Metlan työraportteja 267

Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö

Sivuja: 24

Tiivistelmä

Metsähakkeella on seuraavan vuosikymmenen aikana suuri merkitys uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtakunnan tasolla metsähakkeen korjuupotentiaali on riittävä kansallisten käyttötavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttöpaikat eivät kuitenkaan välttämättä sijaitse alueilla, joilla potentiaali on suurin. Tässä tutkimuksessa arvioitiin alueellisesti 1) metsähakkeen teknistä korjuupotentiaalia, 2) metsähakkeen käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa sekä 3) näiden kahden välistä erotusta eli ns. metsähaketasetta.

Nuorten metsien pienpuun potentiaalin laskenta pohjautui valtakunnan metsien inventoinnin koealatietoihin ja päätehakkuiden latvus- ja kantobiomassapotentiaalin laskenta kuusi- ja mäntytukkien markkinahakkuutilastoihin. Potentiaalien laskenta tapahtui kuntatasolla. Potentiaaleista vähennettiin metsähakkeen käyttö, joka perustui lämpö- ja voimalaitosten vuoden 2011 käyttötilastoon. Jokaiselle laitokselle määritettiin lisäksi hankinta-alue käyttömäärän mukaan.

Pienpuupotentiaali rankana oli 6,2, kokopuuna 8,3 ja korjattuna ainespuun kanssa integroidusti 6,6–10,4milj. m3 vuodessa. Latvusmassan potentiaali olisi vain 4,0 milj. m3, jos hakkuut olisivat vuoden 2009 tasolla. Jos taas hakkuut olisivat vuosien 2002–2011 keskimääräisellä tasolla, olisi potentiaali 5,7 milj. m3. Vuoden 2007 hakkuutasolla potentiaali olisi 6,6 milj. m3. Näitä hakkuutasoja vastaavat kuusen kantopotentiaalit olivat 1,5, 2,2 ja 2,5 milj. m3.

Taselaskelmien perusteella metsähakkeen käytön suurin kasvumahdollisuus on pienpuussa. Etenkin integroitu korjuu tarjoaa kohtuullisen suuren energiapuupotentiaalin, minkä lisäksi leimikon puustosta voidaan korjata järeämpi osa ainespuukäyttöön ja jättää ainespuuksi kelpaamaton tai huonompilaatuinen puu energiakasaan. Tämän tutkimuksen mukaan latvusmassapotentiaali on länsirannikolla, ja kantopotentiaali myös Pohjois-Suomessa, jo täyskäytössä.

Asiasanat

bioenergia, metsäenergia, energiapuu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Anttila, Perttu, Nivala, Mikko, Laitila, Juha & Korhonen, Kari T.. 2013. Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 267. 24 s. ISBN 978-951-40-2420-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp267.htm.

Yhteystiedot

Perttu Anttila, Metsäntutkimuslaitos, PL 68, 80101 Joensuu.
Sähköposti perttu.anttila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: ForestEnergy2020
Hanke: Biomassavarojen arviointimenetelmät ja saatavuus

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle