Metlan työraportteja 263

Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla

Tekijät: Lindeman, Harri, Ala-Ilomäki, Jari, Sirén, Matti, Vastaranta, Mikko, Holopainen, Markus & Uusitalo, Jori
Sivuja: 31

Tiivistelmä

Turvemaiden metsävarat ovat merkittävä puuvaranto Suomen metsätaloudessa. Turvemaiden puunkorjuu on haasteellista pienen kertymän pitkien metsäkuljetusmatkojen ja sulan maan aikaisen heikon kantavuuden johdosta. Turvemaiden puut on totuttu korjaamaan talvella, mutta hakkuumahdollisuuksien lisääntyminen ja leudot talvet ovat johtaneet sulan maan aikaisen puunkorjuun lisääntymiseen turvemailla.

Laserkeilaus on vakiintumassa merkittäväksi metsien kaukokartoitusmenetelmäksi. Laserkeilausaineistoilla voidaan ennustaa puustoa tarkasti myös metsikkökuvion sisällä. Laserkeilausta on toteutettu runsaasti viime vuosina ja laserkeilausaineistoja on käytettävissä suuressa osassa Suomea.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia laserkeilausaineistojen hyödyntämistä turvemaiden puunkorjuun suunnittelussa ja kantavuuden ennustamisessa. Tutkimuksessa oli käytössä kaksi eri tiheyksistä laserkeilausaineistoa, joihin oli toteutettu puustotulkinta eri menetelmillä. Laserkeilausaineistoista käytettiin puustoestimaatteja, latvuksen korkeusmalleja ja maanpintamalleja.

Tutkimuksessa laserkeilausaineistojen hyödyntäminen havaittiin lupaavaksi menetelmäksi kantavuuden ennustamisessa turvemailla. Puustoa ennustavat aineistot toimivat loogisesti kantavuuden ennustamisessa. Turvemaan kantavuus vaihtelee runsaasti eikä laserkeilausaineistoilla pystytty selittämään koko vaihtelua. Laserkeilausaineistojen hyödyntämiseen kantavuuden ennustamisessa tarvitaan lisätutkimuksia laajemmalla aineistolla.

Asiasanat

turvemaat, puunkorjuu, laserkeilaus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lindeman, Harri, Ala-Ilomäki, Jari, Sirén, Matti, Vastaranta, Mikko, Holopainen, Markus & Uusitalo, Jori. 2013. Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 263. 31 s. ISBN 978-951-40-2417-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp263.htm.

Yhteystiedot

Harri Lindeman, Kaironiementie 15, 39700 Parkano,
Sähköposti harri.lindeman@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Länsi-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut
Hanke: Turvemaiden kesäkorjuu liikkeelle

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle