Metlan työraportteja 236

Maaperän hiili ja typpi luonnontilaisissa ja talousmetsissä

Sivuja: 16

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käytettävät luonnontilaisten metsien aineistot koottiin pääosin 1990-luvun alussa perustetuilta koealoilta (n=289) vuosina 2001–2003 ja talousmetsiä edustava aineisto valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyviltä koealoilta (n=310) vuosina 2006–2007. Luonnontilaiset metsät olivat keskimäärin 136- ja talousmetsät 73-vuotiaita. Aineistoista poistettiin koealat, jotka olivat soistuneita tai sijaitsivat kalliomaalla. Luonnontilaisista koealoista poistettiin lisäksi metsäpalon polttamat ja VMI-koealoista muut kuin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistuskypsiä metsiä edustavat koealat. Luonnonmetsien orgaanisen kerroksen hiilipitoisuus ja C/N-suhde olivat suurempia, mutta typpipitoisuus oli pienempi kuin talousmetsissä. Typpeä (kg/ha) oli luonnonmetsien orgaanisessa kerroksessa vähemmän kuin talousmetsissä, sen sijaan hiiltä (kg/ha) oli yhtä paljon. Luonnontilaisissa metsissä kivennäismaakerroksen 0–10 cm hiilen ja typen pitoisuudet ja määrät olivat pienempiä kuin talousmetsissä. Luonnonmetsien suuremmat C/N-suhteet ja vähäisempi typen määrä viittasivat luonnonmetsien maaperän huonompaan viljavuuteen. Luonnon- ja talousmetsien ikäero selitti vain osan yleensä hyvin maan viljavuutta kuvaavien C/N-suhteiden eroista. C/N-suhde oli luonnonmetsien orgaanisessa kerroksessa 1,5 yksikköä ja kivennäismaassa 4 yksikköä suurempi kuin ikäeron perusteella oli odotettavissa. Kun koealat luokiteltiin talous- ja luonnonmetsiin analyyttisesti erotteluanalyysillä, erottelu onnistui kohtuullisesti, onnistumissadannes oli 70. Erotteluyhtälöön valikoituivat tällöin orgaanisen kerroksen C/N-suhde ja kivennäismaan typpipitoisuus ja hiilen määrä

Asiasanat

luonnonmetsät, maaperä, hiili, typpi, viljavuus

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tamminen, Pekka & Ilvesniemi, Hannu. 2012. Maaperän hiili ja typpi luonnontilaisissa ja talousmetsissä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 236. 16 s. ISBN 978-951-40-2369-9 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp236.htm.

Yhteystiedot

Pekka Tamminen, Metla, PL 18, 01301 Vantaa.
Sähköposti pekka.tamminen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Hanke: Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon

Taitto: Maija Heino

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle