Metlan työraportteja 259

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Sivuja: 53

Tiivistelmä

Metsäenergiaa kannattavasti METKA -hankkeessa kehitettiin soveltavasta näkökulmasta uutta tietoa tuottamalla ja olemassa olevaa tietoa käyttämällä energiapuun määrän ja laatutekijöiden arviointia. Hankkeen erilliset tehtävät jakautuivat 1) energiapuun määrän arvioinnin, 2) laadun arvioinnin ja 3) mittauksen kehittämisen tutkimuksiin.

Kuusen uudistushakkuualoilta energiakäyttöön osana latvusmassaa korjattavan latvarunkopuun laskennallinen määrä on vain noin kaksi kuutiometriä hehtaarilla, kun käytetään tyypillisiä ainespuun läpimittavaatimuksia. Kasvattamalla ainespuun läpimittavaatimusta kymmeneen senttimetriin, kasvaa laskennallinen latvarunkopuun määrä 19 kuutiometriin. Latvusmassan laskennalliset kokonaismäärät vaihtelivat 100–150 kuutiometriin.

Kantopuun korjuukohteiden säästökantojen määrä ylitti selvästi energiapuun korjuusuositusten määrät. Lähes kaikilla tutkimuskohteilla yli 15 senttimetrin kantoja oli jätetty yli 50 kappaletta hehtaarille. Keskimäärin korjuukohteilla oli korjuun jälkeen yhteensä 198 erikokoista ja eri puulajien kantoa hehtaarilla. Säästökantojen määrän tulisi kiinnittää huomiota kantojen korjuun kokonaistaloudellisuuden kannalta.

Harvennusenergiapuun korjuukohteiden puusto- ja metsikkötunnusten ennakkomittauksessa 50 neliömetrin koealakoko vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. Koealan kokoa kasvattamalla ennakkomittauksen tarkkuus ei oleellisesti parantunut. Koealan kokoa pienentämällä ennakkomittauksen tarkkuus huonontuu merkittävästi. Koealamittauksilla määritettyjä puusto- ja metsikkötunnuksia voidaan käyttää syöttötietoina METKA-laskentaohjelmissa.

Energiapuun tienvarsivarastojen kosteuden ennustemalleissa varastointiajan säätiedoilla pystyttiin parhaimmillaan selittämään noin 90 prosenttia kosteuden vaihtelusta. Tulos oli lupaava, mutta energiapuun eräkohtaiseen tai yli talven ulottuvaan kosteuden ennustamiseen malleja ei voida soveltaa.

Asiasanat

bioenergia, energiapuu, kantopuu, latvusmassa, harvennusenergiapuu, mittaus, energiasisältö, laatu

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Lindblad, Jari, Jahkonen, Miina, Laitila, Juha, Kilpeläinen, Harri & Sirkiä, Seija. 2013. Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 259. 53 s. ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp259.htm.

Yhteystiedot

Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Yliopistokatu 6, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti jari.lindblad@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma
Hanke: METKA - Metsäenergiaa kannattavasti

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle