Metlan työraportteja 260

Kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaus tienvarsivarastolla kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella

Tekijät: Laitila, Juha, Rytkönen, Esko & Nuutinen, Yrjö
Sivuja: 29

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaustyön tuottavuus kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella tienvarsivarastolla. Aikatutkimuksissa murskatun puumäärän ja kuljetustiiviyden mittausta varten autokuormat punnittiin käyttöpaikan siltavaa’alla ja kuormista otettiin murskenäytteet kosteuden, kuivatuoretiheyden, palakokojakauman ja tuhkapitoisuuden määritystä varten. Kuljetustiiviys määritettiin autokuljetuskuormien vaakapunnitusten, murskenäytteiden ja hakeautojen kuormatilojen kehystilavuuksien avulla. Aikatutkimusaineisto kerättiin jatkuvaan kelloaikatutkimukseen ja havainnointiin perustuvalla menetelmällä, missä eri työvaiheet (taakan nouto, syöttö murskaimeen, odotus, murskaimen ja hakeauton työpistesiirtymiset jne.) kirjattiin niiden vaihtumisajankohdan mukaan maastotietokoneelle. Murskaustyön tehotuntituottavuus (E0h) ilmaistiin kiinto- ja irtotilavuutta (m3/i-m3), tuore ja kuivamassaa (kg) sekä metsähakkeen energiasisältöä (MWh) kohden. Lisäksi mitattiin kuljettajaan kohdistuva melu ja tärinä sekä kantojen tienvarsimurskauksen aiheuttama melu murskaimen ympärillä.

Latvusmassan murskauksen tehotuntituottavuus oli vertailun korkein (224 i-m3 & 81 m3/E0h). Kokopuun murskauksen tehotuntituottavuus oli toiseksi korkein (198 i-m3 & 60 m3/E0h) ja vertailun pienin tuottavuus saatiin kantojen murskauksessa (131 i-m3 & 36 m3/E0h). Kuivamassoina mitaten latvusmassan murskaustuottavuus oli 29 022 kg/E0h, kokopuun 24 958 kg/E0h ja kantojen 17 315 kg/E0h. Energiasisällön perusteella latvusmassan murskauksen tehotuntituottavuus oli 135 MWh/E0h ja kokopuun 119 MWh/E0h.

Kivennäismaasta puhtailla kannoilla laskennallinen tuottavuus oli 85 MWh/E0h ja aikatutkimuksen mukaisilla kannoilla tehotuntituottavuus oli polttomurskeen tuhkapitoisuuden verran alempi, eli 72 MWh/E0h. Tulosten perusteella nopeakäyntinen CBI 5800 murskain soveltuu hyvin latvusmassan, pilkottujen kantojen sekä harvennuspuun murskaukseen tienvarsivarastolla. Murskain ei ole myöskään arka materialin joukossa oleville epäpuhtauksille. Hakkeeseen verrattuna murskeen kuljetustiiviys on pienempi. Autohakkureihin verrattauna murskain oli tehokkaimmillaan latvusmassan murskauksessa. Harvennuspuun murskauksessa tuottavuus oli joko hieman pienempi tai samalla tasolla kuin autoalustaisilla rumpuhakkureilla aiemmissa tutkimuksissa. Raskaisiin terminaali- tai käyttöpaikkamurskaimiin verrattuna CBI 5800 murskaimen tuottavuus kantojen murskauksessa oli selvästi pienempi mutta tienvarsivarastoilla operoiviin hidaskäyntisiin esimurskaimiin verrattuna tuottavuus oli jopa kolminkertainen.

Asiasanat

Kannot, latvusmassa, harvennuspuu, tienvarsihaketus, murskaus, palakoko, melu, tärinä, lämpöarvo

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Laitila, Juha, Rytkönen, Esko & Nuutinen, Yrjö. 2013. Kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaus tienvarsivarastolla kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 260. 29 s. ISBN ISBN 978-951-40-2413-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp260.htm.

Yhteystiedot

Juha Laitila, Metsäntutkimuslaitos, Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu. Sähköposti: juha.laitila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: ForestEnergy2020
Hanke: Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle

Raportissa esitetyt melu- ja tärinämittaukset liittyivät Työterveyslaitoksen koordinoimaan Metsä-talouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan 2012–2016 (www.metsahyvinvointi.fi)

Taitto: Irene Murtovaara/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle