Metlan työraportteja 242

Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet

Sivuja: 72

Tiivistelmä

Puumarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti globalisaation ja paperin kysyntään vaikuttavan sähköisen viestinnän kehityksen myötä. Samalla puukauppa on muuttunut aiempaa markkinalähtöisemmäksi ja vientimarkkinoiden suhdanteiden heijastuminen puukauppaan on voimistunut. Puun tarjonnan kehitykseen vaikuttaa puolestaan yksityismetsänomistajakunnan rakennemuutos. Sekä puumarkkinoiden ulkoiset että sisäiset muutokset on nähty uhkina puumarkkinoiden toimivuudelle, joka on ollut keskeisimpiä metsäpoliittisista keskustelunaiheista Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa puumarkkinatoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia puumarkkinoiden toimivuudesta nykyisin sekä kehitysehdotuksia tulevaisuuden puukaupasta. Tutki-muksen pääaineiston muodosti valtakunnallinen käytännön toimijoille suunnattu Internet-kysely, joka toteutettiin keväällä 2012. Kyselyyn vastasi 1 249 henkilöä, joista yksityismetsänomistajia oli 73 %, muita puunmyyjiä 7 %, puunostajatahon edustajia 11 % ja asiantuntija- ja neuvontaorganisaatioiden edustajia 8 %.

Tulosten mukaan puunmyyjät, niin yksityismetsänomistajat kuin muut metsänomistajat, olivat suh-teellisen tyytyväisiä puukaupan toimivuuteen ja toimivuuden kehitykseen viime vuosina. Puunostajat olivat puolestaan muita vastaajaryhmiä tyytymättömämpiä puumarkkinoiden toimivuuteen. Vastaajien mielestä puunkorjuu ja siihen liittyvät tekijät olivat kunnossa puukaupassa. Suurimmaksi ongelmaksi puukaupassa vastaajat kokivat puun kysynnän, tarjonnan ja hintojen vaihtelun. Puukaupassa aloitteellinen osapuoli on tulosten mukaan tyypillisesti puunmyyjä eikä -ostaja, mikä heijastelee yksityismetsänomistajien kokemuksia puunostajien passiivisuudesta. Tutkimuksessa nousi esiin vain vähän uusia toimia puumarkkinoiden toiminnan kehittämiseksi. Sen sijaan vastaajat kaipasivat jo esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Erityisesti vastauksissa korostettiin metsänomistajakunnan nuorentamisen tarpeellisuutta puukauppa-aktiivisuuden lisääjänä ja täten sukupolvenvaihdoksiin aktivointi sekä verohuojennuksilla että neuvonnan lisäämisellä nähtiin kaikissa vastaajaryhmissä tärkeimpänä kehittämistoimena. Vastaajista puukauppaa käydään tulevaisuudessa kasvavassa määrin verkossa ja sähköisen puukauppapaikan arvioitiin lisäävän markkinoiden toimivuutta. Myös muiden verkkopalvelujen lisäämistä pidettiin tärkeänä. Metsäalan tutkimusta vastaajat pitivät merkittävänä puumarkkinoiden toimivuuden edistäjänä sekä tärkeänä puolueettoman ja käytännönläheisen tutkimustiedon tuottajana ja levittäjänä.

Asiasanat

Puumarkkinat, puumarkkinoiden kehittäminen

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Kurki, Piia, Mutanen, Antti, Mikkola, Eero, Leppänen, Jussi & Hänninen, Riitta. 2012. Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 242. 72 s. ISBN 978-951-40-2380-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp242.htm.

Yhteystiedot

Eero Mikkola, PL18 (Jokiniemenkuja 1), 01301 Vantaa.
Sähköposti: eero.mikkola@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Puukaupan toimivuus ja kehittämisehdotukset

Metsäalan tulevaisuuden ennakointi -hankeryhmä MTU
www.metla.fi/ohjelma/mtu

Taitto: Anna-Kaisu Korhonen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle