Metlan työraportteja 301

Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä – koesarjan esittely ja alustavia tuloksia

Sivuja: 40

Tiivistelmä

Tutkimustieto ojitusaluemetsien ravinnetilan luontaisesta muutoksesta ja ravinnevarojen riittävyydestä pitkällä aikavälillä on vähäinen. Suometsien ravinnetilaa ja kasvukykyä voidaan seurata pitkäaikaisilla maastokokeilla. Vuosittaisilla mittauksilla ja analyyseillä puiden ravinnetilan ojituksen tai lannoituksen jälkeiset ajalliset muutokset voidaan erottaa muiden kasvupaikka- ja ympäristötekijöiden (mm. sääolot) aiheuttamista muutoksista. Parhaiten tämä toteutuu, kun ravinnemääritykset tehdään samoissa metsiköissä – jopa samoissa puuyksilöissä – usean vuosikymmenen ajan.

Metsäntutkimuslaitos perusti vuosina 1999–2000 ojitusaluemetsiin kenttäkoesarjan, jossa seurataanpuiden ravinnetilan vaihtelua ja selvitetään ravinnetilaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia puusto-, kasvupaikka- ja ympäristötekijöitä. Seitsemässä puolukkaturvekankaan (PtkgII) metsikössä tarkastellaan alueellisuuden, kasvukauden aikaisten säätekijöiden ja lannoituksen vaikutusta männyn neulasten ravinnepitoisuuksiin ja puiden kasvuun. Koemetsiköistä eteläisin sijaitsee Parkanossa ja pohjoisin Kolarissa. Puiden ravinnetilan kehitystä on tarkoitus seurata päätehakkuuseen saakka noin vuoteen 2030. Harvennushakkuut ja kunnostusojitukset ajoitetaan yhtäaikaisiksi kaikissa metsiköissä. Tavoitteena on selvittää ravinnetilan vaihteluun vaikuttavia tekijöitä, kun puusto ikääntyy ja turvekasvualustan ominaisuudet muuttuvat vähitellen. Pitkä aikasarja mahdollistaa myös ilmastomuutoksen vaikutuksen tarkastelun. Tässä työraportissa esitellään tulokset turpeen ravinnevaroista sekä puuston ravinnetilan ja kasvun vaihtelusta koesarjan perustamisen jälkeisellä ensimmäisellä 10-vuotisjaksolla

Tulosten mukaan kasvupaikan ravinnevarat ja puiden ravinnetila vaihtelevat samankin turvekangastyypin sisällä huomattavasti. Osalla tämän koesarjan metsiköistä puiden ravinnetila on tyydyttävä ja näyttää säilyvän sellaisena koko puuston kasvatusajan. Osassa metsiköistä esiintyi ravinnepuutoksia ja ravinteiden epätasapainoa. Näillä kohteilla lannoitus lisäsi puuston kasvua ja kunnostuslannoitus näyttää välttämättömältä toimenpiteeltä puuston tasapainoiseen kehityksen turvaamiseksi.

Asiasanat

suometsät, ravinnevarat, ravinnepuutokset, lannoitus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Moilanen, Mikko & Hytönen, Jyrki. 2014. Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä – koesarjan esittely ja alustavia tuloksia. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 301. 40 s. ISBN 978-951-40-2482-5 (pdf). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp301.htm.

Yhteystiedot

mikko.moilanen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Hanke: Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin

Taitto: Irene Murtovaara/Metla Oulu

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    24.06.2014 11:50 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle