Metlan työraportteja 252

Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset (3475) Koekenttien perustaminen ja tuloksia

Sivuja: 45

Tiivistelmä

EU:n asettamien ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi metsähakkeen käyttöä on lisätty Suomessa voimakkaasti. Metsähake on uudistushakkuualoilta korjattavaa latvusmassaa, kantoja sekä nuorten metsien harvennuksien pienpuuhaketta. Metsäenergiaa tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa yhä suuremmalla intensiteetillä, mutta riittävää tutkimustietoa varsinkin kantojen noston pitkäaikaisista vesistö- ja muista ympäristövaikutuksista ei ole vielä käytettävissä. Metsäntutkimuslaitos perusti yhteistyössä UPM Kymmene Oyj:n ja Yara Suomi Oy:n kanssa vuonna 2007 intensiivikokeita kolmelle eri maantieteelliselle alueelle kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ympäristövaikutusten tutkimusta varten. Tutkimukseen sisältyy lisäksi Koillismaalla sijaitsevia valuma-alueita, joiden perustaminen saatiin päätökseen syksyllä 2011. Koetoiminnan taustalla on pitkäaikainen tutkimus uudistamistavan ja hakkuutähteiden talteenoton vaikutuksista pohjaveteen UPM Kymmene Oyj:n kanssa Paltamon Kivesvaarassa, Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kangasmaiden hakkuutähteiden keruun ja erityisesti kantojen noston pitkäaikaisista vaikutuksista pohja- ja pintaveden laatuun, taimettumiseen, kasvipeitteeseen, hiilivuohon sekä maaperäeliöstöön. Tutkimus palvelee metsäorganisaatioita ja poliittisia päättäjiä metsäenergian talteenottoa koskevassa päätöksenteossa.

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja aineiston keruun ohella on edetty tutkimuksen tulosten esittelyyn. Tämän työraportin tarkoituksena on kuvata hankkeeseen kuuluvien koekenttien perustaminen ja tutkimusmenetelmät sekä esitellä alustavia tuloksia.

Asiasanat

Bioenergia, kannot, latvusmassa, ympäristövaikutukset, ravinnekierto, hiilivuo, kasvillisuuden sukkessio, mykorritsat, taimien alkukehitys

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kubin, Eero, Hartman, Markus, Ilvesniemi, Hannu, Lindgren, Martti, Kokko, Ari, Murto, Tanja, Pasanen, Jorma, Piispanen, Juha, Pohjola, Seppo, Seppänen, Reijo, Tarvainen, Oili, Tillman-Sutela, Eila & Tolvanen, Anne. 2013. Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset (3475) Koekenttien perustaminen ja tuloksia. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 252. 45 s. ISBN 978-951-40-2406-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2013/mwp252.htm.

Yhteystiedot

Eero Kubin, Metsäntutkimuslaitos, Oulu,
PL 413, 90014 Oulun yliopisto
eero.kubin@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle