Metlan työraportteja 240

Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät

Sivuja: 211

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan bioenergian ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia Suomen metsiin ja metsätalouteen kahden Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusohjelman ”Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa” ja ” Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma” tulosten pohjalla. Raportissa käsitellään

 • Metsien roolia globaalissa ja kansallisessa energiahuollossa
 • Ilmastoa Pohjois-Suomessa viimeisen 7500 vuoden aikana lustokronologian perusteella
 • Energiapuun korjuun vaikutuksia metsiin ja vesistöihin
 • Metsäbiomassan lisääntyvän keruun vaikutuksia metsänhoitoon
 • Metsäpuiden ja -kasvien sopeutumista ilmastossa tapahtuviin muutoksiin
 • Metsien terveyttä ilmastonmuutoksen oloissa
 • Energiapuun korjuun vaikutuksia monimuotoisuuteen
 • Uusiutuvan energian tukikeinojen kustannustehokkuutta ja päästölupien hinnoittelua
 • Hankinnan teknologiaa, logistiikkaa ja hiilidioksidipäästöjä

Lisäksi esitetään skenaarioita puun ja bioenergian käytöstä ja sen vaikutuksesta metsien puu- ja hiilivaroihin. Raportin johtopäätöksiä ovat:

 • Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa metsille asetetut korkeat tavoitteet ovat saavutettavissa sekä uusiutuvan energian tuotannon että ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.
 • Puubiomassan tuotantoa ja käyttöä on oikein suunnitellen mahdollista kasvattaa merkittävästi ilman että metsien hiilinielua ja luonnon monimuotoisuutta vaarannetaan.
 • Monet näköpiirissä olevat muutokset ovat Suomen metsätalouden kannalta myönteisiä: Ilmastonmuutos lisää metsien kasvua ja parantaa biotalouden raaka-ainepohjaa. Metsiämme voidaan käyttää alueellisesti eri tavoin, ja niitä riittää tulevaisuudessa sekä tehokkaaseen hyödyntämiseen että suojeluun.
 • Energiantuotantoon liittyvän biotalouden kehittäminen tarjoaa meille taloudellisia mahdollisuuksia myös globaalisti hyödynnettävissä olevien biomassojen hankinta- ja polttoteknologioiden kehittäjänä ja valmistajana.
 • Ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin, kuten sään ääri-ilmiöistä aiheutuviin riskeihin sekä tauti- ja hyönteistuhoriskeihin, voidaan varautua ja niitä voidaan hillitä käytössä olevia metsänhoito-ohjeita noudattamalla.
 • Koska pitkällä aikavälillä tapahtuvia suuriakin muutoksia on vaikea havaita, on myös tulevaisuudessa huolehdittava metsien tilan seurannasta.
 • Käytännön toiminnassa on huomioitava lisääntyvästä bioenergian korjuusta aiheutuvat riskit metsien kasvun ja metsätuhojen osalta. Niihin voidaan vaikuttaa oikealla biomassan talteenoton suunnittelulla ja toteutuksella.
 • Oikealla hinnoittelulla ja muilla ohjauskeinoilla metsävaramme riittävät metsäteollisuuden ja energiantuotannon raaka-aineeksi, ja oikeat jakeet voidaan kohdentaa oikeaan käyttötarkoitukseen.

Asiasanat

bioenergia, ilmastonmuutos, metsät, metsätalous

Ladattavat tiedostot

Policy Brief Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät (pdf, koko 1599 kb)
Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät (koko raportti) (pdf, koko 12314 kb)

Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät (raportti lukuina)

Sisällys_Kirjoittajat_Esipuhe (pdf, koko 657 kb)

1 Metsät energia- ja hiilitaloudessa

1.1 Ilmastonmuutos ja biomassat (pdf, koko 546 kb)
1.2 Suomen metsäala osana globaaleja ilmasto- ja energiakysymyksiä (pdf, koko 172 kb)
1.3 Suomen metsäenergia- ja hiilivarat ja niiden käyttö ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf, koko 326 kb)

2 Metsien reagointi energia- ja hiilitaloudessa

2.1 Ilmastonmuutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta (pdf, koko 3268 kb)
2.2 Energiapuun korjuun vaikutukset metsiin ja vesistöihin (pdf, koko 3879 kb)
2.3 Metsäbiomassan lisääntyvä käyttö muuttaa metsänhoitoa (pdf, koko 1417 kb)
2.4 Metsäpuiden ja -kasvien sopeutuminen nyt ja tulevaisuudessa (pdf, koko 1518 kb)
2.5 Metsien terveys (pdf, koko 2516 kb)
2.6 Monimuotoisuus (pdf, koko 878 kb)

3 Metsäenergian tukipolitiikka sekä teknologia ja logistiikka

3.1 Uusiutuvan energian tukikeinon valinnalla on merkitystä (pdf, koko 211 kb)
3.2 Hankinnan teknologia, logistiika ja hiilidioksidipäästöt (pdf, koko 4239 kb)

4 Skenaariotarkastelu - Puun teollisuus- ja energiakäytön vaikutukset ja ilmasto

4.1 Skenaarioiden lähtökohdat ja kuvaus (pdf, koko 202 kb)
4.2 Metsävarojen kehitys ja vaikutukset metsätalouteen (pdf, koko 370 kb)
4.3 Metsien hiilitaseet (pdf, koko 315 kb)
4.4 Metsät vuonna 2042 eri skenaariovaihtoehdoissa (pdf, koko 453 kb)

Bibliografiset tiedot

Asikainen, Antti, Ilvesniemi, Hannu, Sievänen, Risto, Vapaavuori, Elina & Muhonen, Timo (toim.). 2012. Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 240. 211 s. ISBN 978-951-40-2378-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm.

Yhteystiedot

Risto Sievänen, Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti risto.sievänen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle