Metlan työraportteja 300

Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa: suhde metsien muihin käyttömuotoihin ja toimintaympäristön analyysi

Sivuja: 36

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntija-arvioihin perustuen energiapuun tuotannon ja käytön suhdetta metsien muihin käyttömuotoihin. Lisäksi tutkittiin metsäenergian tuotantoon ja käyttöön vaikuttavien toimintaympäristön tekijöiden tärkeyttä erilaisissa skenaarioissa. Metsäenergian tuotannon ja käytön ja metsien muiden käyttömuotojen suhteen tutkimista varten haastateltiin 16 asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa. Haastattelutulosten luokittelussa hyödynnettiin Suomen kansallisia kestävän metsätalouden kriteereitä ja indikaattoreita. Nämä tulokset olivat myös skenaariotarkastelujen lähtökohtana tunnistettaessa metsäenergian tuotannon ja käytön vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOTanalyysi). SWOT-analyysin tuloksia tarkennettiin työpajassa ja SWOT-tekijöiden tärkeys jokaisessa skenaariossa määritettiin työpajaan osallistuneille henkilöille lähetetyn sähköpostikyselyn avulla. Tutkimuksen mukaan energiapuun tuotannolla ja käytöllä on osittain täydentävä suhde lähes kaikkien tutkittujen kriteereiden ja indikaattoreiden kanssa. Tosin sanoen energiapuun tuotanto ja käyttö lisää joidenkin kriteereitä ja indikaattoreita kuvaavien tekijöiden tuotantomääriä. Energiapuun tuotannolla ja käytöllä on täydentävä suhde erityisesti Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitämisen, Palveluiden ja muiden kuin puutuotteiden turvaamisen ja lisäämisen, Puuntuotannon turvaamisen ja Metsätalouden taloudellisen kannattavuuden kanssa. Erityisesti kahden viimeksi mainitun indikaattorin kanssa energiapuun tuotannolla ja käytöllä voi lisäksi olla myös kilpaileva suhde. Metsäenergian tuotannon ja käytön pysyessä vuoden 2020 tavoitetasolla tai lisääntyessä vuoteen 2030 mennessä vahvuuksina painottuivat metsänhoidolliset hyödyt ja ainespuun tuotannon edistäminen. Metsäenergian tuotannon ja käytön lisäämisessä korostui myös vahvuutena mm. politiikkaohjelmien merkitys. Mahdollisuuksina korostuivat päästökauppa, fossiilisille polttoaineille asetetut lisäverot tai vaihtoehtoisten energianlähteiden hinnan nostaminen sekä energiaomavaraisuusasteen nostaminen. Skenaariossa, jossa metsäenergian tuotanto ja käyttö vähenee, energiapuun korjuun kannattavuus heikkenee, ja siten mahdollisuutena painottuu suurempikokoisten puiden korjaaminen energiatuotantoon. Metsäenergian tuotannon ja käytön vähentyessä heikkoutena korostui korjuun kannattamattomuuden lisäksi erityisesti lyhytjänteiseksi ja tempoilevaksi koettu tukipolitiikka ja kykenemättömyys riittävästi vaikuttaa EU:n politiikkaan. Uhkana nähtiin energialaitosten investoiminen kivihiileen.

Asiasanat

energiapuu, haastattelu, skenaariot, SWOT-analyysi, työpaja

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kärkkäinen, Leena, Kurttila, Mikko & Salminen, Olli. 2014. Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa: suhde metsien muihin käyttömuotoihin ja toimintaympäristön analyysi. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 300. 36 s. ISBN 978-951-40-2479-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp300.htm.

Yhteystiedot

Mikko Kurttila, Metla PL 68, 80101 Joensuu. mikko.kurttila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: ForestEnergy2020
Hanke: Kilpailevat metsien käyttömuodot: Päällekkäis- ja erilliskäytön periaatteiden ja politiikkojen tarkastelu Euroopassa

Tutkimus on tehty osana COmpeting uses Of forest Land (COOL) –hanketta, joka kuuluu WoodWisdom-NET 2– ja ERA-NET Bioenergy –ohjelmiin. Hankkeen Suomen osuutta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.


Taitto: Sari Elomaa/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    17.06.2014 13:10 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle