Metlan työraportteja 275

Laadunhallinta ja keskeiset laatutekijät metsäenergian toimitusketjuissa

Sivuja: 41

Tiivistelmä

Metsähakkeen laadun merkitys korostuu hakkeen käyttömäärien kasvun myötä. Uusien biojalosteiden kuten pyrolyysiöljyn valmistaminen asettaa metsähakkeelle uusia, entistä tiukempia laatuvaatimuksia. Kiinteiden biopolttoaineiden laatustandardi SFS-EN 15234 määrittää metsähakkeen laatuluokat, mutta käytännön toiminnassa laadun vaihtelut ovat suuria standardista ja toimitussopimuksista huolimatta.

Metsähakkeen käyttäjän näkökulmasta laatu muodostuu teknisestä laadusta kuten kosteudesta, pala¬koosta ja puhtaudesta, ja suhteellisesta laadusta eli metsähakkeen soveltuvuudesta käyttäjän prosessei¬hin ja toimintaan. Toimitusvarmuus ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ovat merkittäviä, kilpailu¬etua synnyttäviä ja toiminnan kokonaisvaltaista laatua kuvaavia tekijöitä.

Tämän raportin tavoitteena on antaa lukijalle käsitys metsähakkeen laatutekijöistä ja laadunhallinnan työvälineistä kuten toiminta- ja laatukäsikirjasta. Laatujärjestelmä ja laatukäsikirja ovat välineitä, joilla metsähakkeen toimittajat voivat kehittää toimintansa laatua. Laatukäsikirja on yleiskuvaus yrityksen laadunhallintajärjestelmästä ja yrityksen laadunvarmistuksen käytännöistä.

Raportti on kirjoitettu ”Metsähakkeen tuotannon laadunhallinta” -hankkeen rahoituksella

Asiasanat

Bioenergia, metsäenergia, toimitusketju, laatu, laadunhallinta, kannattavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Ikonen, Tanja, Jahkonen, Miina, Pasanen, Karri & Tahvanainen, Timo. 2013. Laadunhallinta ja keskeiset laatutekijät metsäenergian toimitusketjuissa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 275. 41 s. ISBN 978-951-40-2430-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp275.htm.

Yhteystiedot

Karri Pasanen,
METLA, PL 68, 80101 JOENSUU,
karri.pasanen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: ForestEnergy2020
Hanke: Metsähakkeen tuotannon laadunhallinta

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle