Metlan työraportteja 291

Aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tulevaisuuden haasteet ja teknologiat

Sivuja: 31

Tiivistelmä

Viime vuosina aines- ja energiapuun kuljetuksiin on kohdistunut paljon muutostekijöitä. Metsäteollisuuden rakennemutos on osaltaan käynnistänyt tarpeen toteuttaa kustannustehokkuutta parantavia uudistuksia kaukokuljetukseen. Uudistuksista merkittävimpänä esimerkkinä on ollut lokakuun alussa 2013 voimaantullut lakiasetus maantiekuljetuskaluston suuremmista enimmäismassoista ja -mitoista. Tutkimuksessa kartoitettiin kyselyin ja ja haastatteluin kaukokuljetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä etsittiin ratkaisuja aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen kehittämiseksi Suomessa. Tietoa haettiin henkilöiltä, jotka toimivat aines- ja energiapuun kuljetuksessa, puunhankinnan organisoinnissa, kuljetuskaluston myynnissä, huollossa ja valmistuksessa sekä toimialaan liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Kyselytutkimuksessa havaittiin, että suurimpia ongelmia kustannustehokkaan kaukokuljetuksen näkökulmasta olivat polttoaineen hinta ja sen verotus, ammattitaitoisten kuljettajien rekrytoiminen alalle ja kuljetusverkon kunto ja kunnossapito. Lisäksi todettiin, että teiden kunnon ylläpidon parantamisella saataisiin eniten vastetta aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tehostamiseen. Vastauksissa korostui valtiovallan ja EU:n laatimien päätösten ja asetusten suuri merkitys kestävälle ja kehittyvälle tavaralii-kenteelle. Valtiovallan toivottiin tekevän kuljetusten erityispiirteitä huomioon ottavia, niitä tukevia ja pitkäkestoisia päätöksiä. Puunhankinnan kausivaihtelun tasaamisella olisi myös suuri merkitys aines- ja energiapuun kaukokuljetusten tehostamisessa.

Asiantuntijahaastatteluissa tärkeimmäksi kehittämiskohdaksi osoittautui kuljetuskaluston teknologiakehitys kohti suurempia hyötykuormia. Kuljetuksenohjausjärjestelmillä koettiin olevan tarvetta ja potentiaalia kuljetusten tehostamisessa. Haastatteluissa vastaajat painottivat kokonaislogistiikan merkitystä kuljetustoiminnan kehittämisessä ja sitä, kuinka logistiikkaketjun eri osat saadaan saumattomasti ja tehokkaasti toimimaan aines ja energiapuun hankinnassa. Tarkasteluissa logistiikkaan liitettiin olennaisena osana biomassaterminaalit, niiden merkitys kaluston käyttöasteen kasvattamisessa ja toiminnan tasaamisessa vuoden ympäri, sekä raaka-aineen saannin varmistamisessa loppukäyttöön. Tärkeimpänä tulevaisuuden haasteena on tieverkoston rapautumisen estäminen ja tieverkon liikennöitävyyden kehittäminen tilaan, joka sallii kuljetuskaluston suuremmat kokonaispainot ja korkeudet. Tämä tulee vaatimaan suurimmat ponnistukset tulevaisuudessa, muutoin kehitysratkaisujen tarjoamat hyödyt jäävät käyttämättä täysimääräisinä.

Asiasanat

kaukokuljetus, autokuljetuskalusto, kustannustehokkuus, kehittämiskohteet, teknologiakehitys, kysely-tutkimus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Väätäinen, Kari, Anttila, Perttu, Laitila, Juha, Nuutinen, Yrjö & Asikainen, Antti. 2014. Aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tulevaisuuden haasteet ja teknologiat. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 291. 31 s. ISBN 978-951-40-2470-2 (pdf). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp291.htm.

Yhteystiedot

Kari Väätäinen, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Yliopistokatu 6, PL 68, 80101 Joensuu
Sähköposti: kari.vaatainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    31.03.2014 16:10 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle