Metlan työraportteja 270

METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2012

Sivuja: 62

Tiivistelmä

METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostot ovat kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa etsitään laajasti käyttöönotettavia, taloudellisesti kestäviä ja sosiaalisesti hyväksyttäviä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Metla on seurannut ja tutkinut verkostohankkeita haastattelu- ja kyselytutkimusten avulla vuodesta 2009 lähtien. Vuotta 2012 koskevassa seurannassa tarkastelun kohteena on vuosina 2009–2012 aloitettujen verkostohankkeiden toiminta.

Seuranta toteutettiin kyselytutkimuksena vuodenvaihteessa 2012–2013. Hankkeiden kuvauksessa aineistona on käytetty kyselyvastausten lisäksi myös hankesuunnitelmia sekä hankkeiden loppu- ja väliraportteja. Jokaisesta hankkeesta kerrotaan taustatietoja (toimialue, yhteistyötahot, tavoitteet), kuvataan toimintaa vuonna 2012 ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista ja tehdään yhteenvetoa hankkeessa kehitetyistä toimintatavoista ja niiden yleistettävyydestä muualle Suomeen. Kunkin hankkeen kuvauksen yhteydessä on viitteitä, joiden avulla löytyy lisätietoa.

Verkostohankkeiden luonnonhoitotoimenpiteet painottuivat talousmetsiin. Jonkin verran toteutettiin myös vesistöihin liittyviä ennallistamishankkeita. Suojelualueilla toimenpiteitä on tehty muun muassa lehdoissa. Monessa hankkeessa ympäristötukikohteet on kohdistettu olemassa olevien suojelualueiden tai ympäristötukikohteiden läheisyyteen. Myös sopimusten avulla on luotu tilojen rajoja ylittäviä kokonaisuuksia.

Hankkeiden puitteissa metsänomistajille on maksettu luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia korvauksia ja Kemera-lain mukaista ympäristötukea sekä korvauksia pysyvien yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta ja alueiden myynnistä valtiolle. Paikallisilta yrittäjiltä on ostettu etupäässä lyhytkestoisia urakoita. Tietoa luontoon perustuvista elinkeinomahdollisuuksista on välitetty tiedotustilaisuuksissa, maastoretkeilyillä ja lehtiartikkeleilla. Kahdessa hankkeessa syntyi luonnonhoitotoimenpiteiden yhteydessä myyntikelpoista puutavaraa. Lisäksi hoitotoimien yhteydessä korjattua puuta on käytetty polttopuuna.

Lähes kaikki hankkeet ovat järjestäneet tapahtumia ja retkeilyjä sidosryhmilleen. Metsänomistajille on lähetetty tiedotuskirjeitä ja heihin on otettu yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla. Metsänomistajat ovat myös itse ottaneet yhteyttä hanketoimijoihin sekä METSO-kohteisiin että talousmetsien luonnonhoitoon liittyen. Monessa hankkeessa on havaittu, että metsänomistajat arvostavat henkilökohtaista neuvontaa maastossa. Virkistyskäyttötavoista keskeisimmin hankkeissa on ollut esillä metsästys. Kaikki hankkeet ovat verkostoituneet metsänomistajien lisäksi lukuisten julkisen hallinnon, yritysmaailman ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa. Lähes kaikki hankkeet ovat tehneet yhteistyötä metsäalan pienyrittäjien kanssa.

Kaikki hankkeet ovat tuottaneet uusia toimintamalleja tai aihioita niiden kehittämiseksi. Hankkeisiin liittyvän viestinnän tehostaminen helpottaisi verkostojen tulosten soveltamista, hankkeiden seurantaa ja uusien kehittämisideoiden syntymistä.

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hytönen, Marjatta . 2013. METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 270. 62 s. ISBN 978-951-40-2423-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp270.htm.

Yhteystiedot

Marjatta Hytönen, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti marjatta.hytonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2020) seuranta ja vaikutukset

Taitto: Anne Siika/Metla ja Irene Murtovaara/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle