Metlan työraportteja 278

Puubiomassan mittaustarpeet ja kehittämisnäkemykset

Sivuja: 49

Tiivistelmä

Puutavaran ja -tuotteiden mittaus on oleellinen osa metsäbiotalouden toimintaa. Puuta mitataan koko tuotantoketjun ajan alkaen metsän inventoinnista aina lopullisiin jalosteisiin saakka. Mittaustarpeet ja mittausmenetelmät vaihtelevat raaka-aineen tyypistä ja sen käyttökohteesta riippuen. Tämän selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa nykyiset ja tulevaisuuden mittaustarpeet ja -menetelmät 10 – 15 vuoden aikajaksolla metsäbiotalouden toimijoiden parissa.

Selvitystyö toteutettiin kirjallisuus- ja internet-katsauksena sekä metsäbiotalouden toimijoille puunhankinnasta aina puunjalostukseen saakka suunnattuna haastattelututkimuksena. Osa selvitystyön tuloksista saatiin alan toimijoille järjestetystä seminaarista.

Asiantuntijoiden mukaan tulevien 10 – 15 vuoden aikana nykyinen metsäteollisuus tulee säilyttämään asemansa, vaikka puun käyttö siirtyykin massa- ja paperiteollisuudesta enemmän bioenergian ja biojalostuksen sekä saha- ja vaneriteollisuuden suuntaan. Puubiomassan käyttö lisääntyy uusien käyttömuotojen kuten pyrolyysiöljyn ja biohiilen tuotannon myötä. Tiukentuvat raaka-ainevaatimukset niin ainespuun kuin energiapuun tapauksissa tulevat lisäämään mittaamista entisestään, vaikka ainespuun mittauksessa niin tarkkuuden kuin määrän osalta ollaan jo nykyisin hyvällä tasolla. Selvitystyön perusteella mittaustarpeet tulevat kuitenkin painottumaan energia- ja biojalostuksen aloille sekä uusiin sellun käyttömuotoja koskeviin kohteisiin, kuten tekstiilien, biokomposiittien ja älykkäiden pakkausmateriaalien valmistukseen.

Selvityksen perusteella tulevaisuudessa tulee syntymään suurten biojalostamoiden rinnalle erillisiä pieniä biojalostamoita, jotka eivät välttämättä ole suoraan lämpö- ja energialaitosten yhteydessä. Uudet biojalostamot puolestaan tulevat tuottamaan uusia mittaustarpeita, mutta ne eivät ole vielä tarkasti selvillä kehityksen tässä vaiheessa.

Asiasanat

mittaus, mittaustarpeet, metsäbiomassa

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Pirhonen, Ilkka, Antikainen, Jukka, Lindblad, Jari & Verkasalo, Erkki. 2013. Puubiomassan mittaustarpeet ja kehittämisnäkemykset. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 278. 49 s. ISBN 978-951-40-2440-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp278.htm.

Yhteystiedot

Jukka Antikainen, Metsäntutkimuslaitos, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti jukka.antikainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Hankkeet: Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut, Mittaustarpeet ja kehittämisnäkemykset metsäbiotalouden arvoketjuissa (Mittausteknologian roadmap, vaihe 1)

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle