Metlan työraportteja 277

Palvelurakentamisen tarpeet ja toiveet - varhaiskasvatuksen, opetustoimen, ikääntyneiden palveluiden ja teknisen toimen näkemyksiä

Sivuja: 50

Tiivistelmä

Tutkimuksessa perehdyttiin siihen, millaisia asioita varhaiskasvatuksen, opetustoimen, ikääntyneiden palveluiden ja teknisen toimen edustajat pitävät tärkeinä hyvän palvelurakennuksen ominaisuuksina.

Aineisto kerättiin käyttämällä kahta kehittämäämme internetpohjaista menetelmää. Ensimmäinen osa aineistosta kerättiin syksyllä 2012 ja toinen keväällä 2013. Vastaajiksi kutsutut valittiin edustamaan kuntien eri toimialoja ja yhteystiedot kerättiin kuntien internetsivuilta kesän 2012 aikana. Aineistoa käsiteltiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Esimerkiksi muuttujien klusterointi helpottaa monimutkaisen aineiston tulkintaa.

Vastaajien mukaan palvelurakentamiseen liittyvistä muuttujista tärkeimmät ovat pääosin materiaalineutraaleja. Esimerkkejä tällaisista muuttujista ovat turvallisuus, esteettömyys ja kustannustehokkuus. Nämä muuttujat ovat hyvin moniulotteisia, mikä tekee yksittäisen muuttujan vaikutuksen arvioinnista vaikeaa. Kyselyssä käytetyt taustatekijät eivät selittäneet vastausten välisiä eroavaisuuksia. Muuttujien klusteroinnin avulla löytyi mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Esimerkki kiinnostavasta klusterista on ”Perinteinen ja paikallinen rakentaminen”.

Puurakentamisen edistämisessä käytettyjen tekijöiden tärkeyttä kuntatoimijoille testattiin lisäämällä niitä satunnaisesti alkuasetelmaan. Osaan näistä muuttujista suhtauduttiin varsin positiivisesti, esimerkiksi puu julkisivumateriaalina oli mukana 37 vastauksessa. Aineistosta löytyi puurakentamisen kannalta kiinnostavia klustereita, esimerkiksi ”Puumainos”, johon sisältyy useita puurakentamisen julkisessa edistämisessä esiintyneitä tekijöitä.

Menetelmällisesti kiinnostavaa oli, että satunnaisesti arvottu alkuasetelma vaikutti yllättävän paljon lopullisiin vastauksiin. Kyselytutkimuksilla voikin olla vaikea saada tietoa päätöksentekoon oikeasti vaikuttavista tekijöistä.

Tulosten käytäntöön soveltamisen kannalta voidaan todeta, että useimmin esiintyvät ominaisuudet luovat standardit. Harvemmin esiintyvät, mutta yksittäisille vastaajille erittäin tärkeät muuttujat voivat puolestaan luoda kilpailuetuja ja mahdollisuuksia erottautua kilpailijoista. Toimiva palvelurakennuskokonaisuus on kuitenkin kaikkein tärkein asia.

Asiasanat

palvelurakentaminen, puurakentaminen, kunnat, asiakastarpeet

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Nummelin, Tuomas & Riala, Maria. 2013. Palvelurakentamisen tarpeet ja toiveet - varhaiskasvatuksen, opetustoimen, ikääntyneiden palveluiden ja teknisen toimen näkemyksiä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 277. 50 s. ISBN 978-951-40-2437-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp277.htm.

Yhteystiedot

Tuomas Nummelin,
Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa,
tuomas.nummelin@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle