Metlan työraportteja 274

METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi 2009–2012

Tekijät: Kuusela, Saija & Rantala, Mirja
Sivuja: 36

Tiivistelmä

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on tukea ohjelman toteuttamista ja parantaa ohjelmaa toteuttavien tahojen tietopohjaa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kahta hankekokonaisuutta. METSO-yhteistutkimushankkeet ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten johtamia tutkimushankkeita, joille on ollut luonteenomaista akateeminen tutkimustyö. Valtakunnallisten luon¬nonhoidon kehittämishankkeiden tarkoituksena on talousmetsien luonnonhoitomenetelmien kehittämi¬nen, käytännön luonnonhoitotöiden edistäminen ja viestinnän sekä koulutuksen lisääminen. Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi oli maa- ja metsätalousministeriön toimeksianto, joka toteutettiin kyselytutkimuksin.

Hankkeet ovat saavuttaneet tavoitteensa pääosin hyvin. Hankerahoitus koettiin tärkeäksi, eikä vastaavia tuloksia olisi syntynyt ilman erillistä rahoitusta. Tutkimushankkeet ovat suunnitellusti tuottaneet uutta tietoa. Valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden tulosten katsottiin parantaneen luon¬nonhoidon ekologista laatua ja kohdentamista. Sidosryhmäkyselyn mukaan käytännön oppaat ja ohjeet ovat tärkein tapa viedä hankkeiden tulokset käytäntöön. Hankkeiden tulosten vaikuttavuutta voidaan parantaa etenkin lisäämällä hankkeiden käytännönläheisyyttä ja erilaisten hankekokonaisuuksien välis¬tä yhteistyötä. Arvioinnin keskeisimmät suositukset ovat: 1) Tutkimushankkeiden tulosten käytäntöön vientiä ja viestintää tulisi kehittää ja tuoda lähemmäs käytännön toimijoita, 2) Valtakunnallisiin luon¬nonhoidon kehittämishankkeisiin tarvitaan enemmän käytännön luonnonhoitotöiden toteutusta sekä vai¬kuttavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämistä.

Asiasanat

METSO-ohjelma, metsien monimuotoisuus, talousmetsien luonnonhoito, hankkeet, vaikuttavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kuusela, Saija & Rantala, Mirja. 2013. METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi 2009–2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 274. 36 s. ISBN 978-951-40-2429-0 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp274.htm.

Yhteystiedot

Mirja Rantala, Metsäntutkimuslaistos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti mirja.rantala@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2020) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Sari Elomaa/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle