Metlan työraportteja 246

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Tekijät: Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Sivuja: 53

Tiivistelmä

Luontomatkailun kehittäminen ja kehittämisen keinovalikoiman valinta vaatii luontomatkailuyritysten nykytilanteen tuntemista. Luontomatkailuyritykseltä on puuttunut määritelmä. Se on ollut yksi syy siihen, että myös luontomatkailuyritysten tilastointi on puuttunut. Ei ole kyetty yksiselitteisesti arvioimaan, mitkä yritykset ovat luontomatkailuyrityksiä, mitä palveluita ne tarjoavat, ja miten ja missä ne toimivat.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää kuvaa luontomatkailuyrityksistä. Tässä tutkimuksessa luontomatkailuyritys määriteltiin yrittäjän näkökulmasta yritykseksi, jonka toiminta liittyy luontoon ja matkailuun, tai yritykseksi, jolle luonto tuo kilpailuetua. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritystoiminnan liittymistä luontoon, yritysten toimintaa, kuten yritysten tuottamia palveluja, asiakkaita ja työpaikkoja sekä yritysten yhteistyöverkostoja ja toimintaympäristön merkitystä yrityksen toiminnalle. Toimiala on hyvin heterogeeninen ja luontomatkailuyrittäjyyden määrittelyn tuleekin sisältää laaja-alaisesti yrityksiä eri toimialoilta. Mukaan luetaan majoitusyrityksiä, ohjelmapalveluyrityksiä, ratsastustalliyrityksiä sekä esimerkiksi välinevuokraamoja, hiihtokeskuksia, golfkenttiä ja kuljetusyrityksiä (esim. risteilyjä järjestäviä). Myös yritysten koko, liikevaihto, henkilömäärät ja toimintatavat vaihtelevat suuresti sekä koko alalla että toimialoittain. Erityisesti majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksistä suuri osa on erittäin pieniä mikroyrityksiä. Luonnolla on eniten merkitystä ohjelmapalveluyrityksille. Erityisesti Lapissa luonto mahdollistaa ja luo hyvät puitteet yritystoiminnalle.

Yritykset ovat monialaisia ja toimivat useilla toimialoilla, joko itse palveluita tuottaen tai alihankintana tarjoten. Myös monet pienetkin majoitusyritykset tarjoavat ravitsemus- ja ohjelmapalveluita. Luonto-matkailuyritykset työllistivät keskimäärin kolme vakituista ja viisi määräaikaista työntekijää. Yhteensä yritykset työllistivät keskimäärin 41 henkilötyökuukautta vuonna 2009 ja koko luontomatkailualan työllisyysvaikutusten arvioitiin olevan 27 000 henkilön suuruusluokkaa. Yritysten kehittämisen kannalta olennaista on se, että yritysten keskinäinen yhteistyö on yhä puutteellista ja rajoittuu pääasiassa yhteisiin markkinointiponnisteluihin. Toisaalta luontomatkailuyritysten yhteistyö julkisten tahojenkaan kanssa ei suju ongelmitta. Alan kehityksen kannalta ongelmallista on myös se, että luontomatkailuyrittäjyys on usein ”elintapayrittäjyyttä”, joka ei suuntaa yrityksen kasvuun.

Asiasanat

Luontomatkailu, yritystoiminta, yritysten palvelut, asiakkaat, yhteistyöverkostot

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Petäjistö, Leena & Selby, Ashley. 2012. Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 246. 53 s. ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp246.htm.

Yhteystiedot

Leena Petäjistö,
Metsäntutkimuslaitos, Etelä-Suomen alueyksikkö,
PL 18, 01301 Vantaa
sähköposti: leena.petajisto@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hanke: Metsän matkailu- ja virkistyskäyttö liiketoimintamahdollisuutena

Taitto: Anne Siika/Metla

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle