Metlan työraportteja 309

Bioenergian kehitysohjelmat ja yleinen liiketoimintaympäristö Venäjällä

Tekijät: Saramäki, Teemu
Sivuja: 23

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan Venäjän viimeaikaista kehitystä bioenergiaan liittyvän energiapolitiikan ja alueellisten kehityshankkeiden ja -näkymien kannalta. Venäjällä on laadittu runsaasti bioenergian kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä lakeja, määräyksiä ja kehitysohjelmia viimeisten 5-10 vuoden aikana. Myös alueet ovat lähteneet kehittämään bioenergiaa omista lähtökohdistaan itselleen sopivalla tavalla. Sekä maanlaajuisissa että alueellisissa energiapoliittisissa ratkaisuissa korostuu energiansäästäminen. Bioenergia rinnastetaan uusiutuviin energianlähteisiin tuuli-, aurinko- ja vesivoiman kanssa. Monilla metsäisillä alueilla biomassa on kuitenkin näistä merkittävin, mikä näkyy myös puubiomassaan liittyvässä panostuksessa. Puubiomassan hyödyntämiseen liittyvät myös alueen metsäteollisuustuotannon taso ja fossiilisten polttoaineiden kuljetusmatkat. Alueilla, joilla puunjalostusteollisuus tuottaa runsaasti energiapuuksi kelpaavaa jätepuuta, ja joilla fossiilisia voimalapolttoaineita joudutaan tuomaan kaukaa, bioenergian kehitysnäkymät ovat hyvät. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Arkangelin alue ja Komin tasavalta, joilla fossiiliset energiavarat keskittyvät pohjoiseen, mutta asutuskeskukset etelään. Lisäksi useilla alueilla on tarvetta hajautetuille energiaratkaisuille siellä, missä ei ole kaasunjakelua. Nämä tarjoavat hyviä vientimahdollisuuksia esimerkiksi pienten pellettikattiloiden, pelletöintilaitteistojen ja automatisointilaitteistojen valmistajille. Venäjän liiketoimintaympäristöä leimaavat kuitenkin omat erikoispiirteensä, kuten yksityishenkilöiden ja joidenkin yritysten suuri vaikutusvalta mm. alueellisessa energiapolitiikassa, mikä tekee liiketoimintaympäristöstä jossain määrin arvaamattoman.

Asiasanat

Venäjä, bioenergia, liiketoimintaympäristö, biomassa, kaukolämpö, energiantuotanto, pelletti

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Saramäki, Teemu. 2014. Bioenergian kehitysohjelmat ja yleinen liiketoimintaympäristö Venäjällä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 309. 23 s. ISBN 978-951-40-2497-9 (pdf). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp309.htm.

Yhteystiedot

Timo Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu, timo.karjalainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä

Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja –teknologian hyödyntäminen Venäjällä –hankkeen rahoittaja on ulkoasiainministeriö (HEL7M0674-95), vastuuministeriönä toimii maa- ja metsätalousministeriö

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    18.11.2014 13:00 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle