Metlan työraportteja 280

Toimijoiden näkemykset metsähakkeen toimitusketjun laadusta Pohjois-Karjalan alueella

Sivuja: 20

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin metsäenergian toimitusketjuissa toimivien tahojen käsityksiä metsähakkeen laatuun keskeisesti vaikuttavista tekijöistä ja ongelmista sekä käsityksiä laadusta. Tutkimusaineisto käsitti toimitusketjussa toimivien yrittäjien ja heidän työntekijöidensä, puunhankintaorganisaatioiden edustajien sekä metsähakkeen loppukäyttäjien haastatteluja. Pohjois-Karjalan alueella toimivat energiantuottajat, puunhankintaorganisaation edustajat sekä metsäenergia-alan yrittäjät ja työntekijät toivat,esille lukuisia metsäenergian tuottamiseen ja toimittamiseen liittyviä haasteita ja laatuongelmia. Suurimmat ongelmat liittyivät tuotettavan metsähakkeen kosteuteen, palakokoon ja epäpuhtauksiin sekä toimitusketjun hallintaan ja toiminnan kausiluontoisuuteen. Näkemykset tuotettavan metsähakkeen ja toimitusketjun laadusta vaihtelivat eri toimijoilla. Enemmistö haastatelluista koki, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa tuottamansa metsäenergian laatuun.

Haastatellut Pohjois-Karjalan metsäenergia-alan toimijat (19 organisaatiota) toivat esille useita kehittämistarpeita, joilla metsäenergian tuotantoa Pohjois-Karjalan seudulla voitaisiin kehittää. Haastatteluissa korostui tarve ympärivuorokautiselle laitosvastaanotolle suuren kokoluokan voimalaitoksella. Yrittäjät toivoivat Pohjois-Karjalan alueen suurien energiantuottajien tulevan mukaan terminaaliverkoston kehittämiseen ja ottavan vastuuta terminaalien hoidosta yrittäjien ja puunhankintaorganisaatioiden ohella. Terminaaliverkoston parantamisen lisäksi myös valmiin hakkeen varastointimahdollisuuksia tulisi tutkia, jotta rajallisesta hakkurikapasiteetista huolimatta haketta riittäisi kovimpienkin pakkasten aikaan. Myös ennakointi ja korjuun ja kuljetusten suunnittelu koettiin tärkeäksi mm. kelirikkoajan toimintojen suunnittelun vuoksi.

Raportti on kirjoitettu osana ”Metsähakkeen tuotannon laadunhallinta” –hanketta. Hanke on Euroopan Unionin maaseuturahaston osarahoittama.

Asiasanat

Bioenergia, metsäenergia, laatu, laadunhallinta, toimitusketju, kannattavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jahkonen, Miina & Ikonen, Tanja. 2014. Toimijoiden näkemykset metsähakkeen toimitusketjun laadusta Pohjois-Karjalan alueella. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 280. 20 s. ISBN 978-951-40-2457-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2014/mwp280.htm.

Yhteystiedot

Karri Pasanen, Metla, PL 68 80101 JOENSUU, karri.pasanen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: ForestEnergy2020
Hanke: Metsähakkeen tuotannon laadunhallinta

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    03.02.2014 16:50 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle