Metlan työraportteja 234

Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä Länsi-Suomen suuraluepilotti – Satakunta

Sivuja: 69

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoitiin pienten ja keskikokoisten (pk) puutuotealan yritysten strategisia ja niiden taustatekijöitä. Haastatteluaineisto kerättiin Satakunnasta kesällä 2011 puolistrukturoidulla haastatteluilla. Aineistoon koostuu seitsemästä yrityshaastattelusta ja toimialakehittäjän haastattelusta. Aineistoa käsiteltiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Strateginen kehittäminen painottui kaikissa haastatelluissa yrityksissä vahvasti käytännön parannuksiin, kuten tuotantotila- ja koneinvestointeihin. Tästä huolimatta asiakkaat sekä markkinat ja kilpailu vaikuttivat vahvasti strategisten päätösten taustalla. Yritysten asiakassuhteet olivat tyypillisesti pitkiä, mikä kertoo siitä, että yritykset osaavat huomioida asiakkaittensa tarpeet. Voidaankin todeta, että haastateltujen yritysten kohdalla markkinalähtöinen strategia vaikuttaa toimivalta ratkaisulta.

Strategisten päätösten valmistelu ei juuri eronnut erilaisten päätösten välillä. Poikkeuksena olivat ne päätökset, joihin oli saatu ulkoista rahoitusta esimerkiksi Finnveralta. Näiden kohdalla päätöksen valmistelu oli laajempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin niissä päätöksissä, joissa käytettiin vain omaa pääomaa. Ero näkyi selvimmin markkinoita, kilpailijoita ja asiakkaita käsittelevissä kohdissa. Aiemmissa puutuotealan pk-yrityksiä koskevissa tutkimuksissa raaka-ainelähteiden läheisyys, työvoiman saatavuus ja yrittämiselle myönteinen asenneilmasto ovat tulleet esiin kilpailukykyä lisäävinä tekijöinä. Tässä tutkimuksessa näiden merkitys ei kuitenkaan tullut esiin tai korostunut. Kiinnostavaa oli myös, että osaamisen kehittämiselle ei tunnuttu antavan kovin paljon arvoa. Haastatteluissa ei tullut esiin yhtään osaamisen kehittämiseen pyrkinyttä strategista päätöstä, eikä siitä juuri keskusteltu haastatteluissa.

Asiasanat

pk-yritykset, strategiset päätökset, strateginen kehittäminen, puutuoteala

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Ollonqvist, Pekka, Nummelin, Tuomas & Riala, Maria. 2012. Strategiset päätökset ja niiden taustatekijät pienissä puutuotealan yrityksissä Länsi-Suomen suuraluepilotti – Satakunta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 234. 69 s. ISBN 978-951-40-2367-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp234.htm.

Yhteystiedot

Pekka Ollonqvist,
Metla, PL 18, 01301 Vantaa.
pekka.ollonqvist@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Etelä-Suomen alueyksikkö
Ohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut
Hanke: Puutaloteollisuuden kannattavan kasvun edellytykset

Taitto: Maria Riala

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle