Metlan työraportteja 237

Selvitys matkailijoiden suhtautumisesta Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen

Tekijät: Tyrväinen, Liisa, Järviluoma, Jari, Nikkola, Kirsi & Silvennoinen, Harri
Sivuja: 47

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvittiin Muonion Mielmukkavaaraan suunnitellun tuulipuiston vaikutusalueella vierailevien ulkomaalaisten ja kotimaisten matkailijoiden asennoitumista tuulipuiston rakentamiseen. Tavoitteena oli hahmottaa tuulipuiston mahdollisia vaikutuksia alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiin. Kysely- ja haastatteluaineistot kerättiin talvi- ja kevätsesonkien aikana vuosina 2010–2011. Raportti antaa kuvan Mielmukkavaaraan suunnitellun tuulipuiston vaikutuksista lumisen kauden matkailuun.

Matkailijakyselyyn kerättiin vastauksia Muonion Mielmukkavaaran lähialueen matkailijoilta. Vastaajilta tiedusteltiin matkaa koskevia taustatietoja, matkakohteen valintaan vaikuttaneita tekijöitä, harrastettavia ulkoiluaktiviteetteja sekä suhtautumista tuulivoimaan yleisellä tasolla ja Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen. Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen asennoitumista mittaavassa osassa havaintomateriaalina käytettiin kuvasovitteita Mielmukkavaarasta eri etäisyyksiltä ja ilmansuunnista kuvattuna ilman tuulivoimarakenteita ja niiden kanssa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 252 matkailijaa, joista 29 % oli kotimaisia. Tuulivoimahankkeen vaikutuksia matkailuun tutkittiin myös haastattelemalla koti- ja ulkomaisia matkailijoita Focus group –ryhmähaastattelumenetelmällä.

Tuulivoima on matkailijoiden mielestä periaatteessa ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto. Kriittisimmin tuulipuistohankkeeseen asennoituivat alueella vierailevat ulkomaalaiset matkailijat. Kotimaisten matkailijoiden suhtautuminen tuulipuistohankkeeseen oli selvästi myönteisempää. Ulkomaalaisista matkailijoista suuri osa arvioi tuulipuiston toteutuessaan vähentävän heidän halukkuuttaan vierailla uudelleen Muoniossa. Tuulipuisto vaikuttaisi kielteisesti erityisesti Muonion imagoon erämaisena luontomatkailukohteena. Lähes puolet vastaajista vastusti tuulipuiston rakentamista ja toinen puolisko ei ottanut asiaan kantaa tai kannatti puiston rakentamista. Tuulipuiston mahdollisen rakentamisen kielteiset matkailuvaikutukset kohdistuisivat ensisijaisesti kansainväliseen matkailuun, jonka merkitys on Muoniossa poikkeuksellisen suuri. Kaksi kolmasosaa Muoniossa rekisteröidyistä matkailijayöpymisistä on peräisin kansainvälisestä matkailusta. Mielmukkavaaran tuulipuiston haitat johtuvat suurelta osin visuaalisen luonnonmaiseman muutoksesta, jonka vuoksi on keskeistä se miten ohjelmapalveluja tarjoavien yritysten käyttämiltä reiteiltä näkyy alueelle.

Asiasanat

tuulivoima, Lapin matkailu, luontomatkailu, maankäytön yhteensovittaminen

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tyrväinen, Liisa, Järviluoma, Jari, Nikkola, Kirsi & Silvennoinen, Harri. 2012. Selvitys matkailijoiden suhtautumisesta Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 237. 47 s. ISBN 978-951-40-2372-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp237.htm.

Yhteystiedot

Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos, liisa.tyrvainen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Pohjois-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Metsästä hyvinvointia
Hankkeet: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa, Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä, Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen matkailuvaikutusten selvitys

Taitto: Sirkka Tapaninen

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle