Metlan työraportteja 315

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä

Tekijät: Karvinen, Sari, Nummelin, Tuomas & Jurvanen, Jussi
Sivuja: 31

Tiivistelmä

Raportissa kuvataan suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskejä Venäjällä toimittaessa. Analyysi perustuu asiantuntijaryhmän arvioihin kuvitteellisen esimerkkiyrityksen tapauksessa. Merkittävimmille riskeille arvioidaan todennäköisyys, seuraukset ja riskitaso, lisäksi niille määritellään mahdollisia hallintakeinoja. Suurimmat riskit liittyvät esimerkkitapauksessa toiminnan kannattavuuteen ja asiakkaisiin. Ongelmina ovat rajallinen asiakasmäärä, riippuvuus tärkeästä asiakkaasta ja heikko neuvotteluasema. Työskentely monelle urakanantajalle, potentiaalisten asiakkaiden jatkuva kartoitus ja laaja verkottuminen vähentävät riippuvuutta asiakkaasta ja pienentävät pitkien keskeytysten riskiä. Epäedullisia sopimuksia voidaan välttää omaa neuvotteluasemaa vahvistamalla, esim. varmistamalla joustava toimintakyky ja huolehtimalla työvoimareservistä. Venäjälle tyypillisiä ongelmia ovat sopimusrikkomukset ja erityisesti puun mittaukseen liittyvät erimielisyydet sekä maksujen viivästykset, joista voi aiheutua suuriakin taloudellisia menetyksiä. Ongelmia voidaan ehkäistä yksityiskohtaisilla sopimuksilla ja työnantajan valinnalla sekä huolehtimalla oman toiminnan tarkkuudesta ja laadusta. Koneiden huolto- ja varaosapalvelut ovat Venäjällä kohtalainen riski, ja keskeytysten välttämiseksi Venäjällä on pidettävä varaosia varastossa Suomea enenmmän. Koneiden huoltotarvetta on syytä minimoida omien työntekijöiden koulutuksella. Turvallisuuteen liittyvät riskit, kuten taukotilojen tulipalot ja laitteiden varkaudet ovat Venäjän toimintaympäristön erityispiirteitä. Venäjällä henkilöstön ja erityisesti koneenkuljettajien ammattitaito voi olla ongelma puutteellisen koulutusjärjestelmän seurauksena. Työntekijöiden johtaminen on haastavaa toimintakulttuurin erojen vuoksi, joten johtamistaidon merkitys korostuu. Venäjällä työntekijän motivaation vaihtelu voi muodostua ongelmaksi ja huonontaa kannattavuutta. Riskejä voidaan pienentää työntekijöiden ohjauksella ja sitouttamisella sekä yrittäjän liiketoimintaosaamisen ylläpitämisellä. Muita haasteita ovat epäterve kilpailu markkinoilla sekä viranomaistoiminnan läpinäkymättömyys ja arvaamattomuus. Haasteisiin voidaan vastata huolehtimalla omasta kilpailukyvystä ja hyvästä maineesta. Viranomaistoiminnasta aiheutuvia ylimääräisiä maksuja voidaan pyrkiä välttämään neuvotteluteitse sekä hyödyntämällä toiminnassa jatkuvasti asiantuntijoiden apua. Puunkorjuun kausiluonteisuus huonontaa koneyrittäjän kannattavuutta, ja Venäjällä ongelma korostuu huonon metsätieverkoston vuoksi. Oman toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelulla onkin oleellinen merkitys Venäjällä. Korjuuseen sopivien leimikoiden saatavuus on haaste kannattavuudelle. Venäjällä toiminnan sujuvuutta voidaan parantaa tekemällä tiiviistä yhteistyötä urakanantajan työnjohdon kanssa.

Asiasanat

metsäkoneurakoitsijat, puunkorjuu, Venäjä, riskienhallinta, riskianalyysi, vikapuuanalyysi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Karvinen, Sari, Nummelin, Tuomas & Jurvanen, Jussi. 2014. Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 315. 31 s. ISBN 978-951-40-2508-2 (pdf). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp315.htm.

Yhteystiedot

Sari Karvinen, Metla/JoensuuPL 68, 80101 Joensuu,
sari.karvinen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    01.12.2014 16:30 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle