Metlan työraportteja 262

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen – Metlan METSO-tutkimuksen 2009–2012 loppuraportti

Tekijät: Koskela, Terhi (toim.)
Sivuja: 50

Tiivistelmä

Metlassa 2009–2012 toimineiden Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008–2016) ohjauskeinoja ja vaikutusten seurantaa tukevien tutkimushankkeiden (MET) tavoitteena oli tuottaa METSOn seurannassa, toteuttamisessa ja kehittämisessä tarvittavaa ajankohtaista tietoa ministeriöiden sekä METSO-toimenpiteiden toteuttajien tarpeisiin.

METSO-ohjelmaa on toteutettu pääsääntöisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen edellyttämällä tavalla. Ohjelman on todettu olevan toimiva malli edistää METSOn moniuloitteista tavoitetta. METSO-ohjelma on lisännyt organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä yleisesti myönteistä suhtautumista metsien monimuotoisuuden turvaamista kohtaan. Metsänomistajat ovat pääosin tyytyväisiä METSO-sopimuksiin. Vapaaehtoisuus on ensiarvoisen tärkeää ohjelman toimivuudelle. Metsänomistajat tarvitsevat kuitenkin päätöksentekonsa tueksi neuvontaa monimuotoisuuden turvaamisen eri näkökulmista ja vaikutuksista. METSO-ohjelmaan jo osallistuneiden metsänomistajien kokemukset toimivat hyvänä kannusteena myös muille metsänomistajille. METSOn yhteistoimintaverkostot edistävät yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa ja ovat onnistuneet hyvin METSOn markkinoinnissa, kohteiden turvaamisessa ja viestinnässä, mutta hankkeiden kytkökset elinkeinoelämään sekä vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön vaativat vielä kehittämistä.

METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet toimivat hyvin kohteiden valinnan perustana. METSO-ohjelmassa on saatu turvattua pääsääntöisesti ekologisesti hyvälaatuisia, selvästi tavanomaisista talousmetsistä poikkeavia kohteita, eikä määräaikaisten sopimuskohteiden ja pysyvästi suojeltujen kohteiden laadussa ole systemaattisia eroja. Talousmetsien hakkuissa monimuotoisuuden ylläpitäminen voisi onnistua paremmin, jos metsänkäsittelyn yhdeksi lähtökohdaksi otettaisiin metsien luontaisten rakennepiirteiden ylläpitäminen ja palauttaminen hakkuilla, jotka jäljittelevät luontaisten häiriötekijöiden vaikutuksia sekä metsikkö- että aluetasolla. Voidaan olettaa, että tällaiset käsittelymallit säilyttäisivät ekosysteemin luontaisen rakenteen, prosessit ja lajiston nykyisiä menetelmiä paremmin.

Vaikka metsien monimuotoisuuden turvaaminen voi aiheuttaa aluetaloudellisesti huomattaviakin vaikutuksia, koko kansantalouteen METSOn vaikutukset jäävät todennäköisesti pieniksi. Talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen ja valtavirtaistaminen, kohdennetun METSO-keinojen markkinoinnin ja METSO-koulutuksen edistäminen sekä toteutuskeinojen kustannustehokkuuden lisääminen nousevat esille tärkeinä kehittämistarpeina. Resurssien niukkuus asettaa haasteita METSOn toteuttamiselle.

Asiasanat

METSO-ohjelma, metsien monimuotoisuus, vapaaehtoinen monimuotoisuuden turvaaminen, yksityismetsänomistajat

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Koskela, Terhi (toim.). 2013. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen – Metlan METSO-tutkimuksen 2009–2012 loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 262. 50 s. ISBN 978-951-40-2415-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp262.htm.

Yhteystiedot

Terhi Koskela, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti terhi.koskela@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle