Metlan työraportteja 293

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 METSOn tilannekatsaus 2013

Tekijät: Rantala, Mirja, Kuusela, Saija, Syrjänen, Kimmo & Anttila, Susanna (toim.)
Sivuja: 39

Tiivistelmä

Tilannekatsaus esittelee Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) etenemistä. Vuonna 2013 METSO-ohjelmassa perustettiin 7 611 hehtaaria uusia suojelualueita.Vuosina 2008–2013 on ELY-keskuksissa toteutettu luonnonsuojelulain mukaisia pysyviä ja määräaikaisia toimenpiteitä 28 797 hehtaaria eli noin 30 prosenttia METSOn kokonaistavoitteesta. Vuonna 2013 laadittiin Suomen metsäkeskuksessa uusia ympäristötukisopimuksia 1 960 hehtaarille. Ympäristötukisopimuksia on tehty vuosina 2008–2013 yhteensä 28 629 hehtaarille. Luonnonhoitohankkeita on METSO-elinympäristöissä tehty vuosina 2008–2013 yhteensä 3 492 hehtaarin alalla. Vuonna 2013 toimeenpantiin ensimmäiset uudistetun hakumenettelyn kautta toteutettavat luonnonhoitohankkeet. Ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla on yhteensä toteutettu 39 prosenttia yksityiselle talousmetsille asetetusta kokonaistavoitteesta. Metsähallitus on ennallistanut vuosina 2008–2013 metsiä ja puustoisia soita 11 789 hehtaaria sekä totetuttanut lehtojen ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen hoitoa 2 040 hehtaarilla.

Vuosi 2013 oli vilkas hankevuosi ja useita menestyksekkäitä hankkeita päättyi. Hankkeissa on mm. hoidettu harjuja, ennallistettu rupiliskon lisääntymislampia ja riekkosoita sekä perustettu koulumetsiä. Vuonna 2013 valmistui selvitys kunta- ja seurakuntametsien METSO-inventoinneista. 51 kuntaa ja 8 seurakuntaa toteutti inventoinnin ja niissä löytyi n. 10 000 hehtaaria METSOon soveltuvaa metsää. Viestintäselvityksen mukaan METSO-viestintä tavoittaa hyvin nuoret ja keski-ikäiset suojelumyönteiset kaupunkilaiset. Sisällöllisiä kehittämiskohteita on mm. korvauksista viestiminen.

Vuonna 2014 ajankohtaisia METSO-ohjelman toteutukseen liittyviä toimia ovat valtioneuvoston periaatepäätöksen päivityksen hyväksyminen, Kemera-uudistus ja Zonation-tulosten hyödyntäminen ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen yhteisissä hankkeissa. Uusia METSO-ohjelmaa tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä yhteistoimintaverkostoja käynnistetään. Lisäksi vuonna 2014 päätetään Metsähallituksen osuus hallitusohjelmassa julkisyhteisöille kohdistetusta lisäsuojelutavoitteesta sekä kehitetään suojelutilastointia ja tietojärjestelmiä.

Asiasanat

METSO-ohjelma, metsien monimuotoisuus, vapaaehtoiset suojelukeinot, talousmetsien luonnonhoito

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Rantala, Mirja, Kuusela, Saija, Syrjänen, Kimmo & Anttila, Susanna (toim.). 2014. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 METSOn tilannekatsaus 2013. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 293. 39 s. ISBN 978-951-40-2472-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp293.htm.

Yhteystiedot

Mirja Rantala, Metsäntutkimuslaistos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti mirja.rantala@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2020) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Sari Elomaa/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    29.04.2014 16:30 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle