Metlan työraportteja 303

Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti

Sivuja: 21

Tiivistelmä

Hakkuukonemittauksessa runkojen tyvipölkkyjen tyviosan läpimitat määritetään laskennallisesti puulajikohtaisilla tyviprofiilifunktioilla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin pituista rungonosaa rungon kaatosahauksesta lähtien. Käytännön mittaustoiminnassa on havaittu viitteitä siitä, että tyvifunktiot aiheuttaisivat erityisesti männyllä systemaattista mittausvirhettä. Tässä tutkimuksessa männyn koetyvitukkien tyviosien vertailuarvoina käytettävät tilavuudet mitattiin upotusmittauksella. Upotusmittaus toteutettiin upotuspunnituksella punnitsemalla koetyvitukit ilmassa ja tyviosat upotettuina. Lisäksi koetyvitukit mitattiin saksimittauksella ja tyviosien tilavuudet määritettiin tyvifunktioilla.

Tyvifunktiolla määritetty tilavuus oli 100 senttimetrin pituisessa tyviosassa keskimäärin 8,0 prosenttia suurempi kuin upotustilavuus. Mittausväliltään tiheällä saksimittauksella määritetty tilavuus oli 5,4 prosenttia suurempi kuin upotustilavuus. Kun nämä erot suhteutettiin kokonaisten pölkkyjen tilavuuksiin, edelliset lukuarvot olivat 2,1 ja 1,4 prosenttia. Tuloksista oli nähtävissä, että leimikoiden välillä on merkittävää eroa tyven muodossa ja edelleen tyvifunktioiden ja upotusmittauksen välisen eron tasossa. Koska koeleimikoita oli vain kolme, vaikuttavat pieni otos ja sattumanvaraisuus koetyvitukkiaineiston perusteella määritettyyn eron keskitasoon. Koetyvitukkiaineistossa havaittu tyvifunktion ja upotusmittauksen ero antoi kuitenkin viitteen siitä, että tyvifunktio tuottaisi systemaattisesti liian suuria tyviosan tilavuuksia.

Asiasanat

mittaus, puutavaranmittaus, tyviprofiilifunktio, tyvifunktio, runkokäyrä, upotusmittaus, hakkuukonemittaus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lindblad, Jari, Antikainen, Jukka & Wall, Tapio. 2014. Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 303. 21 s. ISBN 978-951-40-2488-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp303.htm.

Yhteystiedot

Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Yliopistokatu 6, PL 68, 80101 Joensuu
Sähköposti: jari.lindblad@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma:
Hankkeet: Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut, Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.08.2014 13:00 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle