Metsä, puu, tulevaisuus

Kai Sipilä, Professori, VTT
Antti Asikainen, Professori, Metla
11.4.2014

ForestEnergy2020-tutkimusohjelma hakee ratkaisuja bioenergian käytön kasvulle

Globaaleilla energiamarkkinoilla on liuskekaasun ja taloustaantuman vuoksi siirrytty edullisen fossiilisen energian aikakauteen, jonka arvioidaan kestävän useita vuosia. Maakaasun hinta on laskenut, ja kivihiilestä on tullut edullinen voimalaitospolttoaine. Tämä on vaikuttanut EU:n ja erityisesti Suomen energiamarkkinoihin. Jotta Suomen uusiutuvan energian strategian tavoitteet eivät karkaisi käsistä, tulee kehitystyöllä parantaa puuperäisten polttoaineiden kilpailukykyä. Hyviä kehityshankkeita syntyy jatkuvasti, lisäksi kasvaneet hakkuut ja metsäteollisuuden tuotantotason nousu tuovat lisää sivutuotebiomassaa energiantuotantoon.

Investoinnit puuta käyttävään energiantuotantoon ovat kysyntää kasvattava tekijä. Useita sähköä ja lämpöä tuottavia CHP-laitoksia on käynnistynyt vuonna 2013. Tämä on lisännyt puun käyttökapasiteettia energiantuotannossa arviolta 1,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kun tähän määrään lisätään ensimmäiset biopolttonesteitä tuottavat laitokset, nousee kysyntäpotentiaali likimain kahdella miljoonalla kuutiometrillä vuodessa raakapuuksi laskettuna.

Kivihiili kuitenkin leikkaa kokonaiskysynnän kasvua kuluvana vuonna ja lähivuosinakin lähinnä suurissa CHP-laitoksissa. Viime vuonna arviolta 1–2 miljoonaa puukuutiometriä korvautui sähkön- ja lämmöntuotannossa kivihiilellä.

Biopohjaiset tuotteet saavat jalansijaa

Öljy on edelleen Suomelle tärkein fossiilinen polttoaine – sillä tuotetaan neljännes maamme primäärienergiasta. Öljy on myös kallein voimalaitospolttoaine, lisäksi liikennepolttoaineet ovat hinnaltaan aivan eri luokassa kuin esimerkiksi nykyinen kivihiili. Tämä asia on osin unohtunut nyt käydyssä energiakeskustelussa.

Suuria määriä korkean jalostusasteen ja korkean hinnan öljytuotteita voidaan korvata biopohjaisilla tuotteilla parantamalla niiden kilpailukykyä. Tästä on jo vahvoja konkreettisia esimerkkejä. Raskasta polttoöljyä korvaavan pyrolyysiöljyn tuotantolaitos vihittiin käyttöön Joensuussa marraskuun 2013 lopussa. Tänä vuonna käynnistyy dieselin tuotanto mäntyöljystä osana sellutehtaan toimintaa. Viimeisin uutinen tuli Enocelliltä, jossa raskas polttoöljy korvataan kuivatun sahanpurun pölypoltolla. Kotkassa Sunilan tehtaalla ns. meesauunipolttoainetta korvataan mustalipeästä jalostetulla ligniinillä.

Naapurimaassamme Ruotsissa energiapolitiikan strategiseksi tavoitteeksi on nostettu fossiilivapaa liikenne vuoteen 2030 mennessä. Vastaavia tavoitteita on asetettu myös Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakunnassa. Toisaalta pääosa EU:n NER300 bioenergiahankkeista (New Entrant's Reserve -rahoitusohjelma innovatiivisiin vähähiilisiin teknologioihin) on siirtymässä kauemmas tulevaisuuteen, osin kansallisten ja EU-tason ohjaustoimenpiteiden epävarmuuksien vuoksi. Mikäli EU-komission ehdotus vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiksi hyväksyttäisiin, nostaisi se voimakkaasti ei-päästökaupan sektorin bioenergian kysyntää ja kiihdyttäisi uusien tekniikoiden ja ratkaisujen markkinoita.

Metsähakkeen kilpailukykyä voidaan parantaa monin tavoin

Vaikka tie Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi näyttää juuri nyt kivikkoiselta, voidaan silti tehdä paljon työtä metsähakkeen kilpailukyvyn parantamiseksi. Raskaisiin tukiin meillä ei ole varaa, eikä niiden käyttö olisi järkevääkään.

Useissa ForestEnergy2020-ohjelman hankkeissa on havaittu polttoaineen laadun parantamisella olevan keskeinen rooli kilpailukyvyn nostamiselle. Biomassan kosteuden ennuste varastomuodostelmissa on tärkeä lähtötieto haketusajankohdan valinnalle. Erityisesti hakkuutähteen sisältämästä energiasta menetetään nyt aivan liian paljon kuiva-ainetappioina, jotka syntyvät biomassan kompostoituessa tien varsilla. Myös biomassavarastojen suuret pääomakustannukset ovat herättäneet kysymyksiä siitä, voitaisiinko bioenergiaketjun nopeutta kasvattaa ja varastoinnin kustannuksia alentaa. Lisäksi kantomurskeen laatua voidaan nostaa oleellisesti seulomalla. Näihin teemoihin liittyviä tutkimustuloksia on koottu tähän uutiskirjeeseen.

ForestEnergy2020-ohjelman tuloksia esitellään kansainväliselle yleisölle muun muassa Forest Bioenergy 2014 -konferenssissa syyskuussa Helsingissä, World Bioenergy -konferenssissa kesäkuussa Jönköpingissä sekä EU 22th Bioenergy -konferenssissa Hampurissa. Perinteinen kotimaiselle asiantuntijajoukolle suunnattu ohjelman vuosiseminaari järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä Hotelli Laajavuoressa 8.–9.10.2014.

(julkaistu ForestEnergy2020-uutiskirjeessä 10.4.2014)

Metla keskustelee | Teeman alkuun