Metlan työraportteja 241

Energiapuun kosteuden ennustaminen

Sivuja: 35

Tiivistelmä

Kosteus on merkittävä energiapuun laatutekijä. Kosteus vaikuttaa energiapuun teholliseen lämpöarvoon ja sitä kautta energiapuuerästä saatavaan energiasisältöön. Kosteuden suhteen oikea-aikaisella energiapuuerien toimittamisella ja käytöllä pystytään lisäämään puupolttoaineen tehollista energiasisältöä ja parantamaan koko energialiiketoiminnan kannattavuutta. Tämä edellyttää nykyistä parempia mahdollisuuksia arvioida energiapuuvarastojen kosteutta. Tämän tutkimuksen kenttäaineistot kerättiin Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen alueilta. Aineistoista määritettiin eri energiapuutavaralajien kosteus tienvarsivarastosta käyttöpaikkaan toimitettaessa. Ilmatieteen laitoksen tuottamista ilmastohavaintoaineistoista määritettiin varastointiaikaa ja -paikkaa vastaavat säätekijät, joita käytettiin energiapuuvarastojen loppukosteuden mallinnuksessa. Energiapuutavaralajien kosteudelle sovitettiin epälineaariset mallit käyttäen selittäjinä varastointiajan potentiaalista haihduntaa erilaisilla interseptiokapasiteeteilla. Laajemmalla Kanta-Hämeestä kerätyllä aineistolla sovitettujen mallien selitysasteet jäivät mataliksi, mutta pienemmästä Keski-Suomesta kerätystä aineistosta sovitettujen mallien selitysasteet olivat hyviä. Kanta-Hämeen aineiston suuren hajonnan vuoksi malleja voidaan pitää vain suuntaa antavina. Keski-Suomen sinänsä lupaavia tuloksia ei voida yleistää aineiston määrällisen ja ajallisen suppeuden vuoksi. Energiapuuvarastojen kosteuden ennustamista voidaan parantaa varastointiajan sääolosuhteisiin perustuvalla mallinnuksella. Toteutuneisiin sääolosuhteisiin perustuvalla kosteuden ennustamisella voidaan ottaa huomioon kuivumisolosuhteiden paikalliset ja vuosien väliset erot.

Asiasanat

energiapuu, kosteus, kuivuminen, mallintaminen, lämpöarvo, sadanta, potentiaalinen haihdunta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Jahkonen, Miina, Lindblad, Jari, Sirkiä, Seija & Laurén, Ari. 2012. Energiapuun kosteuden ennustaminen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 241. 35 s. ISBN 978-951-40-2379-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp241.htm.

Yhteystiedot

Jari Lindblad,
Metla, PL 68,
80101 Joensuu.
Sähköposti: jari.lindblad@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Itä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma
Hanke: METKA - Metsäenergiaa kannattavasti

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle