Metlan työraportteja 311

Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset

Sivuja: 26

Tiivistelmä

Puutuotealan yrityksistä huomattava määrä on pieniä maaseutuympäristössä toimivia perheyrityksiä. Maaseutualueiden yritysrakenteelle on leimallista paikallisilla markkinoilla toimivien pienyritysten suuri määrä ja kansainvälisille markkinoille suuntautuvien veturiyritysten puuttuminen. Verkostomainen yhteistyö puualan yritysten välillä voisi tuoda uusia mahdollisuuksia helpottaa tuotteiden markkinointia, nostaa tuotteiden jalostusastetta ja synnyttää uusia työpaikkoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pirkanmaalaisten puutuotealan yritysten tuotannollista rakennetta sekä toiveita ja mahdollisuuksia yritysyhteistyön lisäämiseksi. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena oli löytää sopivia keinoja, joilla puutuotteiden jalostusta voitaisiin tehostaa ja puun käyttöä lisätä.

Tutkimuksessa haastateltiin 47 pirkanmaalaista puutuotealan yrittäjää vuosina 2012–2013. Haastattelut tehtiin neljään asiakokonaisuuteen jaotellen: yrityksen taustatiedot, tuotanto ja talous, yhteistyö ja verkostot sekä markkinointi. Tavoitteena oli löytää yritysten kehittämistarpeita näiltä alueilta. Tulosten perusteella yritykset eivät ole määritelleet tarkasti omia kasvutavoitteitaan, mutta tunnistavat omat vahvuutensa tuotannossa ja toiminnan kasvun rajoitteet.Yrittäjien mielestä yhteismarkkinoinnissa on kasvun eväitä ja myös tuotannollinen yhteistyö muiden yritysten kanssa kiinnostaa. Yhteistyö kiinnostaa sitä enemmän, mitä jalostetumpaa tuotetta yritys valmistaa. Pirkanmaan puutuotetoimialan kehittämiseksi on lisättävä yritysten yhteistyötä ensisijaisesti markkinoinnissa, mutta kestävän kasvun tavoittelu edellyttää myös tuotannollisten valmiuksien, kuten osaamisen ylläpitoa. Puutuotealan menestymiseen on yleisestä taloustilanteesta huolimatta yritysten luottamus ja kasvulle nähdään mahdollisuuksia.

Asiasanat

puutuoteala, yritykset, yritystoiminta, puun käyttö, toimialakehittäminen, haastattelututkimus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Korpunen, Heikki, Rimmler, Thomas, Uusitalo, Jori & Haavisto, Maarit. 2014. Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 311. 26 s. ISBN 978-951-40-2502-0 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp311.htm.

Yhteystiedot

Jori Uusitalo, Metla/Parkano
sähköposti jori.uusitalo@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Ohjelma:
Hanke: Puusta elinvoimaa

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    10.11.2014 16:40 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle