoidon laadun hallinta, 3445
    2007-2011, Saksa Timo, SU
Metsänhoitotöiden koneellistaminen, 3447
    2007-2011, Rantala Juho
Metsänkasvatus suopohjilla: Ravinnetaloudelliset näkökohdat, 3195
    1997-1999, Kaunisto Seppo
Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa, 3482
    2007-2011, Hyppönen Mikko
Metsänuudistamisen ekologisiin prosesseihin perustuvat mallit uudistamistavan valintaperusteina, 3148
    1995-2001, Valkonen Sauli, VA
Metsänuudistamisen laadun hallinta yksityismetsissä, 3396
    2004-2006, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon, 3450
    2007-2011, Luoranen Jaana, SU
Metsänuudistamisen seurantamenetelmä ja uudistamistuloksen mittaaminen, 3256
    1999-2003, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka, 3322
    2001, Harstela Pertti
Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön, 3143
    1994-1996, Kubin Eero, MU
Metsänuudistamismenetelmien ekologiset perusteet, 3083
    1992-1993, Kubin Eero, MU
Metsänuudistamistoiminnan laadun seurantajärjestelmä, 3202
    1997-1998, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamistuloksen ja varhaiskehityksen mallittaminen, 3370
    2003-2006, Miina Jari, JO
Metsänviljely, 3024
    1992-1994, Kinnunen Kaarlo
Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla, 3194
    1997-2001, Karlsson Kristian, KA
Paakkutaimien kesäistutus, 3236
    1998, Smolander Heikki, SU
Paakkutaimien kesäistutus, 3257
    1999-2003, Luoranen Jaana, SU
Suometsien uudistaminen, 3484
    2008-2011, Saarinen Markku, PA
Suometsien uudistaminen - esitutkimus v. 2002, 3341
    2002, Saarinen Markku, PA
Suonpohjien ja suopeltojen metsitys, 3277
    2000-2003, Hytönen Jyrki, KA
Suonpohjien jälkikäyttö puuntuotantoon, 3084
    1979-1996, Kaunisto Seppo
Taimikon puulajikoostumuksen ja tiheyden vaikutus pohjaveden ravinnetasoon, 3313
    2001-2006, Kubin Eero, MU
Taimikon syntymisen ja alkukehityksen mallittaminen, 3451
    2007-2011, Miina Jari, JO
Taimikonhoitotutkimus, 7064
    2000, Saksa Timo, SU
Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 7073
    2001-2006, Piispanen Juha, MU
Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja logistiikka, 3335
    2002-2006, Harstela Pertti
Yli-ikäisten kuusikoiden käsittely, 7063
    2000, Mäkitalo Kari, RO

Metsäpolitiikka


Biodiversiteetti ja metsien käytön talous, 3215
    1997-2000, Tahvonen Olli
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2016) seuranta ja vaikutukset, 3523
    2009-2012, Koskela Terhi, VA
Euroopan metsät ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, 3527
    2009-2012, Kallio Maarit, VA
Ilmastopolitiikka metsäsektorilla, 3441
    2007-2011, Uusivuori Jussi, VA
Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla, 7011
    1998-2000, Pajuoja Heikki
Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi, 7362
    2009-2012, Leppänen Jussi, VA
Kehitys kohti kestävää ja kilpailukykyistä metsäsektoria siirtymätalousmaissa, 3460
    2007-2009, Karjalainen Timo
Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla, 3238
    1998-2002, Pajuoja Heikki
Länsi-Suomen Metsäalan yhteistoimintaverkosto, 7140
    2003-2005, Aro Lasse, PA
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -II, 3461
    2007-2010, Mery Mery Gerardo
Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö., 3175
    1996-1998, Palo Matti
Metsien julkishyödykkeiden tarjonnan ohjauskeinot, 3276
    2000-2004, Horne Paula
Metsien monimuotoisuutta edistävä päätöstuki, 3525
    2009-2012, Hujala Teppo, JO
Metsien suojelun paikallistaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset syrjäisellä maaseudulla, 7254
    2007-2008, Vatanen Eero
Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsäsektoriin muuttuvassa toimintaympäristössä, 3415
    2005-2009, Kallio Maarit, VA
Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous, arvottaminen ja elinkeinoedellytykset, 3472
    2007-2010, Ovaskainen Ville, VA
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsänomistajien päätöstilanteet ja moniarvoinen päätöksenteon tukeminen, 3521
    2009-2013, Kurttila Mikko, JO
Metsänomistajien uudistamismotiivit ja uudistamistavan valinta, 3255
    1999-2002, Karppinen Heimo, HE
Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen painopisteet -esitutkimus, 3427
    2006, Uusivuori Jussi, VA
Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana, 3309
    2001-2006, Hänninen Harri, VA
Metsäsektori ja maaseudun elinvoimaisuus, 3015
    1990-1995, Selby Ashley
Metsätalouden rakennemuutos ja puuhuolto, 3014
    1990-1993, Ovaskainen Ville, KT
Metsätalouden sosiaalinen kestävyys, 3214
    1997-2001, Hytönen Marjatta, HE
Metsävarojen käytön strateginen suunnittelu, 3244
    1999, Pesonen Mauno
Muuttuva Venäjä - metsä- ja talouspolitiikan sekä liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset Venäjällä ja Suomessa, 3504
    2008-2010, Karjalainen Timo
Perhemetsätalous ja metsäpolitiikka, 3458
    2007-2011, Karppinen Heimo, VA
Puuvarojen käyttö ja ympäristönsuojelu Suomessa ja ulkomailla, 3132
    1994-1997, Palo Matti
Puuvarojen käyttömahdollisuudet -tutkimusohjelman koordinointi, 3170
    1995-1997, Hänninen Harri, HE
Puuvarojen vajaakäyttö ja potentiaaliset hakkuumahdollisuudet, 3136
    1994-1998, Pesonen Mauno
Raakapuun tuonnin taloudelliset vaikutukset, 3320
    2001-2003, Ollonqvist Pekka
Suomalais-venäläinen metsäakatemia 2 - Laajennus ja pilotointi, 7540
    2012-2014, Leinonen Timo, JO
Suomen kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit 2000, 7036
    1999-2000, Parviainen Jari, JO
Suomen metsien käyttömahdollisuudet 1996 - 2025, 3131
    1994-1996, Siitonen Markku
Suomen metsäsektorin pitkän aikavälin strategiat, 3171
    1996-2000, Seppälä Risto
Taloudellis-ekologiset vuorovaikutukset metsävarojen kestävässä käytössä, 3318
    2001-2006, Tahvonen Olli
Viljelymetsien haasteet globaalistuvassa maailmassa - esitutkimus, 3345
    2002, Vanhanen Heidi
Yksityismetsien käyttö ja metsäpolitiikka, 3130
    1994-1996, Hänninen Harri, HE
Yksityismetsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot, 3416
    2005-2009, Naskali Arto, RO
Yksityismetsätalouden seurantajärjestelmä, 3184
    1997-2000, Ripatti Pekka

Metsäsektorin pienyritykset ja työvoima


Aines- ja energiapuun korjuuteknologia ja logistiikka, 3426
    2006-2010, Asikainen Antti, JO
Alueellisen keskittymisen vaikutukset metsä- ja puualan pk-yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen, 3315
    2001-2003, Selby Ashley
Elinvoimainen puuverstas, 7348
    2009-2012, Uusitalo Jori, PA
Lisää työtä metsäyrittäjyydellä, 7194
    2005-2008, Uusitalo Jori, PA
Länsi-Suomen Metsäalan yhteistoimintaverkosto, 7140
    2003-2005, Aro Lasse, PA
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä, 3624
    2014-2017, Riala Maria, VA
Mekaanisen metsäteollisuuden PK-yritysten verkostoituminen, 3156
    1995-1996, Vanhanen Heidi
Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous, arvottaminen ja elinkeinoedellytykset, 3472
    2007-2010, Ovaskainen Ville, VA
Metsä- ja puualan PK-sektorin menestystekijät ja kehitysnäkymät EU-Suomessa, 3172
    1996-1997, Selby Ashley
Metsä- ja puualan pk-sektorin menestystekijät, 3239
    1998-2000, Selby Ashley
Metsän käyttöä tehostavien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen metsänomistajien, yrittäjien ja yhteiskunnan hyödyksi, 3471
    2007-2012, Mielikäinen Kari
Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3433
    2006-2011, Rantala Juho
Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus ja uudet liiketoimintamallit, 3488
    2008-2011, Juntunen Marja-Liisa, SU
Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen, 7353
    2009-2011, Rantala Juho
Metsäsektori ja maaseudun elinvoimaisuus, 3015
    1990-1995, Selby Ashley
Metsäsektorin muutosten välittömät ja välilliset vaikutukset kansantalouteen, 3155
    1995-1998, Toropainen Mikko
Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö, 3316
    2001-2006, Rummukainen Arto, VA
Puunhankinnan organisointitapojen vertailu, 3125
    1993-1997, Mäkinen Pekka
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen, 3454
    2007-2010, Rummukainen Arto, VA
Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, 3398
    2004-2009, Ollonqvist Pekka
Puuteollisuusyrityksen muutosjohtaminen, yritysverkostot sekä yrittäjyysmetsätalouden resurssien käytön alueellisessa ja paikallisessa tehostamisessa, 3367
    2003, Ollonqvist Pekka
Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus, 3420
    2005-2009, Selby Ashley
Taimikonhoidon kehittäminen, 3443
    2007-2009, Saksa Timo, SU
Varustelun ja lisälaitteiden mahdollisuudet metsäkoneiden käytön tehostamisessa, 3500
    2008-2010, Siren Matti, VA
Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa, 3446
    2007-2009, Rantala Juho

Metsäsuunnittelu


Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi, 7192
    2005-2008, Rantala Juho
Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuunnittelussa, 3369
    2003-2007, Leskinen Pekka
Korkearesoluutioisten kaukokartoitusmateriaalien ja reaaliaikaisten toimintojärjestelmien kustannustehokas yhdistäminen toimenpidesuunnittelussa, 3526
    2009-2011, Hyvönen Pekka, JO
Käyttöpuun ja sen jakauman kuvaus tulevia hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa, 7022
    1999-2000, Packalen Tuula, JO
METLAn tutkimusalueiden käytön tiedonhallinta ja suunnittelusysteemi, 3039
    1991-1994, Juvakka Markku
Maan käytön rajoitusten tunnistamien metsien käytössä, 7492
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Mallit, suunnittelu ja päätöstuki metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa, 3292
    2000-2004, Pykäläinen Jouni
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu - maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen, 3632
    2014-2018, Packalen Tuula, JO
Metsien monimuotoisuuden suojelu monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa, 3419
    2005-2009, Kurttila Mikko, JO
Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla, 3430
    2006-2007, Hynynen Jari, VA
Metsien monimuotoisuutta edistävä päätöstuki, 3525
    2009-2012, Hujala Teppo, JO
Metsien suojelun vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin ja paikallistalouteen, 3417
    2005-2009, Kärkkäinen Leena
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA), 7547
    2013-2015, Packalen Tuula, JO
Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi, 3452
    2007-2011, Hynynen Jari, VA
Metsikön käsittelyn optimointimalli metsäasiantuntijalle, 3106
    1992-1994, Valsta Lauri
Metsä- ja puutalouden kilpailukyky, 3337
    2002-2006, Penttinen Markku
Metsänomistajan liiketaloudellinen päätöksenteko, 3189
    1997-2001, Penttinen Markku
Metsänomistajien päätöstilanteet ja moniarvoinen päätöksenteon tukeminen, 3521
    2009-2013, Kurttila Mikko, JO
Metsäsimulaattori, 3284
    2000-2006, Siitonen Markku
Metsätalouden mallintaminen ja analyysit, 3002
    1985-2025, Salminen Olli, VA
Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman koordinointi, 3270
    1999-2006, Packalen Tuula, JO
Monitavoitteisen metsänsuunnittelun menetelmät, mallit ja tavoitteet, 3163
    1995-2000, Kangas Jyrki
Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä, 3286
    2000-2004, Löfström Irja, VA
Poronhoito ja muuttuva ympäristö, 3362
    2002-2006, Helle Timo
Puuston kasvun alueellisuus, 3029
    1991-1996, Gustavsen Hans
Puuston kehityksen ennustaminen, 3027
    1990-1994, Hynynen Jari, VA
Puuston kehityksen ennustaminen, 3154
    1995-1999, Hynynen Jari, VA
Puuvarojen vajaakäyttö ja potentiaaliset hakkuumahdollisuudet, 3136
    1994-1998, Pesonen Mauno
Puuvarojen vajaakäytön vaikutus metsätuhoriskeihin ja hyönteislajiston monimuotoisuuteen, 3133
    1994, Annila Erkki
Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön kasvatusvaihtoehtojen arviointiin, 3282
    2000-2006, Hynynen Jari, VA
Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä, 3285
    2000-2003, Lappi Juha, SU
Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot, 3266
    1999-2003, Packalen Tuula, JO
Suunnittelu metsää omistavassa yrityksessä, 3008
    1982-1994, Hämäläinen Jouko

Metsätalouden kannattavuus


Arvopuun kasvatus ja hankinta Keski-Suomessa, 7248
    2007-2008, Malinen Jukka
Biodiversiteetti ja metsien käytön talous, 3215
    1997-2000, Tahvonen Olli
IT-teknologia metsäpalvelussa, 7215
    2006-2007, Harstela Pertti
Ilmastopolitiikka metsäsektorilla, 3441
    2007-2011, Uusivuori Jussi, VA
Kasvatusmetsien integroidun aines- ja energiapuun korjuun puuntuotannolliset vaikutukset ja kannattavuus, 3473
    2007-2011, Nurmi Juha, KA
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Kiinteistöarvioinnin kehittäminen, 3326
    2001, Hannelius Simo
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto, 3552
    2012-2016, Saarinen Veli-Matti, SU
Kustannustehokas metsän ennallistaminen, 3418
    2005-2009, Ollonqvist Pekka
Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla, 3430
    2006-2007, Hynynen Jari, VA
Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi, 3452
    2007-2011, Hynynen Jari, VA
Metsä- ja puutalouden kilpailukyky, 3337
    2002-2006, Penttinen Markku
Metsäinvestointien julkisen tuen tuloksellisuus, 3185
    1997-2002, Aarnio Jukka
Metsäinvestointien kannattavuus, 3007
    1990-1994, Aarnio Jukka
Metsäkiinteistön arviointimenetelmät ja niiden soveltaminen, 3176
    1996-1999, Hannelius Simo
Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3433
    2006-2011, Rantala Juho
Metsänhoitotöiden koneellistaminen, 3447
    2007-2011, Rantala Juho
Metsänkasvatuksen päätöksenteko, 3187
    1997-2000, Jämsä Jari
Metsänomistajan liiketaloudellinen päätöksenteko, 3189
    1997-2001, Penttinen Markku
Metsätalouden kannattavuus, 3009
    1989-1995, Penttinen Markku
Metsätalouden kannattavuus ja puuntuotannon taloudellinen optimointi, 3456
    2007-2010, Tahvonen Olli
Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman koordinointi, 3270
    1999-2006, Packalen Tuula, JO
Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravinnedynamiikka, 3386
    2004-2008, Pietiläinen Pekka
P-Pohjanmaan metsätalouden kannattavuus, 7119
    2002-2005, Ahtikoski Anssi, MU
Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden kannattavuus, 7118
    2002-2005, Ahtikoski Anssi, MU
Poiminta- ja pienaukkohakkuun käytön mahdollisuudet sekä vaikutukset puuntuotantoon ja metsikön kasvatuksen kannattavuuteen, 3507
    2008-2011, Valkonen Sauli, VA
Puuvarojen käyttöasteen ja metsänparannuksen vähentymisen vaikutukset Pohjanmaalla, 3142
    1994-1998, Piiroinen Marja-Leena
Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot, 3266
    1999-2003, Packalen Tuula, JO
Suometsien hoidon organisointimallit, 3444
    2007-2011, Uusitalo Jori, PA
Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile., 7187
    2005-2007, Hökkä Hannu, RO
Suometsätalous -tutkimusohjelman koordinointi, 3449
    2007-2011, Penttilä Timo, PA
Suunnittelu metsää omistavassa yrityksessä, 3008
    1982-1994, Hämäläinen Jouko
Taimikonhoidon kehittäminen, 3443
    2007-2009, Saksa Timo, SU

Metsätalouden ympäristövaikutukset


Bio- ja mineraaliöljyjen ympäristö- ja terveysvaikutukset puunkorjuutyössä, 3173
    1996-2000, Lauhanen Risto
DGT-(Diffusive gradients in thin films) menetelmien soveltaminen määritettäessä ravinteiden ja raskasmetallien biosaatavuutta maaperässä, 3515
    2009-2011, Nieminen Tiina, VA
Foremms, 821801
    2000-2002, Alm Jukka, JO
Hirvieläinten vaikutus metsän käyttöön ja tuhojen torjunta, 3250
    1999-2004, Heikkilä Risto
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvillisuusmuutoksen spatiaalinen mallitus, 3227
    1998-2003, Nikula Ari, RO
Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset, 3475
    2007-2011, Kubin Eero, MU
Kasvihuonekaasujen (CH4 ja N2O) päästöt metsätalouden ravinnevalumien suojavyöhykkeissä, 3378
    2003-2007, Alm Jukka, JO
Kunnostusojituksen ja suometsien lannoituksen vaikutukset vesi- ja ravinnevirtoihin, 3217
    1997-2000, Ahti Erkki
Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja vesiensuojelu, 3319
    2001-2007, Vuollekoski Martti, VA
Metsänhakkuiden vaikutus elohopean ja muiden raskasmetallien huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla -esitutkimus, 3412
    2005-2006, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön, 3143
    1994-1996, Kubin Eero, MU
Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön, 3218
    1997-2000, Kubin Eero, MU
Metsätalouden vesistökuormituksen ennustaminen ja torjunta: FEMMA-laskentatyökalun kehittäminen, 3506
    2008-2012, Finér Leena, JO
Metsätalouden vesistövaikutukset, 3087
    1990-1996, Ahti Erkki
Metsätalouden ympäristökuormitus - tutkimusohjelman koordinointi, 3182
    1996-2001, Ahti Erkki
Metsätaloustoimenpiteiden vaikutus metsäekosysteemin ainevirtoihin(VIRTA), 3383
    2004-2007, Piirainen Sirpa, JO
Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän hakkuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä, 7081
    2001-2011, Tolvanen Anne, MU
Puunkorjuun maasto- ja puustovaurioiden ja niiden kustannusten ennustaminen, 3149
    1995-1999, Ala-Ilomäki Jari, VA
Puuston ravinnetalouden hoito turvemailla, 3264
    1999-2003, Moilanen Mikko, MU
Soiden ja kangasmaiden ainetaseet ja ilmaston muutos, 3069
    1990-1997, Karsisto Marjut
Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset ja vesiensuojelu (SUO-HYDRO), 3485
    2008-2011, Nieminen Mika, VA
Suometsien uudistaminen - esitutkimus v. 2002, 3341
    2002, Saarinen Markku, PA
Turvemaan ravinnevarat erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa, 3263
    1999-2003, Alm Jukka, JO
Turvemaiden jatkolannoitustutkimukset, 7108
    2002-2003, Moilanen Mikko, PA
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin, 3633
    2014-2018, Laiho Raija, PA
Turvemaiden tuhkalannoituksen huuhtoutumisriskit, 3374
    2003-2007, Piirainen Sirpa, JO
Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 7073
    2001-2006, Piispanen Juha, MU

Metsäteollisuus ja sen tuotteet


Bioenergia- ja metsäteollisuustuotteidenmarkkinat: kansainvälinen toimintaympäristö ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (lyhenne: Metsäbiotalous), 3495
    2008-2011, Hetemäki Lauri, VA
Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori, 3308
    2001, Hetemäki Lauri, HE
Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori (ITFO), 3339
    2002-2006, Hetemäki Lauri, VA
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3381
    2004-2005, Toppinen Anne
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3424
    2006-2009, Viitanen Jari, JO
Lehtikuusi puusepänteollisuuden raaka-aineena, 7005
    1998-2001, Verkasalo Erkki, JO
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä, 3624
    2014-2017, Riala Maria, VA
Mekaanisen puunjalostuksen uudet jatkojalosteet, 3355
    2002-2006, Heräjärvi Henrik, JO
Metsien käyttö ja ympäristö, 3013
    1991-1995, Hetemäki Lauri, HE
Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsäsektoriin muuttuvassa toimintaympäristössä, 3415
    2005-2009, Kallio Maarit, VA
Metsäsektorin muutosten välittömät ja välilliset vaikutukset kansantalouteen, 3155
    1995-1998, Toropainen Mikko
Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU), 3174
    1996-2001, Hänninen Riitta, HE
Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU), 3338
    2002-2004, Hänninen Riitta, VA
Metsäsektorin suhdannedynamiikka, 3011
    1992-1996, Kuuluvainen Jari
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3360
    2002-2004, Hänninen Riitta, VA
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3414
    2005-2008, Sevola Yrjö
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3520
    2009-2012, Sevola Yrjö
Metsäteollisuuden markkinat ja markkinointi, 3010
    1987-1996, Valtonen Kari
Metsäteollisuustuotteiden ekokilpailukyky ja markkinointi, 3288
    2000-2002, Valtonen Kari
Metsäteollisuustuotteiden ekologinen markkinointi, 3188
    1997-1999, Valtonen Kari
Metsäteollisuustuotteiden kysynnän lyhyen aikavälin ennustaminen, 7021
    1999-2000, Hetemäki Lauri, HE
Pienpuun tutkimus- ja tuotekehitysverkosto - esiselvitys, 7029
    1999-2000, Boren Hannu
Puun kilpailuetujen hyödyntäminen puutuotteidemme markkinoilla, 3356
    2002-2007, Enroth Raija-Riitta
Puun käyttö etanolin ja kemikaalien tuotannossa, 3480
    2007-2011, Kitunen Veikko, VA
Puurakentamisen yhteistyöverkostot, innovaatiotoiminta ja uudet tuote-ja palvelukonseptit, 3502
    2008-2011, Rimmler Thomas, JO
Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, 3398
    2004-2009, Ollonqvist Pekka
Puusta rakentamisen kilpailukyky, mahdollisuudet ja keinot, 3157
    1995-1996, Enroth Raija-Riitta
Puutaseskenaariot, 3573
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Suomalais-venäläinen metsäakatemia 2 - Laajennus ja pilotointi, 7540
    2012-2014, Leinonen Timo, JO
Suomen metsäsektorin pitkän aikavälin strategiat, 3171
    1996-2000, Seppälä Risto
Uudet puutuoteratkaisut ja niiden kilpailukyky, 3499
    2008-2010, Heräjärvi Henrik, JO

Metsätilastot


Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö., 3175
    1996-1998, Palo Matti
Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus, 3421
    2006, Hannelius Simo
Metsätilastollinen tietopalvelu, 3006
    1963-2025, Aarne Martti, VA
Suomen metsäsektorin informaatiojärjestelmän kehitys: Vaihe 2, 800602
    1999-2000, Aarne Martti, HE

Puukauppa


Idän Metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu, 7106
    2002-2005, Karjalainen Timo
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3381
    2004-2005, Toppinen Anne
Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan, 3424
    2006-2009, Viitanen Jari, JO
Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsäsektoriin muuttuvassa toimintaympäristössä, 3415
    2005-2009, Kallio Maarit, VA
Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU), 3174
    1996-2001, Hänninen Riitta, HE
Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU), 3338
    2002-2004, Hänninen Riitta, VA
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3360
    2002-2004, Hänninen Riitta, VA
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3414
    2005-2008, Sevola Yrjö
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3520
    2009-2012, Sevola Yrjö
Puunhankinnan organisointitapojen vertailu, 3125
    1993-1997, Mäkinen Pekka
Puuraaka-aineen mittaus, laadutus ja arvon määritys puukaupan ja puunhankinnan tukena, 3503
    2008-2012, Verkasalo Erkki, JO
Raakapuun paikallismarkkinoiden toiminta, 3012
    1991-1993, Ollonqvist Pekka
Yksityismetsien käyttö ja metsäpolitiikka, 3130
    1994-1996, Hänninen Harri, HE
Yksityismetsätalouden seurantajärjestelmä, 3184
    1997-2000, Ripatti Pekka

Puun jalostus- ja energiakäyttö


Bioenergia- ja metsäteollisuustuotteidenmarkkinat: kansainvälinen toimintaympäristö ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (lyhenne: Metsäbiotalous), 3495
    2008-2011, Hetemäki Lauri, VA
Biohajoavien öljyjen aiheuttamat ongelmat metsäkoneissa ja luonnossa, 3321
    2001-2003, Kinnunen Kaarlo
Ekologisesti ja sosioekonomisesti kestävän puuenergian tuotannon ja käytön kehittäminen yksityismetsätaloudessa, 832801
    2001-2005, Asikainen Antti, JO
Energiapuun kertymä ja biomassatase, 3137
    1994-1997, Hakkila Pentti
Energiapuun korjuu metsätaloudessa, 3245
    1999, Nurmi Juha, KA
Energiapuuvarat ja lämpölaitosten potentiaaliset sijaintipaikat Pohjois-Savossa, 8136
    1998, Pesonen Mauno
Hakkuutähteen talteenotto osana metsätaloutta, 3291
    2000-2006, Nurmi Juha, KA
Harvennusmännyn hankinnan ja sahauksen kehittäminen, 7054
    2000-2003, Verkasalo Erkki, JO
Kuitupuun laatuvaihtelu ja lajitteluperusteet, 3229
    1998-2001, Saranpää Pekka, VA
Metsähakkeen ja pilkkeiden asiakaslähtöinen verkkokauppa ja logistiikka, 7122
    2002-2004, Sikanen Lauri, JO
Metsänkasvatus ja harvennusvaihtoehdot, 3127
    1993-1994, Mielikäinen Kari
Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen painopisteet -esitutkimus, 3427
    2006, Uusivuori Jussi, VA
Ojitettujen turvemaiden puutavaran laatu ja arvo tuotelähtöisessä metsäteollisuudessa, 3258
    1999-2003, Verkasalo Erkki, JO
Polttopuukauppa, 3167
    1995-1997, Salakari Martti
Puun jalostusketjujen arvonmuodostus ja niiden optimointi (Woodvalue), 7298
    2008-2011, Uusitalo Jori, PA
Puun kilpailuetujen hyödyntäminen puutuotteidemme markkinoilla, 3356
    2002-2007, Enroth Raija-Riitta
Puun käyttö etanolin ja kemikaalien tuotannossa, 3480
    2007-2011, Kitunen Veikko, VA
Puun käytön laaja-alaistaminen, 7037
    1999, Verkasalo Erkki, JO
Puutaseskenaariot, 3573
    2012-2014, Packalen Tuula, JO
Puuvarojen käyttömahdollisuudet -tutkimusohjelman koordinointi, 3170
    1995-1997, Hänninen Harri, HE
Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia - Finnish Business Opportunities, 7205
    2005-2007, Karjalainen Timo

Puunkorjuu ja kaukokuljetus


Aines- ja energiapuun korjuuteknologia ja logistiikka, 3426
    2006-2010, Asikainen Antti, JO
Hakkuun koneellistuminen muuttuvassa metsätaloudessa, 3035
    1992-1995, Hakkila Pentti
Kasvatusmetsien integroidun aines- ja energiapuun korjuun puuntuotannolliset vaikutukset ja kannattavuus, 3473
    2007-2011, Nurmi Juha, KA
Korjuumenetelmien vertailu - vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen, 8508
    2006-2008, Karvinen Sari, JO
Kuitupuun laatuvaihtelu ja lajitteluperusteet, 3229
    1998-2001, Saranpää Pekka, VA
Metsäisten turvemaiden kulkukelpoisuus, 3259
    1999-2002, Ala-Ilomäki Jari, VA
Metsäkoneiden maastoliikkuvuus, 3034
    1992-1994, Ala-Ilomäki Jari, VA
Muuttuvan ilmaston vaikutus rauduskoivun kasvuun ja puuaineen ominaisuuksiin, 3465
    2007-2011, Saranpää Pekka, VA
Peltojen metsitys EU -Suomessa, 3180
    1996-2000, Hytönen Jyrki, KA
Pienmetsäkoneitten kehittely, 3219
    1997-2001, Takalo Sauli
Puu-ohjelman koordinaatiohanke, 3498
    2008-2014, Heräjärvi Henrik, JO
Puunhankinnan ja palvelujen kilpailuedellytykset, 3223
    1998-2000, Mäkinen Pekka
Puunhankinnan logistiset toimintamallit ja sovellukset, 3331
    2002-2004, Asikainen Antti, JO
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen, 3454
    2007-2010, Rummukainen Arto, VA
Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä - painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet, 7337
    2008-2012, Karjalainen Timo
Puunkorjuun maasto- ja puustovaurioiden ja niiden kustannusten ennustaminen, 3149
    1995-1999, Ala-Ilomäki Jari, VA
Puunkorjuun vaikutus metsikön tilaan, 3033
    1992-1994, Siren Matti, VA
Puunkorjuuteknologia ja puunhankinta Suomessa ja EU:ssa -esitutkimus, 3403
    2005, Asikainen Antti, JO
Puutavaran kuljetusyritysten kannattavuus, 3036
    1990-1993, Mäkinen Pekka
Suometsien käsittelyn ja puunkorjuun uudet ratkaisut, 3448
    2007-2011, Uusitalo Jori, PA
Suometsien teknis-taloudellinen kertymäpotentiaali ja puunkorjuun kustannukset, 7250
    2007-2008, Uusitalo Jori, PA
Turvemaiden puunkorjuun kehittäminen, 3260
    1999-2003, Siren Matti, VA
Uudet logistiset ratkaisut teollisuuden puunhankinnan turvaamiseksi, 3513
    2009-2013, Väätäinen Kari, JO
Varustelun ja lisälaitteiden mahdollisuudet metsäkoneiden käytön tehostamisessa, 3500
    2008-2010, Siren Matti, VA
Yksioteharvesterilla korjatun puutavaran laatu, 3358
    2002-2004, Asikainen Antti, JO

Puuntutkimus ja puutavaran mittaus


Harvennusmännyn hankinnan ja sahauksen kehittäminen, 7054
    2000-2003, Verkasalo Erkki, JO
Koivun kasvun ja laadun ennustaminen, 3226
    1998-2002, Niemistö Pentti, PA
Kuitupuun laatuvaihtelu ja lajitteluperusteet, 3229
    1998-2001, Saranpää Pekka, VA
Lehtipuun käytön monipuolistaminen, 3353
    2002-2007, Heräjärvi Henrik, JO
Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa loppukäyttökohteissa, 3357
    2002-2007, Wall Tapio, JO
Luonnontuoteteollisuuden raaka-aineet mikrobitorjunnassa (LUMI), 7246
    2007, Varmola Martti, RO
Mekaanisen puunjalostuksen uudet jatkojalosteet, 3355
    2002-2006, Heräjärvi Henrik, JO
Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus, 3455
    2007-2012, Lindblad Jari, JO
Metsänkasvatuksen intensiteetin vaikutus puuaineen ominaisuuksiin ja laatuun, 3211
    1997-2001, Saranpää Pekka, VA
Muuttuva metsänkäsittely ja puuntuotanto. Esitutkimus., 3251
    1999, Hynynen Jari, VA
Männyn ja kuusen raaka-ainepotentiaalit, niiden ominaisuudet, soveltuvuus ja kilpailukyky puutuoteteollisuudessa, 3501
    2008-2013, Verkasalo Erkki, JO
Männyn laatutekijät puutuoteteollisuudessa, 3354
    2002-2007, Verkasalo Erkki, JO
Pohjois-Suomen metsän uudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, 3249
    1999-2006, Hallikainen Ville, RO
Puiden laatukasvatus, 3037
    1992-1994, Uusvaara Olli
Puu-ohjelman koordinaatiohanke, 3498
    2008-2014, Heräjärvi Henrik, JO
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa - tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät, 3614
    2014-2018, Verkasalo Erkki, JO
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin, 3616
    2014-2018, Harju Anni, PU
Puun rakenne ja ominaisuudet, 3038
    1992-1994, Saranpää Pekka, VA
Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman koordinointi ja ekstensio, 3352
    2002-2007, Verkasalo Erkki, JO
Puuraaka-aine eri tavoin hoidetuissa metsiköissä: ominaisuudet, mittaus ja mallinnus, 3453
    2007-2011, Saranpää Pekka, VA
Puuraaka-aineen laatu, mittaus ja hankinnan organisointi erikoistuvassa puunkäytössä, 3192
    1997-2001, Verkasalo Erkki, JO
Puuraaka-aineen mittaus, laadutus ja arvon määritys puukaupan ja puunhankinnan tukena, 3503
    2008-2012, Verkasalo Erkki, JO
Puuraaka-aineen ominaisuudet, laatu ja mittaus ja metsänkasvatuksen intensiteetti, 3145
    1995-1996, Saranpää Pekka, VA
Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta metsänjalostuksen ja -kasvatuksen keinoin, 3363
    2002-2006, Saranpää Pekka, VA
Puutavaran mittaus, 3021
    -1996, Verkasalo Erkki, VA
Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet menetelmät, 3359
    2002-2007, Lindblad Jari, JO
Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät, 3364
    2002-2025, Lindblad Jari, JO
Suomalaisten puulajien luontainen käyttökelpoisuus rakentamisessa, jatkotutkimus, 3220
    1997-2002, Venäläinen Martti, PU
Sään- ja lahonkestävän puutavaran ympäristösuorituskyky, 3512
    2009-2013, Venäläinen Martti, PU
Uudet puutuoteratkaisut ja niiden kilpailukyky, 3499
    2008-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Yksioteharvesterilla korjatun puutavaran laatu, 3358
    2002-2004, Asikainen Antti, JO

Taimituotanto


Kasvinsuojeluaineiden tarkastus, 3046
    1976-2025, Poteri Marja, SU
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen, 3554
    2012-2016, Riikonen Johanna, SU
Metsänuudistamisen teknis-taloudellinen toimintaympäristö ja logistiikka, 3322
    2001, Harstela Pertti
Metsäpuiden kasvullinen lisäys, 3537
    2010-2016, Aronen Tuija, PU
Paakkutaimien kesäistutus, 3257
    1999-2003, Luoranen Jaana, SU
Taimienkasvatusmenetelmät ja taimitarhahygienia, 3147
    1995-1999, Smolander Heikki, SU
Taimituotannon biologiset perusteet ja tekninen kehittäminen, 3022
    1992-1994, Smolander Heikki, SU
Taimituotanto- ja istutusketju, 3296
    2000-2006, Smolander Heikki, SU

Tietojärjestelmät


Euroopan metsätietopalvelun kehittäminen (NEFIS), 800603
    2003-2005, Saarikko Jarmo, ES
Koetoiminnan kehittäminen ja tukipalvelu, 3019
    1992-2000, Isomäki Antti
Korkearesoluutioisten kaukokartoitusmateriaalien ja reaaliaikaisten toimintojärjestelmien kustannustehokas yhdistäminen toimenpidesuunnittelussa, 3526
    2009-2011, Hyvönen Pekka, JO
Käyttöpuun ja sen jakauman kuvaus tulevia hakkuumahdollisuuksia arvioitaessa, 7022
    1999-2000, Packalen Tuula, JO
LIGNUM-malli ja sen sovellukset, 3342
    2002-2007, Sievänen Risto, VA
METLAn tutkimusalueiden käytön tiedonhallinta ja suunnittelusysteemi, 3039
    1991-1994, Juvakka Markku
Mallien kehittäminen ja alueelliset laskelmat, 7114
    2002-2006, Alm Jukka, JO
Metsänkasvatuksen päätöksenteko, 3187
    1997-2000, Jämsä Jari
Metsäntutkimuslaitoksen METINFO-järjestelmän ylläpito- ja kehityshanke, 3224
    1998-1999, Mikkola Eero, HE
Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus, 3421
    2006, Hannelius Simo
Metsätalouden mallintaminen ja analyysit, 3002
    1985-2025, Salminen Olli, VA
Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman koordinointi, 3270
    1999-2006, Packalen Tuula, JO
Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön kasvatusvaihtoehtojen arviointiin, 3282
    2000-2006, Hynynen Jari, VA

Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tutkimustietokannasta 07.11.2015
Palaute