Metlan työraportteja 251

Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki. PKM-tutkimusohjelman tulokset ja niiden hyödyntäminen

Tekijät: Verkasalo, Erkki & Karvinen, Leena (toim.)
Sivuja: 266

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan puuraaka-aineen käytön laajentamisen ja puutuotteiden valmistuksen monipuolistamisen mahdollisuuksia Suomen puutuoteteollisuudessa, puutuotemarkkinoihin ja puutuotteiden menekkiin liittyviä kysymyksiä kotimaassa ja eräissä vientimaissa, puukaupan piirissä olevan puuraaka-aineen ja leimikoiden arvopotentiaalia ja sen hyödyntämistä sekä puutavaran mittauksen kehittämisen vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja. Raportti pohjautuu Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusohjelman ”Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki” tuloksiin sekä ohjelman tutkijoiden ja sidosryhmien arvioihin tulosten soveltamisen mahdollisuuksista.

Raportissa käsitellään: - Ohjelman lähtökohdat, tavoitteet, toimintatapa ja sidosryhmäyhteistyö,

- Männyn ja osin kuusen ominaisuuksia, käyttömahdollisuuksia ja laatukilpailukykyä puutuotealalla,

- Koivun ja haavan ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sahauksessa ja jatkojalostuksessa,

- Männyn ja koivun harvennuspuun ominaisuuksia, tuoteratkaisuja, kannattavuutta ja markkinoita sahauksen, sahatavaran jatkojalostuksen sekä rakennepuutuotteiden valmistuksen kannalta,

- Tuontipuun ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta puutuotteisiin suomalaiseen puuhun verrattuna,

- Harvennusmännyn ja -koivun sahauksen ja pilke- tai metsähaketuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia,

- Teollisten asiakkaiden ja kuluttajien käsityksiä puutuotteiden kilpailukyvystä sekä tuotteiden valintakriteerejä, ml. ympäristösuorituskyvyn hyödyntäminen,

- Asiakasrakenteen muutoksia puutuotemarkkinoilla ja vientimahdollisuuksia uusille markkina-alueille,

- Puun käytön laaja-alaistamista ja kehittämistehtäviä valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla,

- Tukkileimikoiden arvonmuodostusta, arvopotentiaalia ja laatupuun saatavuutta sekä arvon vaihtelua ja sen ennustamista,

- Uusia puutavaran mittausmenetelmiä ja menetelmien tarkkuutta sekä kuorihävikin vähentämistä koneellisessa hakkuussa.

Lopuksi esitetään yhteenveto ohjelman tuloksista ja niiden hyödyntämisestä teemoittain, selostetaan tiedonsiirtotoiminnassa sovellettuja menettelytapoja, arvioidaan jatkohankkeiden ja ohjelmien suuntaamisen tarpeita ja niiden toteutumista ja annetaan suosituksia muista tutkimusohjelmien toteutukseen liittyvistä kysymyksistä.

Asiasanat

puuraaka-aine, puutuoteteollisuus, puutuotemarkkinat, puukauppa, puunhankinta, puutavaran mittaus, metsätalous

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Verkasalo, Erkki & Karvinen, Leena (toim.). 2012. Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki. PKM-tutkimusohjelman tulokset ja niiden hyödyntäminen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 251. 266 s. ISBN 978-951-40-2404-7 (PDF), ISBN 978-951-40-2405-4 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp251.htm.

Yhteystiedot

Erkki Verkasalo, Metsäntutkimuslaitos, PL 68,
80101 Joensuu.
Sähköposti erkki.verkasalo@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle